marți, 22 decembrie 2009

Despre Legea salarizării unitare

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009 a fost publicata Legea-cadru nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.
Elementele sistemului de salarizare

Armonizarea sistemului de salarizare a personalului platit din fonduri publice se va realiza tinand cont de importanta, raspunderea, complexitatea activitatii si nivelul studiilor necesare pentru desfasurarea activitatii. Coeficientii de ierarhizare pe baza carora se stabilesc salariile de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile si celelalte drepturi specifice fiecarui domeniu de activitate sunt stabilite in cele ale 13 anexe ale legii, pentru fiecare categorie in parte.

Diferentierea salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare se realizeaza prin utilizarea unor coeficienti de ierarhizare cuprinsi in intervalul 1,00, pentru functia cu cea mai mica responsabilitate, si 12,00, pentru functia cu cea mai mare responsabilitate in stat. Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 pentru anul 2010 este de 705 lei, iar cresterea coeficientului de ierarhizare 1,00 dupa anul 2010 va fi conditionata de reducerea numarului de angajati, necesara realizarii tintelor anuale privind ponderea cheltuielilor de personal in produsul intern brut la 7% in anul 2015 si in anii urmatori, in vederea atingerii unui nivel al coeficientului de ierarhizare 1,00 de 1.100 lei in 2015.

Salariile de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare

In cadrul fiecarei functii, salariile de baza se diferentiaza pe grade in cazul studiilor superioare, studiilor superioare de scurta durata si pe trepte profesionale in cazul studiilor medii, astfel incat sa se asigure posibilitatea diferentierii salariilor de baza individuale in raport cu nivelul pregatirii profesionale a fiecarei persoane si cu experienta acesteia in munca, utilizandu-se 2-3 grade si, respectiv, 2-3 trepte profesionale.

In cadrul fiecarui grad sau al fiecarei trepte profesionale, diferentierea salariilor de baza se face pe un numar de 5 gradatii, corespunzatoare celor 5 transe de vechime in munca, cu exceptia functiilor publice, unde se utilizeaza 3 grade profesionale si 3 trepte de salarizare. Transele de vechime in functie de care se acorda cele 5 gradatii sunt urmatoarele:
- de la 3 la 5 ani;
- de la 5 la 10 ani;
- de la 10 la 15 ani;
- de la 15 la 20 ani;
- peste 20 ani.

Salariile de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare se determina prin inmultirea coeficientilor de ierarhizare prevazuti pentru fiecare functie cu valoarea coeficientului 1,00, rotunjindu-se din leu in leu, in favoarea salariatului.

Sporurile

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul incadrat in functii de executie sau de conducere se compenseaza cu timp liber corespunzator, respectiv se plateste in luna urmatoare, cu un spor de 75% aplicat la salariul de baza.

Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru si sporul de 75% aplicat la salariul de baza se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 de ore anual. In cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii.

La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.

Munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se plateste cu un spor de 100% din salariul de baza al functiei indeplinite, fara a se putea compensa cu timp liber corespunzator.

Sporul pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se stabileste la un cuantum de 15% din salariul de baza.

Sunt introduce si limitari ale sporurilor, atat la nivelul institutiei, cat si la nivel individual. Astfel, suma sporurilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza sau a indemnizatiilor lunare de incadrare, dupa caz, iar suma sporurilor si indemnizatiilor individuale nu va depasi 30% din salariul de baza, solda functiei de baza sau indemnizatia lunara de incadrare.

Premiile

Ordonantorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget, salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei.

Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor.

Personalul beneficiaza de un premiu anual pentru activitatea desfasurata, egal cu media salariilor de baza sau a indemnizatiilor de incadrare, dupa caz, realizate in anul pentru care se face premierea, incepand cu luna ianuarie a anului urmator perioadei pentru care se acorda premiul.

Alte drepturi

Se prevede ca, in cazuri exceptionale, posturile vacante si temporar vacante pot fi ocupate si prin cumul de functii, de personal angajat prin concurs sau examen, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de functii si a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante.

Pe de alta parte, se stabileste ca incepand cu data de 12 noiembrie 2010, vor inceta urmatoarele drepturi salariale suplimentare stabilite prin acte juridice in favoarea personalului autoritatilor si institutiilor publice:
- suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare;
- sporul de mobilitate

Modul de stabilire a salariilor in anul 2010

In anul 2010, personalul aflat in functie la 31 decembrie 2009 isi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:
1) noul salariu de baza, solda functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare va fi cel/cea corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile care se introduc in acesta/aceasta;
2) sporurile ramase in afara salariului de baza, soldei functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatiei lunare de incadrare se vor acorda intr-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009.

Sumele corespunzatoare sporurilor cu caracter permanent, acordate in luna decembrie 2009, care nu se mai regasesc in anexele la lege si nu au fost incluse in salariile de baza, in soldele functiilor de baza sau, dupa caz, in indemnizatiile lunare de incadrare, vor fi avute in vedere in legile anuale de salarizare, pana la acoperirea integrala a acestora.

Legea nr. 330/2009 va intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2010. Cu toate acestea, incepand cu data de 12 noiembrie 2009 se abroga o serie de dispozitii cuprinse in legi speciale, referitoare la premiile lunare sau salariile de merit acordate anumitor categorii de personal din sectorul bugetar.

av. Roxana Lucaci, SOVA & ASOCIATII
Sursa: juridice.ro

2 comentarii:

LIVIU MARIAN POP spunea...

pot spune ca este putin superficial si incomplet articolul avand in vedere cine este autorul.
Completez prin a spune ca premiul lunar de 2 % se aplica pana la 31 dec 2010 si NU SE APLICA IN 2010.
iar sporurile de 75% si 100% nu se aplica de asemena in 2010
In rest.. multe procese

Daniel Mălăelea spunea...

,,Completez prin a spune ca premiul lunar de 2 % se aplica pana la 31 dec 2010 si NU SE APLICA IN 2010.''
Liviu, puteai sa fii mai clar in exprimare?
Vom primi premiul anual, nu? Intr-o varianta initiala a proiectului de lege, se spunea ca nu se acorda in 2010.