duminică, 28 septembrie 2008

Comisia paritară de la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ

Comisia paritară de la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ este împuternicită să analizeze şi să rezolve totalitatea problemelor care apar în aplicarea Contractului Colectiv de Muncă, la solicitarea uneia dintre părţi.
Comisia paritară se întruneşte lunar sau la cererea uneia dintre părţi în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii şi funcţionează valabil în prezenţa a cel puţin 3/4 din totalul membrilor, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. Hotărârile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru părţi. Ele se redactează în formă scrisă şi vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor în termen de 3 zile lucrătoare prin afişare.
Comisia este prezidată alternativ de către un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa respectivă, iar procesle verbale ale Comisiilor paritare trebuie puse la dispoziţia sindicatelor într-un termen maxim de 7 zile lucrătoare.
Noul Contract Colectiv de Muncă la nivel I.S.M.B. acordă un rol important Comisiei paritare de la nivelul unităţii de învăţământ, acesteia revenindu-i atribuţii în legatură cu organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, cu stabilirea timpului de lucru şi a timpului de odihnă, a condiţiilor de muncă şi de protecţie socială, întocmirea Regulamentului Intern, stabilirea criteriilor de acordare şi acordarea efectivă a sporurilor, ajutoarelor, premiilor, indemnizaţiilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă la nivelul I.S.M.B., desfăşurarea concedierilor individuale şi colective.
Comisia Paritară de la nivelul unităţii de învăţământ poate fi convocată ori de câte ori intervin probleme în executarea Contractului Colectiv de Muncă.
Contractul Colectiv de Muncă la nivel I.S.M.B. precizează şi situaţiile în care se impune convocarea Comisiei Paritare de la nivelul unităţii de învăţământ.
Art 8, alin 2: ,,Comisia Paritară de la nivelul unităţii de învăţământ, până la data de 25.09 a fiecarui an, stabileste activitaţile dedicate [... ] (Zilei Mondiale a Educaţiei -5 octombrie)
Art 18, alin 1: ,,În funcţie de condiţii, în instituţiile şi unităţile de învăţământ [ ...], comisiile paritare de la nivelul acestora convin asupra unui orar flexibil de lucru, precum şi asupra modalităţilor concrete de aplicare a acestuia.
Art. 35, alin. 2: ,,Pentru conditii de muncă grele, periculoase, penibile şi alte asemenea, salariaţii din învăţământ beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază. Categoriile de personal şi locurile de muncă se stabilesc în Comisiile paritare la nivelul ISMB şi al unităţilor de învăţământ, pe baza propunerilor Comitetelor de sănătate şi securitate în muncă.
Art. 36, lit. c: ,,Părţile contractante convin că personalul din învăţământ beneficiază de un premiu dintr-un fond constituit în limita a 30% din totalul veniturilor nete realizate în unităţile şi instituţiile de învăţământ [...], care realizează venituri proprii, prin activităţi suplimentare faţă de cele prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli. Criteriile de acordare se stabilesc în Comisia Paritară de la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ.
Art. 41, alin. 4: ,,Nominalizarea salariatilor care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă în condiţii deosebite se face de către angajator împreună cu reprezentanţii sindicatelor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, în comisiile paritare de la nivelul unităţilor/instituţiilor de învăţământ.
Art. 43, alin. 1: ,,Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, echipamente de protecţie, instruirea şi testarea salariaţilor cu privire la normele de protecţie a muncii. În acest scop, conducerile unităţilor şi instituţiilor de învăţământ [...] vor prevedea, în proiectele de buget, sumele necesare pentru achiziţionarea echipamentelor de protecţie şi vor solicita consiliilor locale [...] alocarea la timp a fondurilor necesare. Comisiile paritare vor fundamenta sumele necesare.
Art. 75, alin. 6: ,,Hotărârea privind concedierile individuale sau colective se adoptă de comisia paritară de la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ, respectiv Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti''.
Art. 91, alin. 2: ,,Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, unităţile şi instituţiile de învăţământ vor asigura în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul şi mobilierul necesare, precum şi acces la echipamrentul de birotică al unităţii [...]. Condiţiile de acces la utilizarea acestora se vor stabili de către comisiile paritare de la nivelul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, unităţilor şi instituţiilor de învăţământ''.
Art. 105: ,,Regulamentul intern se întocmeşte în cadrul Comisiei paritare la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ''.

Niciun comentariu: