luni, 12 aprilie 2010

Câteva modificări aduse proiectului Legii Educaţiei Naţionale

Cateva modificari care au fost facute la proiectul LEN:

I. Art. 81. Varianta modificata

(1) La nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de invăţămant preuniversitar se realizează anual
evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar. Metodologia de evaluare se
stabileşte prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Rezultatele evaluării stau la baza deciziei Consiliului de administraţie privind acordarea
calificativului anual şi a gradaţiei de merit.

Art. 78 Varianta initiala
(1) La nivelul fiecarei unitati si institutii de învatamânt preuniversitar se realizeaza
anual evaluarea activitatii personalului didactic si didactic auxiliar. Metodologia de evaluare
se stabileste prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Rezultatele evaluarii stau la baza deciziei consiliului de administratie privind prelungirea
duratei contractelor individuale de munca si a celor referitoare la acordarea gradatiei de merit.

II. Art.85. Varianta modificata
(1) Unităţile de invăţămant preuniversitar sunt conduse de consiliile de administraţie şi de
directori, ajutaţi, după caz, de directori adjuncţi. In exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile
de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral şi cu comitetul de părinţi.
(2) Consiliul de administraţie este organul de conducere a unităţii de invăţămant şi este format
din: 4 cadre didactice alese de către personalul didactic al şcolii, 4 reprezentanţi ai părinţilor
desemnați de consiliul reprezentativ al părinților şi 4 reprezentanţi ai consiliului local, desemnaţi
de către Consiliul local şi care nu pot fi cadre didactice in unitatea şcolară respectivă. Directorul
este membru de drept al consiliului de administrație.
(3) După constituirea consiliului de administrație, membrii acestuia aleg un președinte de
ședință din randul cadrelor didactice, prin hotărare adoptată cu votul deschis al majorității.
Președintele de ședință este ales pentru o perioadă de cel mult 6 luni, conduce ședințele
consiliului de administrație și semnează hotărarile adoptate in această perioadă.

Art.82 Varianta initiala
(1) Unitatile de învatamânt preuniversitar sunt conduse de consiliile de administratie si
de directori, ajutati, dupa caz, de directori adjuncti. În exercitarea atributiilor ce le revin,
consiliile de administratie si directorii conlucreaza cu consiliul profesoral si cu comitetul de
parinti.
(2) Consiliul de Administratie (CA) este organul suprem de conducere a unitatii de
învatamânt si este format din 1/3 membri cadre didactice alese de catre personalul didactic al
scolii si 1/3 reprezentanti ai parintilor si 1/3 reprezentanti ai consiliului local, desemnati de
catre acestia si care nu pot fi cadre didactice în unitatea scolara respectiva.
(3) Marimea Consiliului de Administratie variaza între 7–15 membri, în functie de marimea
unitatii de învatamânt si se întâlneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
directorului, a presedintelui consiliului de administratie sau a doua treimi dintre membri.

III. Art. 228. varianta modificata
(1) Funcţia de director și de director adjunct se ocupă prin concurs public, de către cadre
didactice membre ale corpului naţional de experţi in management educaţional.
(2) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director sau de director adjunct se organizează de
unitatea de invăţămant.
(3) In urma promovării concursului, directorul şi directorul adjunct incheie contract de
performanță cu primarul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află unitatea de
invăţămant.
(4) Directorul şi directorul adjunct din unităţi de invăţămant preuniversitar nu pot avea funcții de
conducere in cadrul unui partid politic pe perioada exercitării mandatului.

Art.226 varianta initiala
(1) Functia de director se ocupa prin concurs public, de catre cadre didactice membre
ale corpului national de experti în management educational.
(2) Functia de director adjunct se ocupa prin concurs organizat de unitatea de învatamânt.
(3) În urma promovarii concursului, directorul si directorul adjunct încheie contract de
management cu primarul unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia se afla unitatea de
învatamânt.
(4) Directorul si directorul adjunct din unitati de învatamânt preuniversitar nu pot fi membri ai
unui partid politic pe perioada exercitarii mandatului.

IV. Art. 229. varianta modificata
(1) Consiliul de administraţie stabileşte componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea
postului de director, respectiv director adjunct al unităţii de invăţămant preuniversitar. Din
comisie fac parte, obligatoriu, cadre didactice, un reprezentant al inspectoratului şcolar, precum
şi un reprezentant al consiliului local, respectiv judeţean, in funcţie de unităţile aflate in
subordine.
(2) Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi
director adjunct se stabileşte prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
(3) Consiliul de administraţie validează rezultatele concursului de ocupare a funcţiilor de
director, respectiv director adjunct și emite decizia de numire in funcția de director, respectiv
director adjunct.
(4) Directorul incheie un contract de performanţă cu primarul. Metodologia-cadru a contractului
de performanţă este stabilită prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului. Dacă in termen de 30 de zile consiliul local/consiliul judeţean nu se pronunţă asupra
contractului de performanţă, acesta se consideră aprobat tacit.
(5) Directorul unităţii de invăţămant poate fi eliberat din funcţie:
a) prin decizia consiliului de administraţie cu votul a 2/3 dintre membri;
b) prin decizia consiliului local, respectiv judeţean in cazul liceelor, doar dacă se constată
neindeplinirea contractului de performanţă incheiat cu aceste consilii. In ambele situaţii
realizarea unui audit din partea inspectoratului școlar judeţean este obligatorie.
(6) In condiţiile vacantării funcţiei de director, pană la organizarea unui nou concurs, conducerea
interimară este preluată de către directorul adjunct sau un cadru didactic membru in Consiliul de
Administrație, care devine automat şi ordonator de credite.

Art.227 varianta initiala
(1) Consiliul de administratie stabileste componenta comisiei de concurs pentru
ocuparea postului de director, respectiv director adjunct al unitatii de învatamânt
preuniversitar. Din comisie fac parte, obligatoriu, un reprezentant al inspectoratului scolar
precum si un reprezentant al consiliului local, respectiv judetean, în functie de unitatile aflate
în subordine.
(2) Metodologia, organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de director
se stabileste prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(3) Consiliul de administratie, valideaza rezultatele concursului de ocupare a functiilor de
director, respectiv director adjunct.
(4) Directorul încheie un contract de performanta cu consiliul local/consiliul judetean (pentru
licee). Metodologia - cadru a contractului de performanta este stabilita prin ordin al
ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Daca în termen de 30 de zile
consiliul local/consiliul judetean nu se pronunta asupra contractului de performanta, acesta se
considera aprobat tacit.
(5) Directorul unitatii de învatamânt poate fi eliberat din functie:
a) prin decizia consiliului de administratie cu votul a 2/3 dintre membri;
b) prin decizia consiliului local, respectiv judetean în cazul liceelor, doar daca se
constata neîndeplinirea contractului de performanta încheiat cu aceste consilii. În
ambele situatii realizarea unui audit din partea Inspectoratului Scolar Judetean este
obligatorie.
(6) In conditiile vacantarii functiei de director, pâna la organizarea unui nou concurs,
conducerea interimara este preluata de catre presedintele consiliului de administratie care
devine automat si ordonator de credite.

Niciun comentariu: