duminică, 31 octombrie 2010

Va putea funcţiona Consiliul de Administraţie format potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale?

Art. 96
(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
(2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri astfel:

a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administraţie este format din 7 membri cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; 1 reprezentant al primarului; 1 reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar.
b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, 1 reprezentant al primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai Consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.
c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dinjre aceştia 6 sunt cadre didactice, 1 reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai Consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.
(3) Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ. La şedinţele consiliului de administraţie participă, de regulă, şi un reprezentant al elevilor, cu statut de observator.
(4) După constituirea consiliului de administraţie, membrii acestuia ahg un preşedinte de şedinţă din rândul cadrelor didactice, prin hotărâre adoptată cu votul secret al majorităţii. Preşedintele de şedinţă este ales pentru o perioadă de cel mult un an, conduce şedinţele consiliului de administraţie şi semnează hotărârile adoptate în această perioadă.
(5) În învăţământul particular şi confesional, în componenţa consiliului de administraţie sunt incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori. în unităţile pentru învăţământul general obligatoriu, consiliul de administraţie cuprinde şi un reprezentant al consiliului local.
(6) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri. Mctodolog ia-cadru de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(7) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:

a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;
b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;
c) aprobă curriculumul la decizia şcolii la propunerea consiliului profesoral;
d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
e) organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct;
f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal
nedidactic;
g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea consiliului
profesoral;
h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;
i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
j) aprobă orarul unităţii de învăţământ;
k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director;
1) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(8) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi, mai puţin cele prevăzute la art. 93. Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu paiticipă la vot.
(9) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administraţie.
Se poate ca în Consiliul de Administraţie al unei unităţi şcolare profesorii să fie în minoritate? Se poate ca reprezentantul sindicatului să nu aibă statut de observator, dar reprezentantul elevilor să aibă un astfel de statut? Care sunt atribuţiile preşedintelui de şedinţă şi care sunt raporturile ierarhice cu directorul? Directorul poate fi ales preşedinte de şedinţă? Sunt multe întrebări şi foarte puţine răspunsuri.

O să ne fie dor de tine, Oana!

M-am întâlnit astăzi cu 20 dintre foştii tăi colegi. Sunt sigur că ar mai fi venit şi alţii, dacă nu ar fi fost ocupaţi cu serviciul sau cu alte probleme urgente. Toţi te-am iubit şi toţi suntem împietriţi de durere. Ne pregătim să te conducem pe ultimul drum, deşi toţi aşteptam să ne inviţi la nuntă. Ce păcat că nu am mai apucat să-ţi spunem cât de mult te iubim! Ce păcat că nu am mai apucat să ne vedem niciodată toţi de când aţi terminat liceul. Acum ne-am făcut timp să ne întâlnim şi plângem unul pe umărul altuia.
O să ne fie greu fără tine!  Speram să ne revedem toţi peste 10 ani şi eu să mă bucur că aţi ajuns oameni. Aţi fost nişte copii minunaţi. Rar poate exista o astfel de clasă cum aţi fost voi. Eu sunt fericit că aţi fost copiii mei. Ce mare durere vom păstra în suflete, Oana! Dumnezeu să te odihnească, copilaşule!

Prevederi ale Legii educaţiei naţionale referitoare la norma didactică

Art 262

(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore,
respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde:

a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ;

b activităţi de pregătire metodico-ştiinţiflcă;

c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii;


(2) Activităţile concrete prevăzute la alin. (1), care corespund profilului, specializării şi aptitudinilor persoanei care ocupă postul didactic respectiv, sunt prevăzute în fişa individuală a postului. Aceasta se aprobă în consiliul de administraţie, se revizuieşte anual şi constituie anexă la contractul individual de muncă.

(3) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzător activităţilor prevăzute la alin.(l) lit. a) şi se stabileşte după cum urmează:


a) un post de profesor pentru învăţământul preşcolar pentru fiecare grupă cu program normal, constituită în educaţia timpurie;

b un post de profesor pentru învăţământul primar pentru fiecare clasă din învăţământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;

c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, pentru profesorii din unităţile şi clasele cu program integrat şi suplimentar de artă şi sportiv, precum şi dui unităţile cu activităţi extraşcolare şi din centrele sau cabinetele de asistenţă psihopedagogică;


d) 24 de ore pe săptămână pentru profesorii de instruire practică;

e) pentru personalul didactic din învăţământul special, norma didactică se stabileşte astfel: profesori la predare - 16 ore pe săptămână; profesor-educator şi profesor pentru instruire practică - 20 de ore pe săptămână;

f) un post pentru personalul didactic din învăţământul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interşcolare, pentru personalul didactic itinerant, pentru profesori care efectuează terapiile specifice, profesori pentru cultura fizică medicală, kinetoterapie, educaţia psihomotrică şi altele, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Spoitului;

g) un post de profesor documentarist în centrele de documentare şi informare.

(4) Norma didactică de predarc-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă se reduce cu 2 ore pe săptămână în cazul cadrelor didactice care au calitatea de mentor.

Art. 263

(1) Norma didactică în învăţământul preuniversitar cuprinde ore prevăzute în planurile-cadru de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licenţă sau pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă.

(2) Prin excepţie, în norma didactică prevăzută la alin. (1), se pot include şi ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu menţinerea drepturilor salariale.

(3) în situaţia în care norma didactică nu se poate constitui conform alin. (1) şi (2), aceasta se poate completa cu activităţi prevăzute la art. 262 alin. (1) lit. c).

(4) Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate, în condiţiile prezentei legi, de profesorii pentru învăţământul primar de la grupa sau clasa respectivă, în cadrul activităţilor postului, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de competenţă. Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate şi de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora, în cazul în care profesorii pentru învăţământul primar de la grupa sau clasa respectivă nu fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de competenţă.

(5) Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate, în condiţiile prezentei legi, de profesorii pentru învăţământul primar de la clasa respectivă, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de competenţă şi sunt remunerate prin plata cu ora. Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate şi de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora.

(6) Profesorii pentru învăţământul primar de Ia clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale sunt remuneraţi, prin plata cu ora, pentru orele care depăşesc numărul de ore prevăzut în planurile de învăţământ de la clasele cu predare în limba română.

(7) în învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.

(8) în palatele şi în cluburile copiilor, norma didactică cuprinde activităţile prevăzute în planurile de educaţie corespunzătoare profilurilor cercurilor şi atelierelor, aprobate prin regulament de^iiusterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în limitele normelor stabilite la art. 262 alin. (3).

(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat parţial de norma didactică de predare, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Obervăm că profesorii cu 25 de ani vechime şi gradul didactic I nu mai beneficiază de reducerea cu 2 ore pe săptămână a normei didactice, dar beneficiază de această reducere profesorii care au calitatea de mentor. Cred că va fi înghesuială mare la înscrierea pentru aceste cursuri.

vineri, 29 octombrie 2010

Sunt trist

Am aflat că Oana, o fată minunată din clasa la care am fost diriginte între 2004-2008, a plecat dintre noi în această dimineaţă. Toţi colegii ei şi foştii mei elevi sunt în stare de şoc. Eu nu pot să cred. Chiar am sunat-o pe fata care mi-a dat cumplita veste şi i-am cerut să-mi spună că nu e adevărat şi că nu poate fi decât o glumă. Dar adevărul este că mama ei a găsit-o fără suflare în această dimineaţă. Dumnezeu să o odihnească! Ne va fi greu fără ea.

,,Trăiască lanţul ce ne intră în oase...''Vă urăm sănătate, Maestre! Avem nevoie de poezia dv.

miercuri, 27 octombrie 2010

Cu cine să plecăm la război?

Pierdem bătălie după bătălie, dar nu renunţăm la luptă. Sper ca până la urmă să câştigăm războiul cu guvernarea portocalie. Urmează o nouă moţiune, apoi există posibilitatea de a declanşa greva generală. Poate că până la urmă se vor trezi şi ,,oile'' care astăzi au stat cuminţi şi au ascultat ordinul ,,ciobanului'' Boc. Eu nu îmi pierd speranţa, dar nu ascund faptul că sunt din ce în ce mai dezamăgit. Armata noastră este încă slabă. Avem un mareşal şi câţiva ofiţeri care, deocamdată, doar poartă bastonul de mareşal în geanta în care ţin laptopul. Din păcate, nu avem nici prea mulţi soldaţi, iar ceea ce este şi mai grav este faptul că între aceştia nu există camaraderie, loialitate. Cum să pleci la luptă cu oameni care joacă doar pe cont propriu şi nu le pasă de echipa din care fac parte? Despre aliaţii de la PSD nu are rost să mai spun nimic. Şi totuşi, războiul continuă.

Urmează o nouă moţiune de cenzură

De data aceasta nu am avut noroc. Dar Opoziţia este obligată să depună o nouă moţiune de cenzură ca răspuns la asumarea răspunderii guvernamentale pe Legea Educaţiei. Sunt convins că ea va fi depusă dacă mâine va avea loc asumarea răspunderii. Poate că viitoarea moţiune va fi votată şi de parlamentarii de la Putere care nu sunt mulţumiţi de unele prevederi ale Legii Educaţiei

ARTICOLUL 113 din Constituţie
(1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.


(2) Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.


(3) Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.


(4) Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea potrivit articolului 114.
Mitingul din Piaţa Victoriei
luni, 25 octombrie 2010

Susţin moţiunea!

Cred cu tărie că vremea guvernului Boc a trecut. Românii au nevoie de un guvern care să le apere interesele, care să le respecte drepturile, care să le ofere încredere.

LA MULŢI ANI, MAJESTATE!

 Regele Mihai I s-a născut pe 25 octombrie 1921. A fost una dintre personalităţile marcante ale istoriei românilor din secolul XX. Tot astăzi este Ziua Armatei. Majestăţii Sale şi tuturor celor care servesc patria şi apără acest pământ, uneori cu preţul vieţii, le adresez cele mai sincere gânduri de recunoştinţă şi le urez ,,La mulţi ani!''sâmbătă, 23 octombrie 2010

Se pare că nu va trece

Urmăresc în fiecare zi ce se scrie pe bloguri şi cu fiecare zi care trece devin tot mai pesimisit în legătură cu moţiunea de cenzură. În plus, mai aud în stânga şi în dreapta faptul că nici iniţiatorii nu prea îşi doresc ca aceasta să treacă. Din păcate, noi, bugetarii din România, vom fi din nou victime colaterale ale jocurilor politice. Căderea guvernului Boc în urma moţiunii de cenzură ar fi singura noastră şansă de a reveni la salariile din iunie. Dacă guvernul nu cade, a doua zi vom primi o altă lovitură şi mai cumplită. Guvernul îşi va asuma răspunderea pe catastrofala lege a educaţiei în varianta PDL. Încep să cred că suferinţa noastră se va prelungi până în 2012.

joi, 21 octombrie 2010

Este Mugurel Surupăceanu prea optimist?

Mâine dimineaţă vă invităm să beţi cu noi o cafea amară în faţa MECTS

La ora 9,oo voi fi în faţa MECTS  împreună cu prietenii mei Marius şi Sorin. Vom bea o cafea amară pe trotuarul din faţa MECTS alături de mulţi alţi colegi de la sindicate şi-i vom cere domnului Funeriu să ne lase şi să meargă unde o vedea cu ochii. Se zice că Elena Ceauşescu îi spunea soţului că ,,mai e state'' pe care le mai aveau de văzut. Tot aşa îi spunem şi noi domnului Funeriu că ,,mai e state'' în care încă nu a avut o bursă de cercetare. Cred că toţi colegii din învăţământul preuniversitar ar fi de acord să facem o chetă pentru a-l ajuta să meargă să cerceteze undeva cât mai departe.

SCRISOARE DESCHISA ADRESATA TUTUROR CELOR CARE VOR SA AUDA SI SA REACTIONEZE

Consternata de faptul ca in Romania s-a ajuns sa se moara pentru a-ti revendica drepturile obtinute prin lege, fac un apel catre toate cadrele didactice din Romania de a se alatura prin aceasta scrisoare deschisa, demersului d-nei invatatoare Cristina Irina Anghel, în vârstă de 51 ani, învăţătoare la Şcoala nr. 2 din Caracal, de a sensibiliza  autoritatile  responsabile din Romania pentru a intra in legalitate.
TREBUIE  gasita o solutie rezonabila pentru ca acest DASCAL al Romaniei sa fie salvat! Sta in puterea noastra, a tuturor cadrelor didactice din Romania sa fim alaturi de acest om atat de curajos si determinat sa se faca dreptate unei categorii sociale care este desconsiderata in Romania .
Va propun sa trimiteti acest mesaj tuturor cadrelor didactice si institutiilor din Romania care raspund de invatamantul romanesc. Este fara precedent ca in Romania anului 2010 sa se moara pe un pat de spital pentru o cauza dreapta si nimeni sa nu reactioneze!!!! Domnilor responsabili, gasiti o solutie pentru aceasta problema! Nu asteptati sa moara un  dascal al Romaniei !
Profesor Constantinescu Irina
Eco Scoala ,,Matei Gr. Vladeanu"
Candesti -Vale, Dambovita,

România este o ţară minunată. Doar conducătorii sunt second-hand

Vorbeşte Cristiana Irina Anghel. O aude cineva?

“Nu contează 100% salariul. Este vorba de demnitatea omului de la catedră. Or, în ziua de astăzi a fi cadru didactic înseamnă a fi un om cam prostuţ, înseamnă a fi cam limitat, cam sărac, un om care poate fi făcut oricum pentru că niciodată nu va riposta. S-ar putea ca elevii mai mari, deci nu cei din învăţământul primar, să înţeleagă că dascălul respectiv a fost obligat să facă lucrul acesta. S-ar putea ca elevul respectiv să înţeleagă că un cadru didactic nu poate să-şi desfăşoare activitatea la clasă în momentul în care toate problemele năvălesc asupra lui. În momentul în care nu ştie dacă mâine mai are să îi pună copilului pe masă de mâncare, nu ştie dacă are să-i plătească căminul sau cartela, nu ştie dacă are să-i plătească trenul... Dacă are nevoie de doctor... trebuie să meargă la spital, nu ştie dacă mai are bani măcar să se deplaseze acolo. Sunt multe cadre didactice care, deşi sunt bolnave, refuză să intre în concediu medical ca să nu piardă din salariu... ...Probabil că o să se supere o parte dintre colegii mei dar convingerea mea e că noi, cadrele didactice, am greşit şi greşim foarte mult. E necesar să-i învăţăm de mici pe oameni că trebuie să aibă nişte idealuri pe care să le urmărească poate de-a lungul întregii vieţi şi să-i învăţăm că au nişte drepturi. Şi dacă au nişte drepturi, atunci au şi dreptul de a lupta pentru ele! Dar, vedeţi dvs., în momentul în care primeşti 4- 5 milioane de lei vechi pe lună, şi când ştii că te aşteaptă două-trei guri acasă şi nu ştii ce să faci mai repede cu banii aceia... este pur şi simplu o îndobitocire. Ştii că dacă nu i-ai mai avea nici pe aceia, nu vei mai putea să aduci copilului nici măcar felia aia de pâine cu margarină pe masă. Şi atunci ... accepţi, înghiţi şi speri că într-o bună zi Dumnezeu va face ceva pentru tine!....
... Cert este că eu nu voi renunţa. Nu voi renunţa sub nicio formă decât atunci când va fi aplicată legea. Este păcat pentru dumnealor să facă din mine un martir sau un simbol. Pentru că eu, Anghel Cristiana Irina, sunt un om absolut normal. Nimic din ce este omenesc nu-mi este străin. Am şi eu păcatele mele, lucruri bune dar şi defecte şi ar fi păcat pentru cei care ne conduc să facă din mine un simbol. Există marele risc de a se întâmpla lucrul acesta pentru că eu am spus: dacă este cazul, Crăciunul mă va prinde aici, în spital, eventual cu perfuzii pentru că nu voi rezista, organismul va ceda până atunci, dar hotărâtă să nu renunţ decât atunci când Legea 221 va fi aplicată”.
Sursa: www.ziuaonline.ro

miercuri, 20 octombrie 2010

Avem două guverne din umbră. Putem face unul real care să scoată România din criză?

GUVERNUL DIN UMBRĂ AL PSD
Prim-Ministru: Victor Ponta
1. Administraţie, Interne şi Dezvoltare Regională: Liviu Dragnea
2. Afaceri Externe: Titus Corlăţean
3. Finanţe: Viorel Ştefan
4. Justiţie: Ioan Chelaru
5. Apărare şi Securitate Naţională: Radu Moldovan
6. Educaţie, Cercetare, Tineret şi Sport: Nicolae Bănicioiu
7. Cultură, Culte şi Minorităţi: Octavian Ştireanu
8. Agricultură şi Dezvoltare Regională: Victor Surdu
9. Industrie, Comerţ, Turism şi Mediu de Afaceri: Iulian Iancu
10. Mediu, Ape şi Păduri: Dan Nica
11. Infrastructură şi Construcţii: Constantin Niţă
12. Sănătate şi Familie: Florian Popa
13. Muncă şi Protecţie Socială: Cătalin Nechifor

GUVERNUL DIN UMBRĂ AL PNL
Prim-Ministru - Crin Antonescu

1. Ministrul de Interne – Victor Paul Dobre
2. Ministrul de Externe – Theodor Meleşcanu
3. Ministrul Finanţelor şi Economiei – Claudiu Doltu
4. Ministrul Justiţiei – Radu Catană
5. Ministrul Apărării – Corneliu Dobriţoiu
6. Ministrul Educaţiei – Andrei Marga

7. Ministrul Culturii – Mircea Diaconu
8. Ministrul Agriculturii – Aurelian Penescu

11. Ministrul Infrastructurii – Eduard Hellvig

12. Ministrul Sănătăţii – Victor Voicu

13. Ministrul Muncii – Mariana Câmpeanu
Guvernul PSD are 13 ministere, în timp ce guvernul PNL are doar 11. În ambele găsim personalităţi notorii, dar şi iluştri anonimi. PSD spune că va cere cu prioritate Finanţele şi Internele, iar PNL susţine că nu negociază Economia şi Educaţia. Este clar că vor exista negocieri prelungite pentru a se găsi o formulă acceptabilă. În plus, cred că vor fi incluşi în guvern reprezentanţi ai PC şi UDMR. Sunt sigur că la Ministerul Educaţiei va ajunge Andrei Marga, ceea ce este foarte bine pentru cei care slujesc Şcoala românească.

Mugurel Surupăceanu susţine că există parlamentari ai PDL şi UNPR care vor vota moţiunea

O mică lecţie de drept constituţional

ARTICOLUL 61
(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.
ARTICOLUL 69
(1) În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. 
ARTICOLUL 73
(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.
(3) Prin lege organică se reglementează:
a) sistemul electoral; organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
b) organizarea, funcţionarea şi finanţarea partidelor politice; 
...n) organizarea generală a învăţământului;
ARTICOLUL 76
(1) Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere. 
 ARTICOLUL 114
(1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege. 

Domnul Boc şi Guvernul României forţează prevederile constituţionale. Legea Educaţei Naţionale este o lege organică şi adoptarea unei legi organice se face de către Parlament cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere. Este adevărat că nu se prevede în mod explicit faptul că nu poate fi supusă angajării răspunderii Guvernului o lege organică. Numai că domnul Boc, profesor de drept constituţional ar trebui să interpreteze prevederile constituţionale nu numai în litera, ci şi în spiritul lor şi să înţeleagă faptul că legile organice au un regim juridic diferit de o lege ordinară şi că în enumerarea de la art 114, alin. 1 nu sunt incluse şi legile organice. Eu am studiat Dreptul Constituţional acum 15 ani la Facultatea de Drept din Universitatea Bucureşti cu domnul profesor Ioan Muraru. Sunt mândru că am avut un asemenea profesor.

Cristina Anghel nu trebuie să devină un martir!

O colegă de breaslă, un OM moare puţin câte puţin cerând respectarea drepturilor profesorilor. Majoritatea profesorilor rămâne însă impasibilă. Dragi colegi, vă cerem să trageţi fiecare dintre dv. un semnal de alarmă, un semnal de deşteptare. Cristina Anghel nu trebuie să devină un martir! Deja este eroina noastră şi un exemplu de demnitate.

marți, 19 octombrie 2010

Apelul FSLI către doamna Cristina Anghel


                  Apel către învăţătoarea Cristina Anghel

Biroul Operativ al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, în numele celor aproximativ 200 de mii de membri de sindicat, îi transmite învăţătoarei Cristina Anghel sprijinul, admiraţia şi mulţumirile pentru sacrificiul pe care îl face.
Cu toată afecţiunea o rugăm să renunţe la această formă extremă de protest care îi pune viaţa în pericol. Este un sacrificiu suprem şi nu e drept ca distinsa doamnă să ia doar pe umerii săi povara problemelor şi a nedreptăţilor care există în sistemul de învăţământ. Ceea ce Cristina Anghel a reuşit să facă este un semnal pentru noi toţi, dar şi o lecţie. Doamna învăţătoare este un exemplu de demnitate şi de forţă şi o rugăm să ni se alăture la toate acţiunile pe care federaţia le va organiza în această perioadă.
Este foarte important ca atunci când ducem o luptă să fim uniţi, să ne putem baza unul pe celălalt, astfel încât să avem sorţi de izbândă. Însăşi doamna învăţătoare, Cristina Anghel, a declarat că un singur creion se rupe uşor, dar un mănunchi întreg nu se frânge. Solidaritatea în aceste vremuri poate deveni cea mai bună armă în lupta pentru dreptate.
Mesajul F.S.L.I. îi va fi transmis Cristinei Anghel, astăzi, de către o delegaţie a federaţiei, în speranţa că doamna învăţătoare va pune capăt grevei foamei.   

                                                                       Preşedinte,
                                                                              Aurel Cornea

luni, 18 octombrie 2010

"Şcolile mor, murim şi noi cu ele!"

Este de apreciat gestul suporterilor stelişti din AISS care s-au solidarizat cu doamna Cristina Anghel aflată în greva foamei de pe 26 august 2010. Într-o lume a violenţei, aceşti suporteri apreciază protestul doamnei învăţătoare şi subliniază importanţa pe care o au şcoala şi dascălii în societate.

duminică, 17 octombrie 2010

Mâine dimineaţă, începând cu ora 9,00, sunteţi aşteptaţi în faţa MECTS!

Îmi pare rău că mâine nu pot să fiu în faţa MECTS alături de prietenii mei Liviu Pop şi Sorin Dragne. Ei şi mulţi alţi sindicalişti vor protesta începând cu ora 9,00. Eu nu pot să particip pentru că am ore între 10 şi 17 şi trebuie să îmi fac datoria faţă de elevi. Îmi sunt dragi elevii mei şi încerc să fac tot ceea ce pot pentru ei. Chiar dacă actualii conducători ai României nu pun niciun preţ pe învăţătură, pe educaţie, eu consider că fără ele un copil nu are nicio şansă în viitor. Deşi sunt total nemulţumit de salariu, de bătaia de joc la care sunt supus eu şi colegii mei de breaslă din partea celor aflaţi la guvernare, încerc să uit toate nemulţumirile şi toate durerile sufletului atunci când sunt la catedră. Mîine îi voi susţine doar moral pe colegii mei care se vor afla în faţa MECTS. Dar marţi dimineaţă nu am ore şi la ora 9,00 voi fi în faţa MECTS.

sâmbătă, 16 octombrie 2010

Am trăit să o văd şi pe asta!

Când Traian Băsescu a spus că România este o ţară second-hand, au existat numeroase proteste ale liderilor de opinie. Poate că dacă făcea altcineva declaraţia şi nu Preşedintele României, criticile nu ar fi fost atât de virulente. Preşedintele nu are dreptul să vorbească urât despre ţara sa şi despre cetăţeni. Nu cred că cetăţenii României sunt mai prejos decât cetăţenii unui stat din Europa Occidentală. Ceea ne deosebeşte de aceştia este doar faptul că noi nu avem conducătorii pe care ei îi au. Că, de fapt, noi suntem cei care ne alegem conducătorii, este deja o altă problemă. Îmi iubesc ţara şi nu mi-a fost niciodată ruşine că sunt român. Dar mă doare sufletul să văd că s-a ales praful de biata noastră ţară. După 1990 a fost mereu grea viaţa în România, dar în timpul guvernării Băsescu-Boc este cumplit. 
Sărăcia este din ce mai mare şi nu afectează doar persoanele fizice. Am ajuns să le plângem de milă până şi băncilor.  Am fost zilele trecute la un sediu al Băncii Româneşti pentru a plăti rata la un credit. Când am primit chitanţa, am constat că era hârtie ,,refolosibilă'', cum credeam că doar eu folosesc atunci când am de scos la imprimantă tot felul de materiale didactice şi nu am hârtie. Foaia pe care a fost tipărită chitanţa mai fusese folosită anterior pentru nişte anunţuri. Să fie sărăcie sau lipsă de respect faţă de clienţi?

Nu vi se pare că inspectorii din Vrancea sunt cam plecaţi de acasă?

 Reprezentanţii ISJ Vrancea se arată profund revoltaţi de ţinutele total indecente şi nepotrivite cu care dascălii vin la cursuri. Profesorii şi învăţătorii se prezintă în faţa elevilor, la cursuri, în jeanşi cu talia joasă şi deloc decenţi, sau în adidaşi, ca şi cum ar merge la jogging. Dacă se va continua în acelaşi mod, cadrele didactice riscă să primească avertsiment sau, mai grav, să fie excluse din învăţământ. Inspectorii au solicitat directorilor să impună profesorilor ţinute elegante şi decente.
Sursa: www.adevarul.ro
Noi ne plângem de ani buni pentru faptul că din cauza salariilor mici nu ne permitem să ne îmbrăcăm decent şi că ne simţim umiliţi în faţa elevilor. Nimeni nu a luat în considerare solicitările noastre, iar acum aceşti inspectori au găsit un motiv pentru a-i sancţiona pe profesori. Cred că nu mai este mult şi ni se va impune ţinuta obligatorie portocalie. S-ar putea chiar ca aceasta să ne fie oferită gratis de către o firmă a domnului Cocoş sau a domnului Falcă.

joi, 14 octombrie 2010

Doamnelor şi domnilor profesori, noi ce mai aşteptăm?

O parte dintre liderii noştri de sindicat sunt în stradă şi aşteaptă ca noi să îi sprijinim. A venit clipa cea mare. Trebuie să ne unim şi să luptăm pentru drepturile noastre. Sindicaliştii din Finanţe au luptat şi au câştigat. Noi ce mai aşteptăm? Astăzi am fost la MECTS câteva zeci de salariaţi din învăţământ. Mâine o să fim câteva sute, iar de luni ar trebui să întrerupem total activitatea. Dacă ratăm această şansă, ne merităm soarta. Dragi colegi, treziţi-vă!

miercuri, 13 octombrie 2010

JOS PĂLĂRIA, DOMNULE VASILE MARICA!

De astfel de lideri de federaţii şi confederaţii sindicale avem nevoie! Ai noştri de ce nu sunt aşa? Ai noştri de ce ştiu doar să se vaite mai rău decât ne văităm noi? Ai noştri de ce preferă să meargă la discuţii nesfârşite cu membrii acestui guvern în loc să organizeze acţiuni ferme de luptă sindicală? Cât de mult regret că nu fac parte dintre sindicaliştii conduşi de Vasile Marica!

Luptăm şi noi pentru drepturile noastre sau doar privim de pe margine?

În ultimii doi ani rezultatul concret al muncii liderilor federaţiilor din învăţământ înseamnă diminuări salariale de până la 40-50% şi zeci de mii de posturi desfiinţate. Cred că toţi salariaţii din învăţământ îşi pun ntrebarea: de ce noi nu putem obţine niciodată nimic chiar dacă stăm în grevă şi 5 săptămâni? Să fie de vină doar liderii de sindicat? Poate că vina ne aparţine şi nouă. Cert este  faptul că oamenii şi-au pierdut încrederea în aceste acţiuni sindicale, în lideri, în ziua de mâine. Dar şi pentru acest lucru tot liderii sunt vinovaţi. Întotdeauna au primat interesele de grup, interesele fiecăreia dintre federaţii şi nu interesul general. Apoi au mai contat şi influenţele politice. În final, cei care am avut de pierdut am fost doar noi, cei care (încă) slujim Şcoala românească.
Cred că acţiunile de protest de astăzi seamănă cu începutul unei greve generale. Sindicatele din învăţământ nu pot să stea deoparte. Trebuie să ne apărăm şi noi drepturile. Şi noi avem dreptul de a trăi decent.

Noi de ce nu reuşim să obţinem nimic?

Salariaţii din Administraţia Financiară şi din Administraţia Vămilor îşi cer stimulentele înapoi şi au declanşat o grevă (ne)spontană. Cu siguranţă că vor primi înapoi o mare parte din drepturile care, fie vorba între noi, nici măcar nu li se cuvin. Numai salariaţii din învăţământ nu cer nimic. Nouă ni s-a luat tot timpul din drepturi şi nu s-a întâmplat nimic. Alţi lideri de federaţii sunt capabili să mobilizeze oamenii şi pot să organizeze acţiuni de protest eficiente.  Numai liderii noştri nu sunt în stare să organizeze niciun fel de acţiune de protest, fie ea spontană sau organizată. Pentru noi, viaţa devine din ce în ce mai grea. Avem rate la bănci, rate pe care le-am făcut atunci când aveam încredere în guvernul ţării noastre, în economia naţională, avem copii de crescut şi avem de trecut o iarnă care se anunţă cumplită. Mai devreme sau mai târziu, disperarea ne va scoate şi pe noi în stradă. Liderii nu au putut sau nu au vrut să ne scoată, dar ne vor scoate cu siguranţă frigul, foamea, întunericul.

marți, 12 octombrie 2010

,,Diminuarea Boc'' apare pe fluturaşii de salariu ai dascălilor, dar de ce nu apare şi numele lui Băsescu?

Numele premierului Emil Boc a ajuns pe fluturaşii de salarii ai dascălilor şi angajaţilor spitalului din Sighetu Marmaţiei. Pe hârtie apare negru pe alb scris "Diminuare Boc" în locul în care este menţionată scăderea cu 25% a salariului bugetarilor.  În cele 10 şcoli generale, 9 grădiniţe şi 4 licee din Sighetu Marmaţiei, cei peste 1.000 de angajaţi au primit luni fluturaşii cu salariile aferente lunii septembrie. Nu mică le-a fost mirarea când au observat că pe acestea figurează o rubrică suplimentară intitulată sugestiv ,,diminuare BOC''. 
„Iniţial am crezut că este vorba despre o glumă a celor de la secretariat, dar această rubrică apare la toate şcolile, grădiniţele şi liceele din Maramureşul istoric", a declarat Anuţa Bizău, lider de sindicat la Grupul Şcolar pentru Industrie Mică din Sighetu Marmaţiei.
Sursa: www.cotidianul.ro
 Măsurile de reducere a salariilor au fost luate la Palatul Cotroceni şi ar fi mai exact să apară pe fluturaşii  de salariu şi numele lui Traian Băsescu. Cred că domnul Băsescu nu a putut niciodată să-l ierte pe Călin Popescu-Tăriceanu pentru faptul că i-a făcut pe români să trăiască bine în timpul guvernării liberale. De aceea a adus salariile la nivelul din 2005. Dar astfel îi şi face pe din ce în ce mai mulţi români să regrete guvernarea PNL. Şansa românilor este revenirea PNL la guvernare. Aşa chiar nu se mai poate!

duminică, 10 octombrie 2010

Lucrătorii din serviciile secrete ale statului primesc spor de miting?

 Sunt convins că mulţi dintre cei care participă la mitinguri au observat că printre participanţi sunt şi destui oameni care nu arată câtuşi de puţin ca nişte sindicalişti. Mihaela, o profesoară din provincie, confirmă ceea ce eu am afirmat într-o postare pe blog. Nu vreau să sperii pe nimeni, dar vreau să arăt cam unde se duc banii statului român, în timp ce mulţi dintre bugetari şi pensionari mor de foame sau de boli. Prea repede s-a uitat faptul că în decembrie 1989 au murit 1200 de oameni, majoritatea tineri, pentru ca România să devină un stat democratic. Din păcate, statul român devine tot mai mult un stat poliţienesc.
,,Pentru că nu sunt bucureşteancă, eu am ajuns la miting (mitingul tuturor confederaţiilor sindicale din iunie) mai tarziu, pe la ora 12 aşa (la 14 se termina) şi m-am dus singura (ştiu ca nu e inţelept, dar eu sunt mai nebună)... Cum eram singură şi la primul meu miting, îmi era cam teamă şi am încercat sa fiu atenta la oamenii din jur, ca nu știi niciodată peste cine dai în înghesuială. Majoritatea erau grupuri de angajaţi veseli (prea veseli) care glumeau, se înghionteau şi scandau cand li se dadea tonul. Vreo câţiva erau cam de capul lor şi se plimbau pe-acolo. Erau şi pensionari, tot singuri, care ascultau discursurile şi scandau. M-am oprit lângă un grup de sindicalişti cam plictisiţi, dar m-am uitat în jur să văd ce vecini am. În spatele meu, la vreo doi pasi de grup, era un individ care mi s-a părut dubios [...]  Era îmbrăcat decent, dar bine, ca orice angajat respectabil. Asta mi-a atras atenţia  [...]M-am mutat în spatele lui. Ei, toata lumea vorbea, glumea, râdea, scanda, se mişca (şi cei care erau singuri mişunau pe-acolo), dar omul ăsta brunet stătea proţăpit în mijlocul mulţimii şi nu făcea nimic. Ziceai că e stană de piatră. Mi s-a părut cam straniu şi m-am hotărât să-mi schimb locul. Am mers mai în faţă şi m-am oprit într-un loc mai "rarefiat". Stând acolo, am văzut la cativa paşi alt bărbat "bine făcut"  care stătea tot aşa într-o nemişcare cam dubioasă. Atunci m-a fulgerat gândul că ăştia trebuie să fie securişti, ca ăia de care am auzit eu la istorie în liceu. Am plecat şi de acolo şi am observat că, de fapt, erau mai mulţi indivizi din ăştia nemişcaţi (şi îmbrăcaţi cam în acelaşi stil) prin mulţime. De data asta chiar că mi s-a făcut frică şi mi-am zis că poate ar fi mai înţelept să mă îndrept spre margine... Cine ştie ce ordine aveau ăştia? Dacă aveau misiunea să işte vreun scandal şi eu eram singură chiar în mijlocul lor? Lumea nu-i băga în seamă, angajaţii erau prea veseli, prea distraşi de prietenii din jurul lor, pensionarii erau prea supăraţi poate. M-am tras înapoi spre gura de metrou şi am stat acolo până s-a terminat mitingul si au făcut ăia "Dansul pinguinului" ca nişte "deştepţi".

sâmbătă, 9 octombrie 2010

Luptăm împotriva violenţei, dar rezultatele nu se văd

De ce sunt elevii noştri atât de violenţi când domnii din MECTS, inspectorate si directorii sunt permanent preocupati de prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar? Doar există o strategie naţională adoptată acum câţiva ani, există în fiecare unitate şcolară o comisie care se preocupă de combaterea şi prevenirea violenţei şi un plan operaţional de acţiune care cuprinde obiective şi acţiuni concrete. Se organizează chiar şi cursuri de formare pentru profesori pe această temă. Există şi o mulţime de organizaţii nonguvernamentale care se presupune că primesc fonduri pentru combaterea acestui flagel al lumii contemporane. Deşi atacăm toţi această problemă şi luptăm împotriva ei, constatăm că violenţa (ne) învinge. Probabil că nu există zi în care să nu se producă un act grav de violenţă în unităţile şcolare din România. Ceea ce apare în presă este de fapt doar vârful aisbergului. Multe dintre actele de violenţă rămân necunoscute, nesancţionate, nerezolvate.
De câţiva ani răspund de o comisie pentru prevenirea şi combaterea violenţei şcolare. Am participat din proprie iniţiativă la cursuri de formare şi la acţiuni pe această temă. Sunt mai mult decât implicat în rezolvarea acestei probleme şi de aceea pot să afirm că soluţiile pentru rezolvarea problemelor legate de violenţa şcolară nu vin decât într-o mică măsură de la profesori. Oricât de bine pregătit din punct de vedere psiho-pedagogic ar fi un profesor de istorie, matematică, biologie sau orice altă disciplină, el nu poate să facă prea multe. Cei care ar putea să facă şi uneori doar se prefac că fac sunt ministerul, inspectoratele şcolare, alte instituţii ale statului şi organizaţiile nonguvernamentale.
O felicit din tot sufletul pe doamna deputat Alina Gorghiu pentru preocuparea constantă acordată prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar, în familie şi în societate. Acţiunile organizate pe această temă au fost cele  mai utile şi mai bine organizate dintre toate cele la care am participat.

vineri, 8 octombrie 2010

S.I.P. Sector 1 continuă lupta pentru drepturile salariaţilor din învăţământ

Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Sector 1 se află de 20 de ani în prima linie a luptei sindicale, încercând să apere interesele şi drepturile salariaţilor din învăţământ pe care îi reprezintă. În toţi aceşti ani, am dus toate bătăliile purtate de F.S.L.I., federaţia sindicală naţională  la care suntem afiliaţi, dar am purtat şi bătăliile noastre locale cu I.S.M.B.. Este greu să facem un bilanţ al luptelor câştigate şi al celor pierdute. Important este că nu am dezarmat niciodată. Chiar în aceste zile, cei 51 de lideri de unităţi şcolare vor înainta juristului S.I.P. Sector 1 tabelele cu membrii sindicatului nostru care vor introduce acţiune în justiţie pentru recuperarea reducerii indemnizaţiei de concediu cu 25%.
Pentru că nu toţi colegii noştri au participat la mitingul din 5 octombrie 2010, voi prezenta discursul rostit la miting de colegul şi prietenul meu, profesorul Sorin Dragne, Preşedintele S.I.P. Sector 1:

Stimati colegi,

Iata-ne din nou impreuna pentru a sarbatori prin activitati specifice “Ziua mondiala a Educatiei”. Numai ca in Romania reformelor lui Boc, Basescu si Funeriu, slujitorilor Educatiei le-a mai ramas doar protestul, strigatul de disperare fata de starea in care au adus domeniul nostru de activitate.
Peste tot in lume aceasta zi este una de sarbatoare, in care se fac planuri si sperante de viitor. Iar noi ne pregatim de inmormantarea Scolii romanesti. Si cel mai grav este ca facem acest lucru in cadrul unui ipocrit si falimentar proces de reforma a sistemului.
Dar ce reforma se poate realiza intr-un domeniu condus de un personaj care astazi ne promite sub cuvant de onoare ca vor fi bani suficienti pana la sfarsitul anului, ca nimeni nu va pierde nici un leu din venituri, iar a doua zi ne taie 25% din salariu si ne mai adauga si 5 % la TVA?
Inainte de motiunea de cenzura de la inceputul verii, pe Marian Sarbu, unul din liderii cheie ai coalitiei de guvernare, l-am intrebat personal intr-o emisiune televizata, pentru ce sustine un guvern din care face parte un ministru incompetent si mincinos ca Funeriu ? A avut tupeul ca in fata unei tari intregi sa raspunda ca sustine guvernul Boc pentru stabilitate politica in ciuda diminuarii salariilor, a pensiilor sau a cresterii TVA.
Asta este tot ce ne poate oferi actuala putere... STABILITATE POLITICA.
• Ati reusit stimati colegi, sa va achitati facturile, sa va cumparati medicamente sau sa va imbracati copiii si sa le cumparati manualele scolare asa zis gratuite, cu stabilitate politica ?
Eu, unul, nu am reusit.
Domnilor Sarbu, Boc sau Basescu - nu de stabilitate politica ducem noi lipsa ci de stabilitate financiara sau legislativa. De cand sunteti la putere nici una din legile pe care v-ati asumat raspunderea nu ati apucat sa le puneti in aplicare caci ori incalcau Constitutia ori erau aberante.
Cand era in campania electorala, Traian Basescu si partidul lui ne considerau pilonii unei societati moderne. Ne indemna Traian Basescu sa ii sarim la gat lui Tariceanu care nu dorea sa ne majoreze salariile cu 50%. Ci doar cu 17%.
Iar acum, dupa ce si-a innoit mandatul, ne trimite sa ne mai luam un serviciu daca vrem neaparat sa avem acelasi venit ca in 2008, sau sa plecam din tara.
De la Pactul pentru Educatie pe care ni l-a propus, cand PDL-ul era in opozitie, a trecut acum la demolarea Scolii romanesti. In fiecare zi pomeneste de inutilitatea dascalilor, de necesitatea desfintarii a mii de unitati de invatamant.
De ce ne urati atat de tare, domnule presedinte al Romaniei ? De ce vreti sa va razbunati acum pe toti dascalii din Romania pentru insuccesul unor colegi de ai nostri de a o invata pe fiica dvs a vorbi corect romaneste ?
Cu cat Eba isi etaleaza perlele de exprimare de la tribuna Parlamentului European, cu atat domnia voastra propovaduiti sfarsitul sistemului de educatie.
In campania electorala din toamna lui 2008, Elena Udrea ne invata sa dam cu mopul. Miza era pentru ea postul de deputat in Parlamentul Romaniei si mai apoi cel de ministru in guvernele Boc. Acum, la mai putin de doi de guvernare a Elenei Udrea si a gastii ei, gradinitele si scolile romanesti au ramas fara femei de serviciu din cauza salariilor care au scazut pana la 350 de lei. Veniti acum si dati cu mopul, d-na Udrea, intr-o gradinita publica pentru un salariu mai mic decat tocul pantofilor cu care ai calcat in picioare economia nationala si demnitatea romanilor.
Domnule prim ministru Boc, v-ati atins telul. Ati intrat in istorie, dar nu ca un mare patriot, ci in rolul revolverului cu care Traian Basescu a tras in propriul popor. A venit vremea sa luati cu adevarat o masura pentru a scoate Romania din criza profunda in care se afla. Si anume sa va strangeti intreaga echipa guvernamentala si sa va dati demisia in cel mai scurt timp. Intorceti-va in satul natal si faceti ce stiti mai bine : pasteti gastele, dati la coasa si fredonati « pusca si cureaua lata ».
Asa sa va ajute Dumnezeu !

PRESEDINTE S.I.P. SECTOR 1,
PROF. SORIN DRAGNE

DE CE??? ( Să ne ierţi, Andrei Goreci!)

A plecat la liceu. Nu se va mai întoarce niciodată acasă. Va rămâne doar în sufletele celor dragi. Noi rămânem aşa cum am fost. Nimic nu ne schimbă, nimic nu ne poate mişca din scaunele pe care le ocupăm. Dumnezeu să-l odihnească pe acest copil nevinovat!

joi, 7 octombrie 2010

Câţi copii trebuie să mai moară?

Violenţa naşte violenţă. Niciodată în societatea românească nu a fost semănată atâta ură şi nu a fost atât de mult încurajată violenţa ca în ultimii ani. Permanent am fost împărţiţi artificial în două tabere. Am fost mereu aţâţaţi unii împotriva altora. Au fost folosite două unităţi de măsură pentru aceeaşi faptă. Oamenii au fost consideraţi buni sau răi în funcţia de tabăra din care au făcut parte. Valorile morale adevărate au fost total ignorate şi au fost promovate ca valori delaţiunea, compromisul, oportunismul, averea agonisită. Trebuie să existe un sfârşit pentru toate acestea. Ajunge, domnilor aflaţi vremelnic la conducerea acestei biete ţări! Aşa nu se mai poate!

După imn ce mai urmează, doamna Stavrositu?

Deputatul PD-L Maria Stavrositu a depus la Senat o propunere legislativă prin care doreşte difuzarea imnului în fiecare zi de luni în clasele I-VIII şi arborarea drapelului deasupra tablei de scris, pentru ca elevii să conştientizeze importanţa simbolurilor naţionale prin expunere "repetitivă".
Urmează să apară deasupra tablei trandafirul şi portretul conducătorului iubit şi aşa ne vom întoarce la regimul totalitar. Eu cred că ar trebui ca elevii să fie doar ajutaţi să înveţe versurile imnului naţional. Astfel, atunci când vor ajunge mari sportivi sau politicieni nu se vor mai face de râs pentru faptul că vor arăta că nu le cunosc.

marți, 5 octombrie 2010

Câţi lucrători din serviciile secrete au fost astăzi infiltraţi printre participanţii la miting? Oare au fost la fel de mulţi ca noi?

La mitingul organizat în 22 septembrie de CNSLR-Frăţia, la care am participat din solidaritate, am fost strigat  din mulţime de un fost elev de acum vreo 10 ani. Mi l-am amintit pentru că, fiind băiatul şefului Secţiei de Poliţie nr 5 din Bucureştii Noi, era un fel de vedetă a liceului. L-am întrebat ce caută la miting şi mi-a spus că e şi el sindicalist, în acelaşi timp arătându-mi nişte poliţişti în uniformă care scandau împotriva guvernului Boc. El era în civil, pierdut în mulţime şi fără niciun fel de obiect care face parte de obicei din recuzita unui sindicalist.
Astăzi, după încheierea acţiunii organizate de FSLI, când mă pregăteam să plec din Piaţa Revoluţiei pe lângă zidul B.C.U., s-a apropiat de mine acelaşi individ îmbrăcat tot în civil. Surprins de prezenţa lui, l-am întrebat ce caută la acest miting al dascălilor din FSLI. Mi-a răspuns că lui îi place să vină la mitinguri. L-am întrebat unde anume lucrează în Poliţie şi mi-a spus că la Poliţia Capitalei. M-am convins că serviciile secrete îşi fac datoria. Din păcate, ele nu ne apără pe noi, dar sunt liniştit că preşedintele Băsescu, prim-ministrul  şi miniştrii României sunt în siguranţă.

luni, 4 octombrie 2010

,,Sindicaliştii din CSDR renunţă la grevă''? Care grevă?Ce înseamnă asta?

Reprezentanţii Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi ministrul Muncii, Ioan Nelu Botiş, au semnat luni două acorduri de colaborare privind legislaţia muncii.
"Am semnat două protocoale cu CSDR. Este vorba de un acord de colaborare privind legislaţia muncii între Ministerul Muncii şi CSDR şi un al doilea acord de colaborare între Inspecţia Muncii şi CSDR. Este un pas extrem de important. Sper ca de acum să avem un dialog constant în ceea ce priveşte modificările la legislaţia muncii şi punerea în aplicare precum şi colaborarea cu inspectoratele teritoriale de muncă", a declarat ministrul Muncii, Ioan Nelu Botiş.
"De mâine (n.r. marţi), vom începe să semnăm şi la nivel naţional aceste protocoale de colaborare, astfel încât să fim informaţi despre problemele legate de munca la negru, de către reprezentanţii CSDR", a adăugat Ioan Nelu Botiş.
De asemenea, ministrul Muncii a mai spus că în 5 noiembrie vor prezenta Parlamentului un proiect de lege privind dialogul social.
"Am căzut de acord cu Ministerul Muncii să încheiem un protocol. Am stabilit că este necesar să reanalizăm dialogul social şi legislaţia. Am solicitat să fie o lege specială care să reglementeze dialogul social, atât la nivelul ministerelor, cât şi la nivelul consiliilor judeţene", a declarat, în urma discuţiilor cu ministrul Muncii, preşedintele Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Iacob Baciu.
Atitudinea reprezentanţilor CSDR surprinde pentru a doua oară. În timp ce confederaţiile sindicale se pregătesc de proteste, CSDR s-a întâlnit încă o dată cu reprezentanţi ai Guvernului.
Luna trecută, deşi iniţial Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) anunţase că va participa la proteste, preşedintele organizaţiei a anunţat ulterior că renunţă la acţiunile anunţate. Preşedintele CDSR, Iacob Baciu, a declarat că organizaţia pe care o conduce nu va mai participa la proteste, deoarece organizaţia a primit sâmbătă răspuns de la premierul Emil Boc.
aici
FSLI, cea mai mare federaţie din învăţământul preuniversitar face parte din CSDR. Înseamnă că nici noi nu vom mai face niciun fel de acţiuni de protest. Cu alte cuvinte, noi ne-am dat de partea guvernului Băsescu-Boc. Să le fie de bine! Eu voi participa la absolut toate acţiunile de protest organizate de celelalte federaţii şi confederaţii.

duminică, 3 octombrie 2010

Mitingul FSLI din 5 octombrie nu este suficient

"Marţi, 5 octombrie, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) va organiza un mare miting de protest, în Piaţa Victoriei, sub sloganul "Salvaţi şcoala românească". Mitingul va avea loc între orele 11.00 şi 12.30 în Paţa Victoriei, după care ne vom deplasa într-un marş pe Calea Victoriei până la Ministerul Muncii şi cel al Educaţiei, unde vor depune memorii cu revendicările şi solicitările noastre", a declarat Aurel Cornea, preşedintele FSLI.
"Am dat acest slogan mitingului nostru deoarece vrem să transmitem un alt mesaj. Este vorba despre faptul că profesorii sunt umiliţi prin salarii indecent de mici, elevii îşi desfăşoară activitatea în condiţii insalubre şi total nesatisfăcătoare, iar toţi au manuale şi programe de învăţământ învechite. Cu alte cuvinte dorim o reformă reală a şcolii româneşti. Mesajul nostru este adresat tuturor instituţiilor statului, de a se alătura nouă în acest demers de a asigura un sistem educaţional la standarde europene", a adăugat Aurel Cornea.
Sursa: www.realitatea.net
Acţiunile noastre de protest trebuie să continue şi după acest miting. FSLI trebuie să-şi coordoneze acţiunile de protest cu acţiunile celorlalte federaţii sindicale din învăţământ. Doar împreună putem să facem ceva pentru şcoala românească. Trebuie să trecem peste interese şi orgolii personale şi să luptăm împreună. Aştept acţiunea în stradă pe care au anunţat-o liderii confederaţiilor sindicale şi sper ca aceasta chiar să se desfăşoare cu participarea a 80000 de sindicalişti. O astfel de acţiune sindicală poate să fie o piatră de încercare pentru guvernul Băsescu-Boc.

sâmbătă, 2 octombrie 2010

Vi se pare că seamănă?

Falcă vorbea astăzi despre asemănările dintre Traian Băsescu şi Alexandru Ioan Cuza. Sunt profesor de istorie şi personalitatea lui Cuza m-a fascinat întotdeauna. De aceea am fost sigur că primarul Aradului s-a referit la asemănări fizice. M-am uitat la pozele celor doi conducători ai românilor şi mi-am dat seama că nu seamănă. Chiar deloc.