sâmbătă, 29 septembrie 2012

Fetiţa mea a început şcoala

     Când am înscris-o pe fetiţa mea în clasa I, credeam că vom avea acelaşi drum şi de aceea am ales o şcoală obişnuită, aflată în apropierea colegiului tehnic unde predam. Între timp, eu îmi desfăşor activitatea în ISMB, iar fetiţa mea este eleva şcolii din cartierul Dămăroaia. Am avut bucuria de a participa la festivitatea de deschidere a anului şcolar la această şcoală şi chiar am fost în sală, timp de 15 minute, la prima şedinţă cu părinţii. În rest, nu am, din păcate, nicio legătură cu activitatea şcolară a fiicei mele. Dimineaţa, eu plec prea devreme, iar seara vin prea târziu, pentru a mai putea să discut cu ea despre ceea ce face la şcoală. Mă bucură mult faptul că îi place să meargă şi îi place să discute despre şcoală. Noi ne-am temut că s-ar putea să nu-i placă şi că nu o să-i convină să rămână singură într-un colectiv atât de mare şi cu o ,,doamnă'' pe care nu o cunoaşte. La grădiniţă, în toţi cei 4 ani, ,,doamna'' a fost chiar mămica ei.
     Clasa în care învaţă fetiţa mea nu are o învăţătoare calificată, ci doar în curs de calificare şi totuşi eu sunt liniştit. Pentru acest nivel, eu cred că este important colectivul, iar omul de la catedră trebuie, în primul rând, să iubească mult copiii. Poate că în anii următori, atunci când cerinţele vor fi mai mari, va avea şi un învăţător calificat sau vom alege noi o altă şcoală. Deocamdată, mă bucur că şcoala este pentru fetiţa mea un mediu atrăgător. Sper că în viitor timpul pe care îl petrec zilnic în ISMB se va reduce la 8-9 ore şi astfel voi avea posibilitatea să o ajut pe fiica mea la efectuarea temelor sau măcar voi putea să o sărut înainte de culcare.
     Deşi sunt uneori momente când mi-ar plăcea să stau mai mult timp cu fetiţa mea, mă consolez cu gândul că, în timpul când ea îşi face singură temele, eu încerc să rezolv problemele sistemului de învăţământ bucureştean şi fac tot ceea ce îmi stă în puteri ca şi alţi copii să aibă posibilitatea de a merge la şcoală, de a învăţa carte şi de a fi în siguranţă. Ştiind aceste lucruri, fetiţa mea mă va ierta pentru că petrec zilnic atât de puţine minute alături de ea.

duminică, 23 septembrie 2012

Transferul elevilor (reglementat de ROFUIP din 2005)

Art.135. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o formă de invăţămant la alta, in conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de invăţămant de la şi la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi de invăţămant.
Art.136. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul. In situaţii medicale deosebite, elevii de clasa a IX-a pot fi transferaţi şi in cursul primului semestru sau inainte de inceperea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/ a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie menţionate anterior. (2) Elevii din clasele a X-a - a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regulă, la clasele la care media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul profesoral.  
Art.137. In invăţămantul primar (clasele I-a IV-a) şi in ciclul gimnazial al invăţămantului secundar inferior (clasele a V-a - a VIII-a), elevii se pot transfera, după cum urmează:
 • a) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o clasă la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
 • b) de la o unitate de invăţămant la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.                          Art.138. In invăţămantul profesional (şcoală de arte şi meserii şi anul de completare) elevii se pot transfera, după cum urmează:
 • a) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o clasă la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
 • b) de la o unitate de invăţămant la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. In cazul schimbării domeniului de pregătire/calificării profesionale, se susţin examene de diferenţă.                                   Art.139. Gemenii se pot transfera in clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora.   Art.140. In invăţămantul postliceal, elevii se pot transfera de la o calificare profesională la alta, in cadrul aceluiaşi profil, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. In cazul schimbării calificării profesionale, se susţin examene de diferenţă.                                                                                                                      Art.141. (1)Elevii din invăţămantul liceal se pot transfera, păstrand forma de invăţămant, astfel:
 • a) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o clasă la alta, cu aceeaşi specializare/calificare profesională, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
 • b) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o calificare profesională la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă;
 • c) de la un liceu la altul, respectand filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, in baza criteriilor prevăzute in prezentul regulament şi in regulamentul intern al liceului la care se solicită transferul;
 • d) de la un liceu la altul, schimband filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă, in baza criteriilor prevăzute in regulamentul intern al unităţii de invăţămant la care se solicită transferul; (2) Elevii din invăţămantul liceal se pot transfera la şcoala de arte şi meserii, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după recuperarea practicii, in baza criteriilor prevăzute de regulamentul intern al unităţii de invăţămant la care se solicită transferul.                                                                                                                                            Art.142. (1) Elevii de la şcoala de arte şi meserii, care au promovat testele naţionale, se pot transfera, după promovarea clasei a IX-a, in clasa a X-a de liceu, după promovarea examenelor de diferenţe, in limita efectivului de 30 elevi la clasă. (2) Obiectele de studiu, precum şi materia din care se susţin examene de diferenţă, se stabilesc de conducerile liceelor, prin compararea curriculumului liceal cu cel al şcolii de arte şi meserii. (3) La disciplinele care se află in planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, dar nu sunt prevăzute in planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe se susţin din toată materia prevăzută in programele de liceu, la clasa a IX-a, la disciplinele respective. (4) La disciplinele care se regăsesc atat in planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, cat şi in planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe se susţin numai din materia necuprinsă in programele şcolare pentru şcoala de arte şi meserii.                                                          Art.143. Elevii din invăţămantul liceal, din şcoala de arte si meserii, din anul de completare şi din invăţămantul postliceal se pot transfera de la o formă de invăţămant la alta astfel:
 • a) elevii de la invăţămantul seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, se pot transfera la forma de invăţămant de zi, cu susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00, la fiecare obiect de studiu, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, şi potrivit criteriilor prevăzute in regulamentul intern;
 • b) elevii de la invăţămantul cu frecvenţă redusă sau la distanţă se pot transfera la invăţămantul seral, in condiţiile precizate la lit. a);
 • c) elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de invăţămant seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.                                                                          Art.144. (1) Elevii din invăţămantul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unităţi de invăţămant de stat, la sfarşitul anului şcolar, in condiţiile prezentului regulament. (2) Elevii din invăţămantul preuniversitar de stat se pot transfera in invăţămantul particular, cu acordul unităţii primitoare.                                              Art.145. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenţă anulează dreptul la transfer. şcoala de la care elevul a solicitat transferul este obligată să-l reprimească.                                                                   Art.146. Transferurile in care se păstrează forma de invăţămant se pot efectua numai in perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară; regulamentul intern al unităţii de invăţămant poate prevedea şi condiţii speciale de transfer. Art.147. Transferurile in care se schimbă forma de invăţămant se efectuează in următoarele perioade:
 • a) de la invăţămantul de zi la altă formă de invăţămant sau de la invăţămantul seral la cel cu frecvenţă redusă sau la distanţă, in perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;
 • b) de la invăţămantul cu frecvenţă redusă sau la distanţă la cel seral sau de la alte forme de invăţămant la cel de zi, numai in perioada vacanţei de vară;
 • c) elevii din clasa a XII-a, invăţămant de zi, se pot transfera in clasa a XIII-a, invăţămant seral, după absolvirea semestrului I al clasei a XII-a şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. In această situaţie, pe diploma de absolvire şi in registrul matricol, se menţionează anul şcolar, semestrul I/ zi, clasa a XII-a şi semestrul II/ seral, clasa a XIII-a. Mediile anuale pe discipline se calculează din mediile celor două semestre.                                                                                                                 Art.148.Transferul elevilor in timpul anului şcolar se poate efectua, in mod excepţional, cu respectarea prevederilor art. 136 - 145, in următoarele situaţii:
 • a) la schimbarea domiciliului părinţilor intr-o altă localitate;
 • b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de Direcţia de Sănătate Publică;
 • c) la / de la invăţămantul de artă sau sportiv;
 • d) de la liceu la şcoala de arte şi meserii;
 • e) de la invăţămantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.                                                                   Art.149. După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului in termen de 5 zile. şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită, la şcoala primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, in termen de 10 zile. Elevul nu este inscris in catalog pană la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat.
 • duminică, 16 septembrie 2012

  La mulţi ani, Alina Gorghiu!

         O cunosc pe Alina de aproape 4 ani, dar uneori am impresia că o cunosc de o viaţă. Am avut atât de multe colaborări în aceşti ani şi am desfăşurat împreună atât de multe proiecte, încât e greu de crezut că au încăput toate în doar aproximativ 1200 de zile. Elevii şi dascălii Capitalei îi datorează enorm, dar Alina consideră că şi-a făcut doar datoria de parlamentar şi de om al cetăţii. Pentru tot ceea ce a făcut în folosul sistemului de învăţamânt românesc, eu o respect enorm pe Alina Gorghiu. În plus, nu uit niciodată că sunt dator să-i răspund prin fapte concrete încrederii uriaşe pe care a avut-o încă de la început în mine.
        Astăzi este ziua de naştere a Alinei Gorghiu. În numele meu personal şi al dascălilor care o cunosc şi o apreciază, îi urez mult succes în activitatea pe care o desfăşoară în Camera Deputaţilor, sănătate, multe împliniri pe plan personal şi, totodată,  îi mulţumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru sistemul de învăţământ bucureştean şi, în general, pentru şcoala românească. La mulţi ani, Alina Gorghiu!

  sâmbătă, 15 septembrie 2012

  Incepe scoala

           Incepe un nou an scolar. Este cel de-al 16-lea pe care il incep in Colegiul Tehnic Media. Chiar daca pentru o vreme voi lucra in ISMB, sufletul meu ramane in Media. Acolo mi-am petrecut tineretea si acolo am educat mii si mii de elevi. In fiecare miercuri dupa amiaza voi reveni, cu mult drag, in fata elevilor din cele 3 clase a 11-a la care voi mai avea ore de predare. Astept cu nerabdare sa particip, luni, la ora 8,30, la deschiderea noului an scolar la Scoala nr 177, unde fiica mea incepe clasa I si, la ora 9,00, in Colegiul Tehnic Media, singura unitate scolara in care am predat, de cand am devenit profesor. Succes, dragi elevi! Felicitari si multumiri, dragi profesori!

  luni, 10 septembrie 2012

  A fost o vară fierbinte

       Au trecut 2 luni. Pentru mine, a fost o vară de foc. Parcă ieri păşeam timorat pe scările ISMB şi intram în celebra cameră 13, pentru a-l înlocui în funcţie pe stimatul inspector Nuţu. Sunt, totuşi, 2 luni în care am muncit mult şi am învăţat multe lucruri. Acum pot spune că m-am obişnuit cu noua activitate pe care o desfăşor şi că munca mea este utilă sistemului de învăţământ bucureştean. În fiecare zi, mă implic în rezolvarea a numeroase probleme şi învăţ câte ceva de la colegi, de la oamenii care solicită rezolvarea a tot felul de probleme. Mereu reuşesc să rezolv problemele oamenilor care vin să-şi spună nemulţumirile acumulate. Eu ştiu că sunt acolo pentru a-i ajuta pe copii, pe părinţi şi pe profesori. Sufleteşte, eu sunt alături de toţi aceştia şi fac tot ceea ce pot pentru ca tuturor să le fie mai bine. Sper ca trecerea mea prin ISMB să lase urme în sufletele oamenilor care mi-au solicitat sprijinul. Întotdeauna îmi voi face datoria faţă de şcoala românească şi voi căuta să aduc o rază de speranţă în sufletele colegilor din sistem. Pe toţi îi rog să aibă încredere în noua echipă de conducere din ISMB şi să se implice alături de noi. Împreună putem reconstrui sistemul de învăţământ bucureştean.

  duminică, 9 septembrie 2012

  Anul trecut a fost învinsă de sistem, dar acum este o învingătoare

            Mihaela P., o fostă elevă excepţională, dar ghinionistă, revine pe blogul meu. O aşteptam de mult timp şi sper să scrie mai des de acum încolo.
         ,,Cand toti se asteptau sa trec peste perioada proasta,au venit alte zile de griji,ma gandeam ca nu pot face nimic cu media mea (7,08). Posibilitatea de a face o facultate cu taxa era scoasa din plan, pentru că nu-mi permiteam. Tati nu vroia sub niciun chip sa ma lase sa intru la distanta pt a ma putea angaja, iar eu nu puteam sa accept ideea ca se va baga in alte datorii pt a-mi plati mie facultatea...si usor,usor a venit si ziua inscrierilor.Hm..ce mai zi! Aveam 3 dosare facute,dar imi doream sa intru la politehnica la transporturi. Îmi doream foarte mult lucrul acesta. Era singura facultate care ma atragea din toata lista si mai ales se dadea admitere la matematica. Am ajuns la facultate si m-am inscris. Mami ma astepta pt a merge sa mai bagam si celelalte dosare la o alta facultate,dar am spus “NU!” si am hotarat sa raman doar cu acel dosar…Mi-era teama,dar totodata vroiam sa demonstrez ca stiu,ca voi reusi sa iau note frumusele si voi intra la fara taxa. Asa a si fost. Am luat primul test cu 8,5 si al 2-lea cu 9,5. Fericirea mea in acele momente a fost imensa. În sfarsit scapasem de acea dezamagire si neincredere in mine. Acum sunt fericita intr-adevar. Astept ziua de 1 octombrie cu mari emotii.
  Greu,dar se poate!Am trecut si peste aceasta piedica din viata mea. Sunt constienta ca fara parintii,fratele ,vorbele frumoase si increderea primita de la profesori si prieteni,n-as fi trecut niciodata,deoarece nici eu nu ma mai recunosc cand privesc acum in urma la cum eram,ce-am spus,ce-am facut,ce-am avut de gand sa fac.E uimitor cat de mult conteaza o vorba spusa atunci cand e nevoie…eram demoralizata total si in pragul disperarii,cand fratele meu a inceput sa planga si sa-mi spuna : “ridica-te! Eu nu te cunosc asa,tu nu esti asa. Eu sunt cel mai mandru frate,pt mine nu conteaza ce spun ceilalti,eu stiu ce sora am si sunt fericit ca Dumnezeu a vrut ca tu sa fii sora mea!”…Acestea cred ca au fost cu adevarat cuvintele care mi-au dat puterea sa merg mai departe cu capul sus,chiar si atunci cand multi din cei cu care ma intalneam sau vorbeam,ma “atingeau” prin cuvintele lor.
  Nu-mi doresc sa treaca nimeni prin ce-am trecut eu,dar se pare ca din ce in ce mai multi elevi trec prin asa ceva,cu toate ca multi se asteapta. Am fost duminica la rezultate si am ramas uimita cand am vazut cat de veseli si distrati erau cei care picasera bac-ul. Oare ei chiar nu realizeaza ce se intampla?...M-am uitat la notele de la matematica si am ramas fara cuvinte…Notele de 1-1si ceva erau parca o normalitate. Putini au reusit sa treaca peste aceasta “limita” si cu toate astea,niciun semnal de alarma nu este tras. Sunt de acord ca-s de vina si elevii,dar un copil de nota 1 la matematica nu are ce cauta in bacalaureat. Cum a ajuns acolo? Pt ce a facut 4-5 ani de liceu? Sunt curioasa unde va ajunge invatamantul romanesc peste vreo 5 ani.
  Dar lasand de o parte aceste probleme si anul meu de esec,care abia a trecut,va mai spun inca o data ca mi-e dor de liceu! Pe 17 sper sa ajung la deschiderea anului scolar,dar am inteles ca dumneavoastra nu mai sunteti in liceu. Imi pare rau,dar in acelasi timp ma bucur pt dumneavoastra si pt reusita dumneavoastra! Va felicit si va doresc mult succes,multe realizari si mai ales multa sanatate de acum incolo!''

  duminică, 2 septembrie 2012

  Structura anului şcolar 2012-2013

       Potrivit structurii noului an școlar, vacanţa de iarnă va avea trei săptămâni, iar vacanţa de primăvară două. În perioada 29 octombrie – 4 noiembrie va fi vacanţă pentru copiii din învăţământul primar. De asemenea, se păstrează săptămâna “Şcoala altfel”, organizată în intervalul 1-5 aprilie, arată didactic.ro.
   Structura anului şcolar 2012 – 2013 – Semestrul I
   Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012
  În perioada 29 octombrie-4 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
   Vacanta de iarna – sâmbătă, 22 decembrie 2012 – duminică, 13 ianuarie 2013
   Structura anului şcolar 2012 – 2013 – Semestrul al II-lea
   Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013
   Vacanta de primavara – sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 21 aprilie 2013
   Cursuri – luni, 22 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013
   Vacanţa de vară – sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 8 septembrie 2013
   Structura anului şcolar 2012 – 2013 – Programul “Şcoala altfel”
   Săptămâna 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului Şcoala Altfel, având un orar specific.