sâmbătă, 17 aprilie 2010

Întrebări legate de prevederile LEN referitoare la conducerea unităţilor de învăţământ

Conducerea unităţilor de învăţământ
Art.85.
(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar sunt conduse de consiliile de administraţie şi de
directori, ajutaţi, după caz, de directori adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile
de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral şi cu comitetul de părinţi.
(2) Consiliul de administraţie este organul de conducere a unităţii de învăţământ şi este format
din: 4 cadre didactice alese de către personalul didactic al şcolii, 4 reprezentanţi ai părinţilor
desemnați de consiliul reprezentativ al părinților şi 4 reprezentanţi ai consiliului local, desemnaţi
de către Consiliul local şi care nu pot fi cadre didactice în unitatea şcolară respectivă. Directorul
este membru de drept al consiliului de administrație.
(3) După constituirea consiliului de administrație, membrii acestuia aleg un președinte de
ședință din rândul cadrelor didactice, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității.
Președintele de ședință este ales pentru o perioadă de cel mult 6 luni, conduce ședințele
consiliului de administrație și semnează hotărârile adoptate în această perioadă.
(3) În învățământul privat în componența consiliul de administrație sunt incluși reprezentanți ai
fondatorilor. Conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de
fondatori.
(4) Consiliul de administraţie se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea
directorului sau a două treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare şi de funcţionare
a consiliului de administraţie este stabilită prin ordin de ministru.
(5) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:
a) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;
b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;
c) aprobă Curriculumul la Decizia Şcolii la propunerea consiliului profesoral;
d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
e) organizează concursul de ocupare a funcţiei de director şi de director adjunct;
f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar şi schema de personal
nedidactic;
g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea consiliului
profesoral;
h) realizează evaluarea performanţelor profesionale ale cadrelor didactice, ale cadrelor
didactice auxiliare şi ale personalului administrativ;
i) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice;
j) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
k) aprobă orarul unității de învățământ;
l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art.86.
(1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ.
(2) Directorul unităţii de învăţământ are următoarele atribuţii:
a) este reprezentantul legal al unității de învăţământ şi realizează conducerea executivă a
acesteia;
b) este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ;
c) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o
conduce;
d) propune spre aprobare consiliului de administraţie regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ;
e) propune spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget şi raportul de
execuţie bugetară;
f) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea, încetarea
relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din unitatea de învăţământ;
g) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, conform legii;
h) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea sau în instituţia pe care o
conduce. Raportul este prezentat în faţa comitetului de părinţi şi este adus la cunoştinţa
autorităţilor administrației publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean/ al
municipiului Bucureşti;
i) coordonează colectarea și transmite inspectoratului școlar datele statistice pentru sistemul
național de indicatori privind educația.
Art.87.
(1) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ este format din totalitatea cadrelor didactice
din unitatea şcolară cu personalitate juridică, este prezidat de către director şi se întrunește
lunar sau ori de cate ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a 2/3 dintre
membrii personalului didactic.
(2) Atribuţiile Consiliului profesoral sunt următoarele:
a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;
b) stabileşte codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia;
c) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;
d) propune consiliului de administraţie curriculumul la dispoziţia şcolii;
e) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de ,,profesorul
anului” personalului cu rezultate deosebite la catedră;
f) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;
g) propune consiliului de administraţie inițierea procedurii legale în cazul cadrelor
didactice, pentru slabe performanţe sau pentru încălcări ale eticii profesionale;
h) propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare profesională
continuă a cadrelor didactice;
i) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administrație;
j) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie.
(3) La şedinţele consiliului profesoral participă, fără drept de vot, şi reprezentanţi ai comitetului
de părinţi și, după caz, reprezentanți ai consiliului elevilor.

Întrebări:
1. Cum vor fi convinşi reprezentanţii părinţilor şi ai Consiliului Local să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie?
2. Ce rol are reprezentantul sindicatului la şedinţele Consiliului de Administraţie?
3. Directorul poate fi ales preşedinte de şedinţă sau doar cei patru reprezentanţi ai cadrelor didactice pot fi aleşi?
4. De ce nu sunt prevăzute în lege condiţiile pe care ar trebui să le îndeplinească reprezentanţii părinţilor şi cei ai Consiliului Local în Consiliul de Administraţie? Nu ar trebui ca pentru aceştia să se stabilească anumite condiţii legate de studii şi de moralitate?
5. La ce se referă ,,procedura legală în cazul cadrelor
didactice, pentru slabe performanţe sau pentru încălcări ale eticii profesionale'' şi care este finalitatea acesteia?

Un comentariu:

Crăciun Florin spunea...

Daniel,

Foarte bine că ridici problemele.

Eu, de pe margine, îmi pun întrebări cu privire la învățământul privat. Acționarii se vor supune directorului și consiliului de administrație prevăzut de lege ? Acționarii numesc directorul și consiliul de administrație prin hotărâre a adunării acționarilor, acționarii având interese financiare care nu pot fi încălcate nici prin lege !

Este evident că această lege nu are cap. Posibil să nu aibă nici coadă.

Sunt interesante abordările tale.