duminică, 23 septembrie 2012

Transferul elevilor (reglementat de ROFUIP din 2005)

Art.135. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o formă de invăţămant la alta, in conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de invăţămant de la şi la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi de invăţămant.
Art.136. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul. In situaţii medicale deosebite, elevii de clasa a IX-a pot fi transferaţi şi in cursul primului semestru sau inainte de inceperea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/ a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie menţionate anterior. (2) Elevii din clasele a X-a - a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regulă, la clasele la care media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul profesoral.  
Art.137. In invăţămantul primar (clasele I-a IV-a) şi in ciclul gimnazial al invăţămantului secundar inferior (clasele a V-a - a VIII-a), elevii se pot transfera, după cum urmează:
 • a) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o clasă la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
 • b) de la o unitate de invăţămant la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.                          Art.138. In invăţămantul profesional (şcoală de arte şi meserii şi anul de completare) elevii se pot transfera, după cum urmează:
 • a) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o clasă la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
 • b) de la o unitate de invăţămant la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. In cazul schimbării domeniului de pregătire/calificării profesionale, se susţin examene de diferenţă.                                   Art.139. Gemenii se pot transfera in clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora.   Art.140. In invăţămantul postliceal, elevii se pot transfera de la o calificare profesională la alta, in cadrul aceluiaşi profil, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. In cazul schimbării calificării profesionale, se susţin examene de diferenţă.                                                                                                                      Art.141. (1)Elevii din invăţămantul liceal se pot transfera, păstrand forma de invăţămant, astfel:
 • a) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o clasă la alta, cu aceeaşi specializare/calificare profesională, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
 • b) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o calificare profesională la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă;
 • c) de la un liceu la altul, respectand filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, in baza criteriilor prevăzute in prezentul regulament şi in regulamentul intern al liceului la care se solicită transferul;
 • d) de la un liceu la altul, schimband filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă, in baza criteriilor prevăzute in regulamentul intern al unităţii de invăţămant la care se solicită transferul; (2) Elevii din invăţămantul liceal se pot transfera la şcoala de arte şi meserii, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după recuperarea practicii, in baza criteriilor prevăzute de regulamentul intern al unităţii de invăţămant la care se solicită transferul.                                                                                                                                            Art.142. (1) Elevii de la şcoala de arte şi meserii, care au promovat testele naţionale, se pot transfera, după promovarea clasei a IX-a, in clasa a X-a de liceu, după promovarea examenelor de diferenţe, in limita efectivului de 30 elevi la clasă. (2) Obiectele de studiu, precum şi materia din care se susţin examene de diferenţă, se stabilesc de conducerile liceelor, prin compararea curriculumului liceal cu cel al şcolii de arte şi meserii. (3) La disciplinele care se află in planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, dar nu sunt prevăzute in planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe se susţin din toată materia prevăzută in programele de liceu, la clasa a IX-a, la disciplinele respective. (4) La disciplinele care se regăsesc atat in planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, cat şi in planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe se susţin numai din materia necuprinsă in programele şcolare pentru şcoala de arte şi meserii.                                                          Art.143. Elevii din invăţămantul liceal, din şcoala de arte si meserii, din anul de completare şi din invăţămantul postliceal se pot transfera de la o formă de invăţămant la alta astfel:
 • a) elevii de la invăţămantul seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, se pot transfera la forma de invăţămant de zi, cu susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00, la fiecare obiect de studiu, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, şi potrivit criteriilor prevăzute in regulamentul intern;
 • b) elevii de la invăţămantul cu frecvenţă redusă sau la distanţă se pot transfera la invăţămantul seral, in condiţiile precizate la lit. a);
 • c) elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de invăţămant seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.                                                                          Art.144. (1) Elevii din invăţămantul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unităţi de invăţămant de stat, la sfarşitul anului şcolar, in condiţiile prezentului regulament. (2) Elevii din invăţămantul preuniversitar de stat se pot transfera in invăţămantul particular, cu acordul unităţii primitoare.                                              Art.145. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenţă anulează dreptul la transfer. şcoala de la care elevul a solicitat transferul este obligată să-l reprimească.                                                                   Art.146. Transferurile in care se păstrează forma de invăţămant se pot efectua numai in perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară; regulamentul intern al unităţii de invăţămant poate prevedea şi condiţii speciale de transfer. Art.147. Transferurile in care se schimbă forma de invăţămant se efectuează in următoarele perioade:
 • a) de la invăţămantul de zi la altă formă de invăţămant sau de la invăţămantul seral la cel cu frecvenţă redusă sau la distanţă, in perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;
 • b) de la invăţămantul cu frecvenţă redusă sau la distanţă la cel seral sau de la alte forme de invăţămant la cel de zi, numai in perioada vacanţei de vară;
 • c) elevii din clasa a XII-a, invăţămant de zi, se pot transfera in clasa a XIII-a, invăţămant seral, după absolvirea semestrului I al clasei a XII-a şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. In această situaţie, pe diploma de absolvire şi in registrul matricol, se menţionează anul şcolar, semestrul I/ zi, clasa a XII-a şi semestrul II/ seral, clasa a XIII-a. Mediile anuale pe discipline se calculează din mediile celor două semestre.                                                                                                                 Art.148.Transferul elevilor in timpul anului şcolar se poate efectua, in mod excepţional, cu respectarea prevederilor art. 136 - 145, in următoarele situaţii:
 • a) la schimbarea domiciliului părinţilor intr-o altă localitate;
 • b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de Direcţia de Sănătate Publică;
 • c) la / de la invăţămantul de artă sau sportiv;
 • d) de la liceu la şcoala de arte şi meserii;
 • e) de la invăţămantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.                                                                   Art.149. După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului in termen de 5 zile. şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită, la şcoala primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, in termen de 10 zile. Elevul nu este inscris in catalog pană la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat.
 • 3 comentarii:

  Anonim spunea...

  Cred ca aceste articole din ROFUIP le-ai postat pentru directorii proaspat unsi, care nu stiu care sunt atributiile directorului, ale consiliului profesoral si consiliului de administratie. Cunosc personal un astfel de caz. Poate era mai bine sa-i chemati la un interviu inainte de a-i "detasa in interesul invatamantului" pe functii de director, in contradictie cu codul muncii si cu dictionarul limbii romane.

  Daniel Mălăelea spunea...

  Si pentru cei noi, dar si pentru multi dintre cei vechi. ISMB nu are atributii legate de transferuri, dar foarte multi parinti sunt trimisi de directori la noi.

  Anonim spunea...

  Schimbati directorii care nu cunosc legislatia si care nu au minime abilitati manageriale. Incercati sa promovati valori, nu nulitati.