miercuri, 12 ianuarie 2011

Prevederile LEN referitoare la consiliul de administraţie

Art. 96. – (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt
conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea
atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu
comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
(2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere
şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri astfel:
a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase,
consiliul de administraţie este format din 7 membri cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice,
inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; un reprezentant al primarului; un reprezentant al
consiliului local. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru
învăţământul preşcolar şi primar;
b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia
4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi
2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de
administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă;
c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia
6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi
3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de
administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.
(3) Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ. La
şedinţele consiliului de administraţie participă, de regulă, şi un reprezentant al elevilor, cu statut de
observator.
(4) După constituirea consiliului de administraţie, membrii acestuia aleg un preşedinte
de şedinţă din rândul cadrelor didactice, prin hotărâre adoptată cu votul secret al majorităţii.
Preşedintele de şedinţă este ales pentru o perioadă de cel mult un an, conduce şedinţele consiliului
de administraţie şi semnează hotărârile adoptate în această perioadă.
(5) În învăţământul particular şi confesional, în componenţa consiliului de administraţie
sunt incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administraţie este asigurată de
persoana desemnată de fondatori. În unităţile pentru învăţământul general obligatoriu, consiliul de
administraţie cuprinde şi un reprezentant al consiliului local.
(6) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la
solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare şi de
funcţionare a consiliului de administraţie este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului.
(7) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:
a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de
învăţământ;
b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de
învăţământ;
c) aprobă curriculumul, la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
e) organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct;
f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema
de personal nedidactic;
g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea
consiliului profesoral;
h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice,
conform legii;
i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
j) aprobă orarul unităţii de învăţământ;
k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de
director;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
(8) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor
prezenţi, mai puţin cele prevăzute la art. 93. Hotărârile consiliului de administraţie care vizează
personalul din unitate cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere,
acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de
sancţiuni şi altele asemenea se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administraţie care se află
în conflict de interese nu participă la vot.
(9) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea
din totalul membrilor consiliului de administraţie.
De ce trebuie să fie profesorii în minoritate  în consiliul de administraţie? Crede cineva că vor putea fi găsiţi uşor cei 3 părinţi care să se implice în problemele de administraţie ale unităţii şcolare şi care să participe la şedinţe? Crede cineva că preşedintele de şedinţă va putea avea vreo autoritate în faţa directorului? Cred că era mai normal ca directorul să fie, ca şi  până acum,  preşedinte al consiliului de administraţie. Oricum, tot directorul va avea puterea de decizie, dacă nu vor exista imixtiuni ale politicului în treburile interne ale unităţii şcolare.

Niciun comentariu: