vineri, 7 ianuarie 2011

Prevederile LEN referitoare la probele examenului de bacalaureat

Art. 77. – (1) Absolvenţii învăţământului liceal primesc diploma de absolvire şi foaia
matricolă, parte a portofoliului educaţional, care atestă finalizarea studiilor liceale şi care conferă
dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul postliceal, precum şi dreptul de susţinere a
examenului de bacalaureat.
(2) Elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susţine examenul naţional de
bacalaureat.
(3) Absolvenţii învăţământului liceal, care susţin şi promovează examenul naţional de
bacalaureat dobândesc şi diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în învăţământul
superior, în condiţiile legii.
(4) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:
Proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
Proba B de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă,
pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
Proba C de evaluare a competenţei lingvistice la două limbi de circulaţie internaţională
studiate pe parcursul învăţământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de
competenţă corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Elevii care
promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională
pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, au dreptul la recunoaşterea şi
echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate
prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
Proba D de evaluare a competenţelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin
nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care
promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru
certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi la echivalarea rezultatelor obţinute
la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
Proba E scrisă de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal,
după cum urmează:
a) probă scrisă la Limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate
filierele, profilurile şi specializările;
b) probă scrisă la Limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate
filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor
naţionale;
c) două probe scrise, diferenţiate, după cum urmează:
1. pentru profilul real din filiera teoretică:
(i) matematică;
(ii) probă transdisciplinară din ştiinţe: fizică, chimie, biologie.
2. pentru profilul umanist din filiera teoretică:
(i) o limbă de circulaţie internaţională;
(ii) probă transdisciplinară din geografie, istorie, ştiinţe socio-umane.
3. pentru filiera tehnologică:
(i) probă scrisă disciplinară specifică profilului;
(ii) probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire.
4. pentru filiera vocaţională:
(i) probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului sau specializării;
(ii) probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.
(5) Conţinuturile programelor de examen sunt stabilite de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se dau publicităţii elevilor la începutul primei clase de liceu, în
condiţiile legii. Calendarul, metodologia, precum şi modul de organizare şi desfăşurare a
examenului de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
şi se dau publicităţii, pentru fiecare generaţie, la începutul ultimei clase de liceu.
(6) Pentru anumite filiere, profiluri, specializări sau calificări, stabilite de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, absolvenţii învăţământului liceal pot susţine un
examen de certificare a calificării, separat de examenul de bacalaureat. Conţinutul, calendarul şi
modul de organizare a examenului de certificare a calificării se stabilesc de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se dau publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la
începutul ultimei clase de liceu.
(7) Absolvenţii învăţământului liceal, care susţin şi promovează examenul de certificare
a calificării primesc certificat de calificare, corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul naţional al
calificărilor şi suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.
(8) Eliberarea certificatului de calificare nu este condiţionată de promovarea examenului
de bacalaureat.
Examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2012 -2013. Eu nu pot să înţeleg rostul probelor scrise transdisciplinare. Cred că vor apărea mari dificultăţi legate de elaborarea subiectelor de examen şi evaluarea acestora, dar şi de modul de pregătire al elevilor pentru aceste probe. Cred că de fapt se urmăreşte dispariţia disciplinelor respective şi apariţia unor discipline mixte, ca de exemplu ,,ştiinţele naturii'' sau ,,ştiinţe socio-umane''.

Niciun comentariu: