sâmbătă, 8 decembrie 2012

luni, 26 noiembrie 2012

Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6152/7.11.2012 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar


        In baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite urmatorul ordin:
   Art. I. -
    Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.925/2005, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 135 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 135. -
Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o forma de invatamant la alta, in conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale regulamentului intern al unitatii de invatamant la care se face transferul. Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administratie al unitatii de la care se face transferul si cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii la care se face transferul."
   2. Articolul 148 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 148. -
Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua, in mod exceptional, cu respectarea prevederilor art. 136-145, in urmatoarele situatii:
a) la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate, respectiv intr-un alt sector al municipiului Bucuresti;
b) la recomandarea de transfer eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de directia de sanatate publica;
c) la/de la invatamantul de arta sau sportiv;
d) de la clasele de invatamant liceal la clasele de invatamant profesional;
e) de la invatamantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
f) in alte situatii exceptionale, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar."
   Art. II. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. III. -
    Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala resurse umane si retea scolara nationala, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.


Bucuresti, 7 noiembrie 2012.
Nr. 6.152.
marți, 20 noiembrie 2012

Din tot sufletul, o susțin pe Alina Gorghiu!

       Am cunoscut-o în urmă cu 4 ani și am purtat multe bătălii împreuna. Am salvat istoria neamului românesc, atunci când s-a dorit scoaterea ei din Planul cadru pentru clasa a XII-a la profilul tehnic, am promovat mișcarea sportivă în rândurile elevilor, am derulat campanii pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar și în familie, am trimis gratuit elevii și studenții la teatru, am cinstit marile momente și marile personalități din istoria neamului românesc, am oferit cărți și cadouri copiilor nevoiași, am oferit excursii cu tematică istorică elevilor și dascălilor din sectorul 5. Întotdeauna, când am avut de semnalat vreo nemulțumire a dascălilor, Alina Gorghiu m-a ascultat, m-a sfătuit și a preluat plângerea mea, după care mi-a oferit o soluție de rezolvare a problemei. Niciodată nu a refuzat să se implice în soluționarea problemelor breslei dascălilor și a fost mereu aproape de noi.
       Pentru că Alina Gorghiu ne-a susținut mereu și ne-a promovat interesele, noi, cei peste 30 de profesori din OCD-PNL sector 5, avem datoria morală, dar și plăcerea de a o susține pentru obținerea unui nou mandat de deputat în Colegiul 22 din Sectorul 5. Pentru tot ceea ce a făcut pentru oamenii din colegiu, dar și din întregul Sector 5, Alina Gorghiu trebuie să rămână ,,Avocatul în Parlament'' al cetățenilor din acest colegiu.

duminică, 18 noiembrie 2012

Nu mai am timp să scriu, dar vă invit să recitiți articolele scrise în ultimii 4 ani

     Nu mai am timp să scriu pe blog și nici nu mai am timp să citesc blogurile prietenilor. Am multe îndatoriri de serviciu în ISMB și o mulțime de alte lucruri de făcut, încât îmi rămâne prea puțin timp pentru a scrie. De 4 ani, am postat numeroase articole pe blogul meu și pe blogurile prietenilor. De când sunt în ISMB, seara, sunt mult prea obosit ca să mă apuc să scriu pe blog. Cu greu, reușesc doar să exprim, din când în când, gânduri și comentarii la statusurile prietenilor pe Facebook. Sunt convins că voi reuși să revin alături de prietenii mei, bloggerii liberali, și să promovez, ca și altădată, ideile și acțiunile politicienilor liberali. Sper ca până atunci articolele mele vechi vor fi citite cu plăcere de prietenii mei.

luni, 15 octombrie 2012

Luni, orele 12-15 -program de audienţe

   Începe o nouă săptămână de muncă. Va fi o săptămână grea, în care vom depune eforturi susţinute pentru a rezolva numeroasele probleme din sistem. Ne străduim să facem faţă cu succes tuturor solicitărilor şi să câştigăm încrederea colegilor din sistem. Noi ne facem datoria, dar avem nevoie şi de implicarea colegilor din sistem. Doar împreună, acţionând ca o echipă, putem să reuşim. Pentru aceasta este necesar ca noi, persoanele cu funcţii de conducere, îndrumare şi control, să fim permanent aproape de colegii din unităţile şcolare, să-i consiliem, să le ascultăm propunerile, să le înţelegem problemele. Prezenţa noastră în unităţile şcolare este destul de limitată, dar în ISMB orice coleg este primit, ascultat, îndrumat. 
    Dragi colegi, vă urez o săptămână liniştită, cu multe realizări. Pentru orice probleme, mă puteţi contacta sau vizita oricând. Oficial, astăzi, între orele 12-15 am program de audienţe, dar eu sunt permanent la dispoziţia dv.

luni, 1 octombrie 2012

Din Codul de Etică pentru învăţământ preuniversitar

CAPITOLUL II VALORI, PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ
Art. 6. - Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:
a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
b) responsabilitate morală, socială şi profesională;
c) integritate morală şi profesională;
d) confidenţialitate;
e) activitate în interesul public;
f) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
g) respectarea autonomiei personale;
h) onestitate şi corectitudine intelectuală;
i) respect şi toleranţă;
j) autoexigenţă în exercitarea profesiei;
k) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
l) implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează;
m) respingerea conduitelor didactice inadecvate.
Art. 7. - În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:
(1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:
a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală cât şi în cadrul celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;
b) interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor;
c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
d) excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;
e) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale;
(2) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute de documentele şcolare.
(3) Respectarea principiilor docimologice.
(4) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;
b) solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte;
c) traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare;
d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.);
e) interzicerea meditaţiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale.
(5) Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora.
(6) Excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive.
(7) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.
Art.8. - În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită: a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea rolului parental;
b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi
accesibile;
c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutori legali;
d) informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;
e) informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;
f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;
g) persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul didactic, nu vor impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;
h) consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al copilului.
Art. 9. - Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială:
a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;
b) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile politice şi religioase;
c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi;
d) între persoanele din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare;
e) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi rezultatele profesionale;
f) încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea didactică;
g) orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină etc.);
h) întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învăţământ preuniversitar, responsabile cu instruirea şi educaţia, trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ;
i) reacţia publică - prin drept la replică, discurs public, întrunire etc. -, atunci când o anumită situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale sau de către oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea unităţii/instituţiei şcolare, sistemului de învăţământ preuniversitar românesc, oricărei persoane, membră a comunităţii educaţionale.
Art. 10. - Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială:
a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;
b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
d) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;
e) selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în vigoare;
f) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei deţinute;
g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;
h) interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia persoanei hărţuitoare;
i) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective.
Art. 11. - În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extraşcolare), membrilor personalului didactic le sunt interzise:
a) consumul de substanţe psihotrope sau alcool;
b) organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc;
c) folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii financiare personale;
d) distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ;
e) distribuirea materialelor pornografice;
f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.
Art. 12. - În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a) colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
c) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a copilului impun acest lucru;
d) parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să conducă la prozelitism religios şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.

sâmbătă, 29 septembrie 2012

Fetiţa mea a început şcoala

     Când am înscris-o pe fetiţa mea în clasa I, credeam că vom avea acelaşi drum şi de aceea am ales o şcoală obişnuită, aflată în apropierea colegiului tehnic unde predam. Între timp, eu îmi desfăşor activitatea în ISMB, iar fetiţa mea este eleva şcolii din cartierul Dămăroaia. Am avut bucuria de a participa la festivitatea de deschidere a anului şcolar la această şcoală şi chiar am fost în sală, timp de 15 minute, la prima şedinţă cu părinţii. În rest, nu am, din păcate, nicio legătură cu activitatea şcolară a fiicei mele. Dimineaţa, eu plec prea devreme, iar seara vin prea târziu, pentru a mai putea să discut cu ea despre ceea ce face la şcoală. Mă bucură mult faptul că îi place să meargă şi îi place să discute despre şcoală. Noi ne-am temut că s-ar putea să nu-i placă şi că nu o să-i convină să rămână singură într-un colectiv atât de mare şi cu o ,,doamnă'' pe care nu o cunoaşte. La grădiniţă, în toţi cei 4 ani, ,,doamna'' a fost chiar mămica ei.
     Clasa în care învaţă fetiţa mea nu are o învăţătoare calificată, ci doar în curs de calificare şi totuşi eu sunt liniştit. Pentru acest nivel, eu cred că este important colectivul, iar omul de la catedră trebuie, în primul rând, să iubească mult copiii. Poate că în anii următori, atunci când cerinţele vor fi mai mari, va avea şi un învăţător calificat sau vom alege noi o altă şcoală. Deocamdată, mă bucur că şcoala este pentru fetiţa mea un mediu atrăgător. Sper că în viitor timpul pe care îl petrec zilnic în ISMB se va reduce la 8-9 ore şi astfel voi avea posibilitatea să o ajut pe fiica mea la efectuarea temelor sau măcar voi putea să o sărut înainte de culcare.
     Deşi sunt uneori momente când mi-ar plăcea să stau mai mult timp cu fetiţa mea, mă consolez cu gândul că, în timpul când ea îşi face singură temele, eu încerc să rezolv problemele sistemului de învăţământ bucureştean şi fac tot ceea ce îmi stă în puteri ca şi alţi copii să aibă posibilitatea de a merge la şcoală, de a învăţa carte şi de a fi în siguranţă. Ştiind aceste lucruri, fetiţa mea mă va ierta pentru că petrec zilnic atât de puţine minute alături de ea.

duminică, 23 septembrie 2012

Transferul elevilor (reglementat de ROFUIP din 2005)

Art.135. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o formă de invăţămant la alta, in conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de invăţămant de la şi la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi de invăţămant.
Art.136. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul. In situaţii medicale deosebite, elevii de clasa a IX-a pot fi transferaţi şi in cursul primului semestru sau inainte de inceperea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/ a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie menţionate anterior. (2) Elevii din clasele a X-a - a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regulă, la clasele la care media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul profesoral.  
Art.137. In invăţămantul primar (clasele I-a IV-a) şi in ciclul gimnazial al invăţămantului secundar inferior (clasele a V-a - a VIII-a), elevii se pot transfera, după cum urmează:
 • a) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o clasă la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
 • b) de la o unitate de invăţămant la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.                          Art.138. In invăţămantul profesional (şcoală de arte şi meserii şi anul de completare) elevii se pot transfera, după cum urmează:
 • a) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o clasă la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
 • b) de la o unitate de invăţămant la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. In cazul schimbării domeniului de pregătire/calificării profesionale, se susţin examene de diferenţă.                                   Art.139. Gemenii se pot transfera in clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora.   Art.140. In invăţămantul postliceal, elevii se pot transfera de la o calificare profesională la alta, in cadrul aceluiaşi profil, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. In cazul schimbării calificării profesionale, se susţin examene de diferenţă.                                                                                                                      Art.141. (1)Elevii din invăţămantul liceal se pot transfera, păstrand forma de invăţămant, astfel:
 • a) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o clasă la alta, cu aceeaşi specializare/calificare profesională, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
 • b) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o calificare profesională la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă;
 • c) de la un liceu la altul, respectand filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, in baza criteriilor prevăzute in prezentul regulament şi in regulamentul intern al liceului la care se solicită transferul;
 • d) de la un liceu la altul, schimband filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă, in baza criteriilor prevăzute in regulamentul intern al unităţii de invăţămant la care se solicită transferul; (2) Elevii din invăţămantul liceal se pot transfera la şcoala de arte şi meserii, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după recuperarea practicii, in baza criteriilor prevăzute de regulamentul intern al unităţii de invăţămant la care se solicită transferul.                                                                                                                                            Art.142. (1) Elevii de la şcoala de arte şi meserii, care au promovat testele naţionale, se pot transfera, după promovarea clasei a IX-a, in clasa a X-a de liceu, după promovarea examenelor de diferenţe, in limita efectivului de 30 elevi la clasă. (2) Obiectele de studiu, precum şi materia din care se susţin examene de diferenţă, se stabilesc de conducerile liceelor, prin compararea curriculumului liceal cu cel al şcolii de arte şi meserii. (3) La disciplinele care se află in planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, dar nu sunt prevăzute in planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe se susţin din toată materia prevăzută in programele de liceu, la clasa a IX-a, la disciplinele respective. (4) La disciplinele care se regăsesc atat in planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, cat şi in planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe se susţin numai din materia necuprinsă in programele şcolare pentru şcoala de arte şi meserii.                                                          Art.143. Elevii din invăţămantul liceal, din şcoala de arte si meserii, din anul de completare şi din invăţămantul postliceal se pot transfera de la o formă de invăţămant la alta astfel:
 • a) elevii de la invăţămantul seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, se pot transfera la forma de invăţămant de zi, cu susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00, la fiecare obiect de studiu, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, şi potrivit criteriilor prevăzute in regulamentul intern;
 • b) elevii de la invăţămantul cu frecvenţă redusă sau la distanţă se pot transfera la invăţămantul seral, in condiţiile precizate la lit. a);
 • c) elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de invăţămant seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.                                                                          Art.144. (1) Elevii din invăţămantul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unităţi de invăţămant de stat, la sfarşitul anului şcolar, in condiţiile prezentului regulament. (2) Elevii din invăţămantul preuniversitar de stat se pot transfera in invăţămantul particular, cu acordul unităţii primitoare.                                              Art.145. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenţă anulează dreptul la transfer. şcoala de la care elevul a solicitat transferul este obligată să-l reprimească.                                                                   Art.146. Transferurile in care se păstrează forma de invăţămant se pot efectua numai in perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară; regulamentul intern al unităţii de invăţămant poate prevedea şi condiţii speciale de transfer. Art.147. Transferurile in care se schimbă forma de invăţămant se efectuează in următoarele perioade:
 • a) de la invăţămantul de zi la altă formă de invăţămant sau de la invăţămantul seral la cel cu frecvenţă redusă sau la distanţă, in perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;
 • b) de la invăţămantul cu frecvenţă redusă sau la distanţă la cel seral sau de la alte forme de invăţămant la cel de zi, numai in perioada vacanţei de vară;
 • c) elevii din clasa a XII-a, invăţămant de zi, se pot transfera in clasa a XIII-a, invăţămant seral, după absolvirea semestrului I al clasei a XII-a şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. In această situaţie, pe diploma de absolvire şi in registrul matricol, se menţionează anul şcolar, semestrul I/ zi, clasa a XII-a şi semestrul II/ seral, clasa a XIII-a. Mediile anuale pe discipline se calculează din mediile celor două semestre.                                                                                                                 Art.148.Transferul elevilor in timpul anului şcolar se poate efectua, in mod excepţional, cu respectarea prevederilor art. 136 - 145, in următoarele situaţii:
 • a) la schimbarea domiciliului părinţilor intr-o altă localitate;
 • b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de Direcţia de Sănătate Publică;
 • c) la / de la invăţămantul de artă sau sportiv;
 • d) de la liceu la şcoala de arte şi meserii;
 • e) de la invăţămantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.                                                                   Art.149. După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului in termen de 5 zile. şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită, la şcoala primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, in termen de 10 zile. Elevul nu este inscris in catalog pană la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat.
 • duminică, 16 septembrie 2012

  La mulţi ani, Alina Gorghiu!

         O cunosc pe Alina de aproape 4 ani, dar uneori am impresia că o cunosc de o viaţă. Am avut atât de multe colaborări în aceşti ani şi am desfăşurat împreună atât de multe proiecte, încât e greu de crezut că au încăput toate în doar aproximativ 1200 de zile. Elevii şi dascălii Capitalei îi datorează enorm, dar Alina consideră că şi-a făcut doar datoria de parlamentar şi de om al cetăţii. Pentru tot ceea ce a făcut în folosul sistemului de învăţamânt românesc, eu o respect enorm pe Alina Gorghiu. În plus, nu uit niciodată că sunt dator să-i răspund prin fapte concrete încrederii uriaşe pe care a avut-o încă de la început în mine.
        Astăzi este ziua de naştere a Alinei Gorghiu. În numele meu personal şi al dascălilor care o cunosc şi o apreciază, îi urez mult succes în activitatea pe care o desfăşoară în Camera Deputaţilor, sănătate, multe împliniri pe plan personal şi, totodată,  îi mulţumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru sistemul de învăţământ bucureştean şi, în general, pentru şcoala românească. La mulţi ani, Alina Gorghiu!

  sâmbătă, 15 septembrie 2012

  Incepe scoala

           Incepe un nou an scolar. Este cel de-al 16-lea pe care il incep in Colegiul Tehnic Media. Chiar daca pentru o vreme voi lucra in ISMB, sufletul meu ramane in Media. Acolo mi-am petrecut tineretea si acolo am educat mii si mii de elevi. In fiecare miercuri dupa amiaza voi reveni, cu mult drag, in fata elevilor din cele 3 clase a 11-a la care voi mai avea ore de predare. Astept cu nerabdare sa particip, luni, la ora 8,30, la deschiderea noului an scolar la Scoala nr 177, unde fiica mea incepe clasa I si, la ora 9,00, in Colegiul Tehnic Media, singura unitate scolara in care am predat, de cand am devenit profesor. Succes, dragi elevi! Felicitari si multumiri, dragi profesori!

  luni, 10 septembrie 2012

  A fost o vară fierbinte

       Au trecut 2 luni. Pentru mine, a fost o vară de foc. Parcă ieri păşeam timorat pe scările ISMB şi intram în celebra cameră 13, pentru a-l înlocui în funcţie pe stimatul inspector Nuţu. Sunt, totuşi, 2 luni în care am muncit mult şi am învăţat multe lucruri. Acum pot spune că m-am obişnuit cu noua activitate pe care o desfăşor şi că munca mea este utilă sistemului de învăţământ bucureştean. În fiecare zi, mă implic în rezolvarea a numeroase probleme şi învăţ câte ceva de la colegi, de la oamenii care solicită rezolvarea a tot felul de probleme. Mereu reuşesc să rezolv problemele oamenilor care vin să-şi spună nemulţumirile acumulate. Eu ştiu că sunt acolo pentru a-i ajuta pe copii, pe părinţi şi pe profesori. Sufleteşte, eu sunt alături de toţi aceştia şi fac tot ceea ce pot pentru ca tuturor să le fie mai bine. Sper ca trecerea mea prin ISMB să lase urme în sufletele oamenilor care mi-au solicitat sprijinul. Întotdeauna îmi voi face datoria faţă de şcoala românească şi voi căuta să aduc o rază de speranţă în sufletele colegilor din sistem. Pe toţi îi rog să aibă încredere în noua echipă de conducere din ISMB şi să se implice alături de noi. Împreună putem reconstrui sistemul de învăţământ bucureştean.

  duminică, 9 septembrie 2012

  Anul trecut a fost învinsă de sistem, dar acum este o învingătoare

            Mihaela P., o fostă elevă excepţională, dar ghinionistă, revine pe blogul meu. O aşteptam de mult timp şi sper să scrie mai des de acum încolo.
         ,,Cand toti se asteptau sa trec peste perioada proasta,au venit alte zile de griji,ma gandeam ca nu pot face nimic cu media mea (7,08). Posibilitatea de a face o facultate cu taxa era scoasa din plan, pentru că nu-mi permiteam. Tati nu vroia sub niciun chip sa ma lase sa intru la distanta pt a ma putea angaja, iar eu nu puteam sa accept ideea ca se va baga in alte datorii pt a-mi plati mie facultatea...si usor,usor a venit si ziua inscrierilor.Hm..ce mai zi! Aveam 3 dosare facute,dar imi doream sa intru la politehnica la transporturi. Îmi doream foarte mult lucrul acesta. Era singura facultate care ma atragea din toata lista si mai ales se dadea admitere la matematica. Am ajuns la facultate si m-am inscris. Mami ma astepta pt a merge sa mai bagam si celelalte dosare la o alta facultate,dar am spus “NU!” si am hotarat sa raman doar cu acel dosar…Mi-era teama,dar totodata vroiam sa demonstrez ca stiu,ca voi reusi sa iau note frumusele si voi intra la fara taxa. Asa a si fost. Am luat primul test cu 8,5 si al 2-lea cu 9,5. Fericirea mea in acele momente a fost imensa. În sfarsit scapasem de acea dezamagire si neincredere in mine. Acum sunt fericita intr-adevar. Astept ziua de 1 octombrie cu mari emotii.
  Greu,dar se poate!Am trecut si peste aceasta piedica din viata mea. Sunt constienta ca fara parintii,fratele ,vorbele frumoase si increderea primita de la profesori si prieteni,n-as fi trecut niciodata,deoarece nici eu nu ma mai recunosc cand privesc acum in urma la cum eram,ce-am spus,ce-am facut,ce-am avut de gand sa fac.E uimitor cat de mult conteaza o vorba spusa atunci cand e nevoie…eram demoralizata total si in pragul disperarii,cand fratele meu a inceput sa planga si sa-mi spuna : “ridica-te! Eu nu te cunosc asa,tu nu esti asa. Eu sunt cel mai mandru frate,pt mine nu conteaza ce spun ceilalti,eu stiu ce sora am si sunt fericit ca Dumnezeu a vrut ca tu sa fii sora mea!”…Acestea cred ca au fost cu adevarat cuvintele care mi-au dat puterea sa merg mai departe cu capul sus,chiar si atunci cand multi din cei cu care ma intalneam sau vorbeam,ma “atingeau” prin cuvintele lor.
  Nu-mi doresc sa treaca nimeni prin ce-am trecut eu,dar se pare ca din ce in ce mai multi elevi trec prin asa ceva,cu toate ca multi se asteapta. Am fost duminica la rezultate si am ramas uimita cand am vazut cat de veseli si distrati erau cei care picasera bac-ul. Oare ei chiar nu realizeaza ce se intampla?...M-am uitat la notele de la matematica si am ramas fara cuvinte…Notele de 1-1si ceva erau parca o normalitate. Putini au reusit sa treaca peste aceasta “limita” si cu toate astea,niciun semnal de alarma nu este tras. Sunt de acord ca-s de vina si elevii,dar un copil de nota 1 la matematica nu are ce cauta in bacalaureat. Cum a ajuns acolo? Pt ce a facut 4-5 ani de liceu? Sunt curioasa unde va ajunge invatamantul romanesc peste vreo 5 ani.
  Dar lasand de o parte aceste probleme si anul meu de esec,care abia a trecut,va mai spun inca o data ca mi-e dor de liceu! Pe 17 sper sa ajung la deschiderea anului scolar,dar am inteles ca dumneavoastra nu mai sunteti in liceu. Imi pare rau,dar in acelasi timp ma bucur pt dumneavoastra si pt reusita dumneavoastra! Va felicit si va doresc mult succes,multe realizari si mai ales multa sanatate de acum incolo!''

  duminică, 2 septembrie 2012

  Structura anului şcolar 2012-2013

       Potrivit structurii noului an școlar, vacanţa de iarnă va avea trei săptămâni, iar vacanţa de primăvară două. În perioada 29 octombrie – 4 noiembrie va fi vacanţă pentru copiii din învăţământul primar. De asemenea, se păstrează săptămâna “Şcoala altfel”, organizată în intervalul 1-5 aprilie, arată didactic.ro.
   Structura anului şcolar 2012 – 2013 – Semestrul I
   Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012
  În perioada 29 octombrie-4 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
   Vacanta de iarna – sâmbătă, 22 decembrie 2012 – duminică, 13 ianuarie 2013
   Structura anului şcolar 2012 – 2013 – Semestrul al II-lea
   Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013
   Vacanta de primavara – sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 21 aprilie 2013
   Cursuri – luni, 22 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013
   Vacanţa de vară – sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 8 septembrie 2013
   Structura anului şcolar 2012 – 2013 – Programul “Şcoala altfel”
   Săptămâna 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului Şcoala Altfel, având un orar specific.

  sâmbătă, 25 august 2012

  Pe 1 septembrie 2012, Alina Gorghiu vă invită la bibliotecă şi teatru

       Dragi prieteni, pe 1 septembrie 2012, începând cu ora 16,00, sunteţi invitaţii Alinei Gorghiu şi ai mei la cele două evenimente deosebite.

  miercuri, 15 august 2012

  La mulţi ani, Maria! La mulţi ani, Mariana!

          Pentru orice creştin, această zi este una importantă. Pentru mine, este şi mai importantă pentru că pe fetiţa mea o cheamă Maria, iar pe soţie o cheamă Mariana. Deşi, ar fi trebuit să stau cu ele, datoria m-a chemat şi astăzi la muncă. M-am întors acasă foarte târziu şi abia am reuşit să mergem printr-un mall ca să mâncăm, să ne plimbăm şi să facem mici cumpărături. Câteva zeci de minute, am trecut şi prin părculeţul de joacă din capătul străzii. Mai am timp să citesc câteva pagini dintr-o carte de istorie şi apoi se încheie această zi. Mâine este o nouă zi de muncă în ISMB şi trebuie să fiu odihnit. Îmi place mult ceea ce fac, îmi place să lucrez alături de colegii mei şi sunt convins că munca noastră va fi foarte repede apreciată de colegii din sistemul de învăţământ preuniversitar bucureştean.

  luni, 6 august 2012

  Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educațional, sesiunea 2012, seria a III-a

  Anexa la OMECTS nr. 4969/02.08.2012

  6 august 2012
  Afişarea programului orar al înscrierilor şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu
  6 – 12 august 2012
  Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică
  12 august 2012
  Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online.
  13-14 august 2012
  Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat
  16-17 august 2012
  Inspectoratele școlare transmit la MECTS lista candidaților declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora.
  20-23 august 2012
  Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MECTS
  24 august 2012
  Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor
  24 august 2012
  Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MECTS, în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar
  27-31 august 2012
  Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MECTS.
  27 august – 3 septembrie 2012
  Soluționarea contestațiilor
  3 septembrie 2012
  Transmiterea de către MECTS a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul școlar
  3-4 septembrie 2012
  Întocmirea, de către inspectoratele şcolare, a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului .
  7 septembrie 2012
  Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional
  Un semnal de alarmă

        Profesorul de limba şi literatura română Florin Moldovan are dreptate. Articolul său surprinde frustrările unui tânăr cadru didactic, foarte bine pregătit şi încrezător în calităţile sale umane şi în competenţele sale profesionale, care se vede pus în situaţia de a renunţa la cariera didactică şi de a-şi alege un alt drum. Florin, colegul nostru de breaslă, trage un semnal de alarmă. El va fi recepţionat şi  sunt convins că, măcar în anii viitori, se va schimba ceva. Stă în puterea noastră să reuşim să redăm cadrelor didactice demnitatea de altădată.

  duminică, 5 august 2012

  Revistă şi radio on-line pentru liceeni

        Liceenii sunt şi vor rămâne prietenii mei. Lumea liceenilor este o lume cu totul specială. Liceele sunt spaţii în care se desfăşoară impresionante lecţii de viaţă şi în care se trăiesc diverse experienţe pozitive care trebuie popularizate. În acelaşi timp, experienţele negative trebuie cunoscute, analizate şi combătute. O revistă şi un post de radio on-line făcute de liceeni şi pentru liceeni ar contribui la schimbarea în bine a stării de lucruri din licee.
        Consider că este imperios necesară înfiinţarea unui post de radio on-line şi o revistă săptămânală care s-ar putea numi ,,Ani de liceu’’, care se vor adresa în principal categoriei de vîrstă 14-20 de ani. Acestea vor prezenta aspecte din viaţa liceenilor, activitatea instructiv-educativă din licee şi vor contribui la mediatizarea a ceea ce se întâmplă semnificativ în licee. Ele vor contribui şi la popularizarea programelor şi campaniilor educative.
     Costurile iniţiale ale proiectului constau în achiziţionarea mijloacelor tehnice necesare pentru emisia on-line a radioului. Tipărirea revistei se poate face într-unul din liceele care pregătesc elevi în acest domeniu, iar costurile necesare pentru editare şi tipărire se pot acoperi din publicitate şi sponsorizări.
       Beneficiile implementării acestui proiect ar fi numeroase. Viaţa şcolară din licee va fi mai corect mediatizată. Mesajele educative vor fi mai direct, mai prompt şi mai corect recepţionate. Campania negativă făcută oamenilor şcolii ar fi mai redusă şi ar creşte încrederea în şcoală ca instituţie prin popularizarea numeroaselor experienţe pozitive. Elevii vor avea o tribună unde să se facă văzuţi şi auziţi.

  luni, 30 iulie 2012

  Elevi de aur şi de argint

         Elevii din lotul olimpic al Romaniei au cucerit o medalie de aur, doua de argint si una de bronz la a 44-a editie a Olimpiadei Internationale de Chimie, desfasurata in perioada 21 - 29 iulie în SUA, la Washington. Castigator al unei medalii de argint la editia precedenta, Vlad Bacauanu, absolvent al clasei a XII-a la Liceul International de Informatica din Bucuresti, si-a depasit performanta anterioara si a obtinut, anul acesta, medalia de aur. Medaliile de argint au revenit Mariei Andreea Filip (clasa a X-a/Liceul International de Informatica din Bucuresti) si lui Alexandru Paraschiv (clasa a XII-a/Colegiul National "Sfantul Sava" din Bucuresti), in timp ce medalia de bronz a fost castigata de George Silvian Baltac (clasa a XII-a/Liceul Teoretic "Neagoe Basarab" din Calarasi), precizeaza MECTS.
         Nu-i cunosc pe aceşti tineri minunaţi, dar mă bucur că trei dintre ei sunt elevi ai unităţilor şcolare din Capitală. Astfel de rezultate ale elevilor noştri ne fac să uităm necazurile cotidiene şi să fim mândri că suntem dascăli.

  sâmbătă, 28 iulie 2012

  29 iulie 2012-sfârşit şi început

       Aştept cu foarte mare încredere ziua de mâine. Sunt sigur că va fi ultima zi în care Traian Băsescu ne va mai chinui vieţile. De săptămâna viitoare, vom putea să începem să reclădim ceea ce Traian Băsescu şi pedeliştii au distrus. Sunt optimist în privinţa viitorului României, dar ştiu că nu va fi uşor. Românii merită o viaţă mai bună şi noi avem datoria de a le-o oferi. Crin Antonescu este o garanţie că România este pe un drum bun. Din ce în ce mai mult, românii au încredere în OMUL Crin Antonescu. El şi USL trebuie să-l facă repede uitat pe Traian Băsescu. Toţi cei care am contribuit într-un fel sau altul la schimbare, trebuie să depunem în continuare eforturi susţinute pentru a pune în aplicare proiectele USL. Stă în puterea noastră să reuşim.
        Ziua de mâine reprezintă un sfârşit şi un început. Este sfârşitul epocii Traian Băsescu şi începutul recâştigării demnităţii de către poporul român. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

  miercuri, 25 iulie 2012

  Vreau o ţară ca afară!

    Mâine, la ora 18,00, merg la ROMEXPO pentru a-i asculta pe băieţii de la Vank. Dacă vreţi să avem o ţară ca afară, veniţi şi voi, dragi prieteni!

  duminică, 22 iulie 2012

  Greu, dar foarte interesant

         Nu am mai reuşit să intru pe blog în ultimele 7 zile. Am fost foarte ocupat şi, deşi mi-am dorit, nu am mai reuşit să scriu nimic. Noile atribuţii de serviciu nu mi-au mai permis să mai fac nimic altceva. Au fost zile foarte pline, iar eforturile mele au fost pe măsură, pentru că îmi doresc să fac totul foarte bine. Este un mare avantaj faptul că fac parte dintr-o echipă performantă. Sunt convins că vom reuşi să realizăm foarte multe lucruri bune împreună şi că vom câştiga foarte repede încrederea colegilor. Ştiu că va fi greu, dar şi satisfacţiile morale vor fi pe măsură.

  sâmbătă, 14 iulie 2012

  Elevilor şi colegilor mei, cu dragoste

       Întotdeauna voi rămâne aproape de elevii mei şi de colegii mei de la catedră. Sunt convins că, deşi viaţa îmi va oferi posibilitatea de a îndeplini şi alte atribuţii, locul meu va fi întotdeauna la catedră. Mie îmi sunt dragi copiii şi nu pot sta departe de ei. Întotdeauna voi reveni cu drag în mijlocul lor, pentru că rostul meu este acela de a le călăuzi paşii în viaţă şi de a-i ajuta să-şi găsească propriul drum. Aş vrea ca toţi elevii mei şi micii mei prieteni, pe care i-am cunoscut la diverse acţiuni cultural-educative şi sportive, să fie convinşi că nu-i voi uita şi că, într-un fel sau altul, voi rămâne aproape de ei.  Colegilor mei de la catedră, le mulţumesc pentru susţinere şi le transmit faptul că pot să aibă în mine aceeaşi încredere pe care au avut-o în cei 12 ani, în care mi-au oferit onoarea de a-i reprezenta ca lider de sindicat. Întotdeauna, voi reveni în Colegiul Tehnic Media ca un profesor care, timp de 15 ani, şi-a făcut datoria cum a putut  mai bine şi care s-a străduit să lase în urma sa măcar o dâră de lumină.

  miercuri, 11 iulie 2012

  Mi-e dor să mai merg cu băieţii la fotbal

        Am muncit mult în ultimii ani şi m-am îndepărtat treptat de terenul de fotbal. Cu vreo 4 ani în urmă, jucam foarte mult fotbal. Jucam aproape zilnic cu elevii la liceu, iar uneori jucam cu profesorii sau alţi prieteni. Din cauza programului zilnic foarte încărcat, am ajuns să joc fotbal doar o dată la 4-5 luni. Mă doare sufletul că m-am îndepărtat de fotbal, pentru că, de la 3-4 ani, fotbalul a fost una dintre marile iubiri ale vieţii mele.
        Dragi elevi, dragi prieteni, aştept orice invitaţie pentru un meci de fotbal. Încep antrenamentele şi aştept telefonul vostru.

  marți, 10 iulie 2012

  Doar 1 din 26

        Am sperat că dragii mei copii, care au susţinut examenul de bacalaureat, să aibă baftă şi să reuşească să promoveze examenul în număr cât mai mare. Dar, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Din cei 26 de copii care s-au înscris, a promovat unul singur. Explicaţiile acestui uriaş eşec sunt uşor de găsit. Cei mai vinovaţi sunt elevii. Oricât am încercat să-i determin să trateze examenul cu seriozitate, nu am reuşit. Nici măcar părinţii nu au conştientizat dificultatea acestui examen şi au refuzat să se implice. Poate că şi profesorii au vina lor, dar, cel puţin la clasa unde am fost eu diriginte, şi-au făcut datoria. Nu numai că au parcurs integral conţinuturile din programa şcolară, dar au organizat şi ore de consultaţii suplimentare. Numai că la cele 1-2 şedinţe de consultaţii organizate, săptămânal, la matematică şi biologie participau câte 3-4 elevi.
         Că subiectele au fost foarte dificile este o realitate, dar, dacă elevii s-ar fi pregătit, ar fi reuşit să obţină măcar 6,00 şi ar fi promovat. Majoritatea copiilor mei a picat toate cele 3 examene şi acest lucru dovedeşte faptul că nepăsarea lor a fost totală.

  sâmbătă, 7 iulie 2012

  Proiecte de viitor

       Întotdeauna m-am implicat în tot felul de activităţi culturale şi sportive în folosul elevilor şi al profesorilor. De multe ori, am avut iniţiative proprii, dar am preluat şi idei ale colegilor de breaslă sau am participat la acţiunile altora. Au fost şi proiecte la care am renunţat pentru că nu am avut timpul necesar sau ne-au lipsit banii de care aveam nevoie pentru a le organiza. Cred că acum vom putea să facem mai mult. De aceea, voi încerca să refac legăturile cu oamenii inimoşi pe care, altădată, i-am avut aproape şi care mă vor sprijini să reluăm proiectele vechi şi să demarăm altele noi.
       Un proiect la care ţin foarte mult este înfiinţarea unui post de radio pentru liceeni, care să reprezinte o tribună de la care ei să se poată face auziţi. Apoi, vom încerca să organizăm cât mai multe competiţii sportive şcolare. Totodată, voi continua să aduc în mijlocul elevilor artişti, scriitori, sportivi, jurnalişti, care să le vorbească elevilor despre viaţă, şcoală, sport, petrecerea timpului liber.
       Pentru profesori, vom relua iniţiativa unui coleg de înfiinţare a unui cenaclu al cadrelor didactice, care să organizeze spectacole literar-artistice şi să organizeze expoziţii în care colegii să-şi prezinte propriile creaţii. Ştiu că există numeroşi artişti în mijlocul nostru şi ei trebuie ajutaţi să se manifeste.
       După 3 ani, voi relua iniţiativa de alcătuire a unei echipe de fotbal a profesorilor şi vom desfăşura, în week-end, meciuri de fotbal cu selecţionate ale altor categorii profesionale. Cred că este important ca noi să ne străduim să fim mai solidari unii cu alţii şi să încercăm să lucrăm mai mult în echipă. Sportul ne poate ajuta să depăşim barierele care există în comunicare şi să ne cunoaştem mult mai bine.
       Promit să preiau şi să sprijin iniţiativele colegilor de breaslă şi să ajut la împlinirea viselor elevilor şi cadrelor didactice. Eu şi echipa din care fac parte vom fi alături de toţi cei care slujesc cu devotament şcoala românească.

  vineri, 6 iulie 2012

  Un nou început

        Din momentul suspendării preşedintelui Traian Băsescu, putem să visăm că vom fi mai optimişti şi mai puţin apăsaţi de nevoi. Avem acum speranţe că putem să construim un viitor mai bun pentru copiii noştri. Sigur că nu va curge lapte şi miere, dar stă în puterea noastră să reconstruim ceea ce a fost distrus în ultimii ani. Totul este acum la pământ şi românii nu mai au încredere că se poate schimba ceva. Tocmai de aici trebuie să pornim. Trebuie să-i convingem pe oameni că stă în puterea noastră, a tuturor, să ne schimbăm viaţa. Va trebui să muncim mai mult, să fim mai solidari, să avem încredere unii în alţii şi să fim mai buni. Avem şansa unui nou început şi, pentru nimic în lume, nu trebuie să o ratăm.

  Am scăpat de caracatița portocalie, dar lupta continuă

        De aproape două luni, urmăresc evoluțiile de pe scena politică și analizez tot felul de opțiuni, unele dintre ele personale, iar altele care țin de echipa din care fac parte. Peste toate, sunt bucuros pentru faptul că România a scăpat de caracatița portocalie. De acum, breasla căreia îi aparțin va putea, din nou, să spere că drepturile îi vor fi respectate.  Sunt convins că va fi nevoie și de implicarea mea. Voi răspunde oricărei solicitări care va ține cont de ceea ce știu și pot să fac. Voi rămâne alături de elevi și de profesori și mă voi bate, ca și până acum, pentru ca lor să le fie mai bine. Rămăn în luptă, dar, de acum încolo, nu voi mai avea nicio legătură cu activitatea sindicală. Acest lucru îmi va da o mai mare libertate de acțiune și mai multă liniște sufletească.

  marți, 3 iulie 2012

  Despre ,,industria'' meditaţiilor

       Am scris şi am afirmat public, de mai multe ori, că nu sunt de acord cu meditaţiile pe care profesorii le acordă propriilor elevi.  Nu mi se pare că este tocmai morală o astfel de practică, deşi înţeleg faptul că salariile profesorilor sunt mici. Pur şi simplu, nu pot să accept faptul că elevii ajung să recurgă la meditaţiile cu profesorul de la clasă, pentru a obţine o notă de trecere sau o notă foarte mare. Cred că astfel de meditaţii trebuie interzise şi trebuie să fie promovate orele de consultaţii desfăşurate de profesori în cadrul programului ,,Şcoala după şcoală'', în care profesorii care desfăşoară acele ore să fie plătiţi.
     În numărul din iulie 2011 al publicaţiei  Reprezentanţei Comisiei Europene ,,Buletin de Europa'', Alexandra Duţulescu scria:
       ,,Un raport realizat recent de Comisia Europeană arată că părinţii investesc tot mai mulţi bani în educaţia copiilor, în principal în cursurile suplimentare, realizate în afara orelor şcolare. Suma estimată de cercetătorii europeni se ridică la miliarde de euro, părinţii din România cheltuind 300 milioane de euro anual pe meditaţii...
  ...În 2007, România a realizat un studiu din care a reieşit că 27% dintre elevii de gimnaziu intervievaţi au primit meditaţii. Un alt studiu, dat publicităţii în 2010, arată că 17% dintre copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 19 ani au urmat meditaţii. În acelaşi an, un alt rezultat a arătat că 50% dintre adulţii din România plăteau profesori privaţi pentru a le preda copiilor ore suplimentare...
  ...Una din cauzele apariţiei meditaţiilor, în anii '90, a fost nivelul tot mai scăzut al salariilor profesorilor, arată studiul Comisiei Europene...Conform unui raport UNESCO, un profesor român câştiga în 2000 doar 40% din suma pe care un profesor cu acelaşi grad o primea în 1990''.

  luni, 2 iulie 2012

  Au trecut 18 luni

         LEN, în art. 361, alin. 6, prevede că în cel mult 8 luni vor apărea metodologiile, regulamentele și celelalte acte normative subsecvente LEN. Au trecut cele 8 luni și apoi alte 10, dar cele mai importante metodologii și regulamente încă nu au apărut. În cele 45 de zile ale interimatului lui Liviu Marian Pop, am sperat că vor fi puse în dezbatere publică proiectul ROFUIP, proiectul Metodologiei de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar și proiectul Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică. Cred că ar trebui să apară cât mai repede, pentru că avem mare nevoie de aceste acte normative, iar până la începutul noului an școlar nu mai este prea mult timp.

  duminică, 1 iulie 2012

  Succes la examenul de bacalaureat!

          Mâine are loc prima probă scrisă a examenului de bacalaureat. Le urez mult succes tuturor candidaţilor, dar eu voi fi cu sufletul alături de cei 28 de elevi ai clasei a 12-a A din Colegiul Tehnic Media care, timp de 4 ani, au fost ca şi copiii mei. Lor le voi ţine pumnii strânşi şi mă voi ruga să nimerească subiecte uşoare. Ştiu că nu sunt pregătiţi foarte bine, dar sunt copiii mei şi-i iubesc aşa cum sunt. M-aş bucura să-i văd fericiţi după afişarea rezultatelor.

  sâmbătă, 30 iunie 2012

  La mulţi ani, dragi învăţători!

         Ziua de 30 iunie a fost aleasă ca zi a învăţătorului, deoarece pe 30 iunie 1927 este ziua de naștere a Asociației Generale a Învățătorilor din România. Ziua Învăţătorului se sărbătoreşte, în ultimii ani, şi pe data de 5 iunie. Cred că învăţătorii noştri merită cât mai multe astfel de zile în care să ne amintim de ei şi să le mulţumim. 
         Tuturor doamnelor educatoare, doamnelor şi domnilor învăţători le doresc, din tot sufletul, sănătate, putere de muncă, linişte sufletească, satisfacţii profesionale şi le mulţumesc pentru eforturile pe care le depun în slujba copiilor acestei ţări.

  vineri, 29 iunie 2012

  Mulţumim, Liviu Marian Pop!

        Astăzi, 29 iunie 2012, este ultima zi a interimatului lui Liviu Marian Pop la conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Au trecut foarte repede cele 45 de zile. S-au întâmplat foarte multe lucruri bune şi poate că au existat şi unele neîmpliniri. În cursul zilei de astăzi, ministrul interimar va face public raportul de activitate pentru aceasta perioadă şi va propune câteva lucruri care trebuie realizate pe termen mediu. Sper ca tot el să aibă şansa de a le realiza. Pentru tot ceea ce a făcut în cele 45 de zile,  Liviu merită mulţumirile şi felicitările noastre.

  miercuri, 27 iunie 2012

  Realitatea Tv devine tot mai greu de suportat

        Cu fiecare zi care trece, postul Realitatea Tv dovedeste ca a trecut cu arme şi bagaje în tabăra adversarilor USL. Printre ,,preferaţii'' jurnaliştilor acestui post se numără ministrul Liviu Marian Pop. În câteva rânduri, scârbit de lipsa de scrupule a acestora, am postat câteva comentarii pe Facebook şi site-ul realitatea.net, în care le ceream mai multă obiectivitate şi respect faţă de cititori.
         Astăzi, m-a intrigat comentariul postat la acest filmuleţ. Cum pot să spună că ministrul a fost încurcat de această problemă, când eu, deşi nu mă pricep la matematică, urmând indicaţiile date de el (f+b=26; f-2=2(b-3)), am obţinut acelaşi rezultat, pe care l-au dat şi deştepţii de la această televiziune? De fapt, ,,deştepţii'' aşteptau răspunsul final, iar ministrul le-a spus doar cele 2 ecuaţii, pe care ei ar fi trebuit să le rezolve.

  marți, 26 iunie 2012

  Ordinul MECTS nr. 3.794/2012 - Structura anului şcolar 2012-2013

        In temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si a l Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportu lui, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

  Art. 1. -

  (1) Anul scolar 2012-2013 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 178 de zile lucratoare
  (2)
  Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:
  a) pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani, din care durata cursurilor este de 33de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului national de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se incheie la data de 31 mai 2013;
  b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani, din care durata cursurilor este de 35 de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a se incheie la data de 14 iunie 2013;
  c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
  d) pentru clasele din invatamantul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
  e) pentru invatamantul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 182 de zile;
  f) stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor;
  g) pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare.

  Art. 2.
  - Anul scolar 2012-2013 incepe la data de 1 septembrie 2012, se incheie la data de 31 august 2013 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
  Semestrul I
  Cursuri - luni, 10 septembrie 2012 - vineri, 21 decembrie 2012
  In perioada 29 octombrie - 4 noiembrie 2012, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
  Vacanta de iarna - sambata, 22 decembrie 2012 - duminica, 13 ianuarie 2013
   Semestrul al II-lea
  Cursuri - luni, 14 ianuarie 2013 - vineri, 5 aprilie 2013
  Vacanta de primavara - sambata, 6 aprilie 2013 - duminica, 21 aprilie 2013
  Cursuri - luni, 22 aprilie 2013 - vineri, 21 iunie 2013
   Vacanta de vara - sambata, 22 iunie 2013 - duminica, 8 septembrie 2013

  Art. 3.
  - In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.

  Art. 4. -
  (1) Saptamana 1-5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit „Scoala altfel”, avand un orar specific
  (2) Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata la alin. (1), modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 5. -
  (1)
  Tezele din semestrul I al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula, pana la data de 30 noiembrie 2012
  (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula, pana la data de 25 mai 2013.

  Art. 6. -
  (1)
  In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin
  (2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiva/respective
  (3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile asigurarii unui numar de zile de cursuri cel putin egal cu cel stabilit la art. 1, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale: evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competentelor profesionale, examenele de atestare a competentelor, examenele de absolvire.

  Art. 7.
  - Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competentelor profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

  Art. 8.
  - Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 9.
  - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Ministrul
  educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, Catalin Ovidiu Baba
  Bucuresti, 24 aprilie 2012.
  Nr. 3.794

       Anul viitor, Paştele ortodox va fi sărbătorit pe 5 mai 2012. Acest lucru înseamnă că vacanţa de primăvară nu va mai fi vacanţa de Paşte. Cred că s-a strecurat o greşeală, pentru că îmi este greu să accept faptul că această structură a anului şcolar a fost stabilită de nişte păgâni.