miercuri, 5 ianuarie 2011

Prevederile LEN referitoare la titularizare

Art. 252. – (1) Personalul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar, la
data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează dreptul dobândit la concursul naţional unic de titularizare.
(2) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar care a devenit titular al
sistemului naţional de învăţământ prin repartiţie guvernamentală sau prin orice altă formă legală beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi personalul didactic devenit titular prin concursul naţional de titularizare.
(3) În condiţiile intrării în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar beneficiază de soluţionarea restrângerii de activitate prin:
a) transferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar;
b) repartizarea pe posturi/catedre vacante, coordonată de inspectoratul şcolar
judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.
(4) Prin restrângere de activitate se înţelege:
a) situaţia în care postul/norma didactică nu se încadrează în sistemul de normare
privind efectivele de preşcolari şi elevi prevăzute de lege;
b) situaţia în care se constată diminuarea numărului de ore sub nivelul unei jumătăţi de normă fără posibilitate de completare în aceeaşi unitate sau într-o unitate de învăţământ apropiată.
Art. 253. – Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul naţional unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intrării în vigoare a prezentei legi, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/catedră devin titulari ai şcolii respective dacă:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord.
Domnul Funeriu a încercat astăzi să ne convingă de faptul că nu se schimbă nimic în privinţa titularizării în sistemul de învăţământ. Spunea că profesorii titulari rămân titulari până ies la pensie. E o minciună. De fapt, trebuia să spună că actualii titulari rămân titulari pe post până când devin şomeri.

Niciun comentariu: