luni, 5 ianuarie 2009

Programul de guvernare PDL - PSD pe perioada 2009-2012

CAPITOLUL 5
Educaţie

Educaţia reprezintă, pentru orice societate, vectorul dezvoltării durabile.
Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin formare iniţială şi continuă, pentru o piaţă a muncii flexibilă şi globalizată, reprezintă obiectivele majore ale programului de guvernare.
Economia competitivă, consolidarea democraţiei şi societatea cunoaşterii impun, alături de cele patru instrumente cognitive care alcătuiesc tradiţional alfabetizarea de bază (abilităţi de comunicare, scriere, citire şi calcul matematic), dobândirea unor noi competenţe: alfabetizarea digitală şi informaţională, cultura şi civilizaţia tehnologică, comunicarea în limbi moderne de largă circulaţie, cultura şi conduita civică, cetăţenia democratică, gândirea critică, capacitatea de adaptare la situaţii noi, competenţe antreprenoriale, lucrul în echipă, interesul pentru dezvoltarea personală şi învăţarea continuă.
Şcoala trebuie construiască şi să consolideze un set de valori stabile şi coerente (profesionalism, cinste, corectitudine, dreptate socială) şi conduite favorabile unui stil de viaţă sănătos. Guvernarea va respecta Pactul Naţional Pentru Educaţie şi va aplica strategia „Educaţie şi cercetare pentru societatea cunoaşterii” elaborată în baza pactului naţional şi asumată de preşedinţia României şi sindicatele din educaţie.

Obiective de guvernare
1. Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant.
2. Asigurarea a 6% din PIB pentru educaţie.
3. Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în învăţământul superior de stat şi privat.
4. Educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii specializării şi perfecţionării.
5. Transformarea educaţiei timpurii în bun public.
6. Descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor.
7. Introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe.
8. Promovarea unui sistem de salarizare bazat pe performanţă, concordant cu statutul cadrelor didactice în societate.
9. Realizarea unui sistem legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea şi predictibilitatea sistemului de învăţământ precum şi garantarea egalităţii de şanse la accesul la educaţie.

Direcţii de acţiune

Educaţia timpurie
• Declararea, prin lege, a educaţiei timpurii ca bun public şi finanţarea de către stat a cheltuielilor cu educaţia timpurie.
• Coordonarea serviciilor oferite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu cele oferite de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Solidarităţii şi Familiei, pentru optimizarea serviciilor de educaţie timpurie.
• Elaborarea şi monitorizarea curriculumului şi a standardelor de calitate pentru educaţia timpurie.
• Formarea iniţială şi continuă a personalului dedicat educaţiei timpurii.
• Cuprinderea în educaţia timpurie a peste 80% dintre copiii între 3-5 ani.
• Încurajarea şi susţinerea iniţiativelor locale şi acelor private pentru construirea de creşe, eficientizarea legii tichetelor de creşă.
• Introducerea grupei pregătitoare în învăţământul obligatoriu.

Învăţământul preuniversitar
• Legiferarea unei noi structuri a sistemului de învăţământ.
• Trecerea de la un curriculum axat pe acumularea de informaţii la un curriculum flexibil centrat pe formarea de competenţe relevante pentru piaţa muncii, pentru dezvoltarea capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi a celei de adaptare la situaţii noi.
• Accelerarea descentralizării în contextul asigurării calităţii: realizarea unei descentralizări financiare echilibrate şi descentralizarea deciziilor referitoare la resursele umane şi conducerea şcolilor.
• Eliminarea abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu.
• Cel puţin 85% dintre tineri să fie absolvenţi de studii liceale.
• Creşterea proporţiei absolvenţilor în domeniile ştiinţelor exacte şi al tehnologiei.
• Generalizarea învăţării informatizate.
• Cuprinderea tuturor copiilor cu nevoi speciale şi din grupuri vulnerabile în învăţământul special sau de masă.
• Sporirea coerenţei procedurilor de evaluare şi a examenelor.
• În domeniul învăţământului şi educaţiei pentru minorităţile naţionale se vor avea în vedere:
o accesul egal la educaţie în toate ciclurile de învăţământ;
o asigurarea cu manuale şcolare;
o asigurarea condiţiilor de însuşire a limbii române şi limbii materne.
• Susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţă.
• Generalizarea programului „Şcoala de după şcoală”.
• Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică.
• Eliminarea violenţelor din şcoală şi din jurul ei.
• Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, prin sport etc.).

Învăţământul superior
Sistemul de învăţământ superior va asigura:
• Pregătirea de specialişti cu creativitate şi capacitate de inovare.
• Producerea de cunoaştere relevantă internaţional prin cercetare ştiinţifică.
• Realizarea de creaţie culturală.
• Transmiterea de cunoaştere.
• Formarea de specialişti în domenii relevante pentru societate.
• Deschiderea spre comunitate şi participarea cu expertiză la stabilirea direcţiilor de dezvoltare naţională.
• Asumarea responsabilităţii sociale derivate din autonomia academică.
• Promovarea excelenţei personale şi instituţionale pe bază de criterii valorice validate internaţional.
• Încurajarea repatrierii elitelor universitare româneşti.
Prin:
• Evaluarea externă a tuturor instituţiilor de învăţământ superior, publice şi private.
• Diferenţierea prin legislaţie a universităţilor, în universităţi de educaţie, de educaţie şi cercetare şi preponderent de cercetare.
• Întărirea autonomiei universitare în vederea creşterii calităţii învăţământului superior.
• Modernizarea managementului şi conducerii universităţilor.
• Funcţionarea efectivă a unui Cod deontologic la nivelul fiecărei universităţi.
• Evaluarea, ierarhizarea şi finanţarea multianuală a programelor de studii.
• Susţinerea învăţământului de ştiinţe exacte şi tehnic în conformitate cu directivele europene.
• Promovarea excelenţei instituţionale prin programe de finanţare competiţională;
• Implicarea universităţilor în educaţia permanentă pentru cuprinderea a 10% din populaţia activă.
• Promovarea parteneriatului cu studenţii.
• Dezvoltarea şi diversificarea programelor de burse.
• Asigurarea mobilităţii studenţilor la nivel naţional şi internaţional.
• Asigurarea funcţionării sistemului de credite pentru finanţarea studiilor.
• Internaţionalizarea învăţământului superior din România.

Resurse Umane
• Modernizarea formării iniţiale, susţinerea formării continue a cadrelor didactice şi stabilirea de criterii relevante de evaluare a calităţii cadrelor didactice.
• Repoziţionarea socială justă a cadrelor didactice prin:
o salarizarea corespunzătoare;
o susţinerea parteneriatelor şcoală – comunitate locală cu implicarea cadrelor didactice în susţinerea problemelor comunităţilor;
o introducerea unor trepte profesionale de excelenţă acordate pe baza performanţelor obţinute.
• Formarea iniţială şi continuă a managerilor din sistemul de învăţământ.
• Profesionalizarea şi depolitizarea carierei manageriale în educaţie.

Infrastructură
• Dezvoltarea de campusuri şcolare integrate pentru educaţia de bază, complementară şi continuă.
• Reabilitarea şcolilor astfel încât toate unităţile de învăţământ să poată obţine autorizare sanitară până la începerea anului şcolar 2010/2011.
• Construirea de grădiniţe noi pentru cuprinderea integrală a copiilor de 3-6 ani.
• Construcţia de săli de sport noi.
• Reorganizarea reţelei şcolare şi asigurarea transportului şcolar.
• Descentralizarea administrativă coerentă prin stabilirea clară a obiectivelor, responsabilităţilor şi resurselor.
• Construcţia de cămine noi pentru circa 10.000 de studenţi.
• Dotarea spaţiilor şi laboratoarelor din învăţământul superior.


Niciun comentariu: