marți, 27 aprilie 2010

Art. 10 din Legea 69/2010-Legea responsabilitatii fiscal – bugetare

1) In raport cu tintele prevazute la art. 26 alin. (4)( Pe baza programarii trimestriale a cheltuielilor si a programului trimestrial de incasare a veniturilor bugetare, Ministerul Finantelor Publice va elabora, va aproba si va publica tinte trimestriale ale cheltuielilor, veniturilor si deficitului bugetului general consolidat, precum si tinte trimestriale pentru cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale), executia cheltuielilor de personal este evaluata de catre Ministerul Finantelor Publice, la finalul fiecarui trimestru.
(2) Pentru incadrarea in limitele trimestriale ale cheltuielilor de personal, ordonatorii de credite au posibilitatea sa diminueze drepturile salariale care sunt stabilite prin lege in cuantum variabil si pe cele a caror acordare este facultativa, potrivit legii.
(3) In cazurile exceptionale si temeinic justificate in care un ordonator principal de credite nu se incadreaza in limita trimestriala pentru cheltuielile de personal, Ministerul Finantelor Publice poate aproba majorarea limitei respective, cu conditia ca ordonatorul principal de credite sa faca dovada respectarii dispozitiilor alin. (2) si a incadrarii in bugetul anual aprobat pentru aceasta destinatie.
(4) Ordonatorii principali de credite care se afla in situatia prevazuta la alin. (3) au obligatia ca, in decursul trimestrului urmator trimestrului pentru care a fost majorata limita pentru cheltuielile de personal, sa inregistreze economii la cheltuielile de personal in cuantumul sumei cu care a fost majorata limita trimestriala precedenta.
(5) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intreprinda toate masurile necesare atat pentru indeplinirea prevederilor alin. (4), cat si pentru indeplinirea tintelor trimestriale pentru cheltuielile totale, inclusiv prin reducerea numarului de posturi finantate si bugetele acestora si, respectiv, disponibilizarea, in conditiile legii, a unei parti din personalul incadrat.
(6) Pana la indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (4), ordonatorilor principali de credite carora le-a fost majorata limita trimestriala pentru cheltuielile de personal le va fi interzisa:
a) acordarea de premii sau plata de ore suplimentare;
b) promovarea angajatilor, daca acest lucru presupune o crestere a cheltuielilor de personal;
c) scoaterea la concurs a posturilor vacante sau ocuparea acestora prin alte modalitati prevazute de lege.
(7) In cazul in care obligatia prevazuta la alin. (4) nu este indeplinita in termenul prevazut, Ministerul Finantelor Publice va efectua deschiderile de credite care se refera la cheltuieli de personal catre respectivul ordonator in limita unei sume diminuate, astfel incat sa se inregistreze economii la cheltuielile de personal in cuantumul sumei cu care a fost majorata limita trimestriala precedenta, pana cand acesta face dovada ca au fost luate masurile necesare incadrarii in cheltuielile de personal aprobate.
Care sunt consecinţele pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din învăţământ?

- Ordonatorii de credite vor avea dreptul să diminueze la minimum salariile acelor categorii de personal care, potrivit legii, au salariile stabilite între un nivel minim si unul maxim.
- În cazul in care ordonatorul de credite depaseste limita de cheltuieli de personal aprobată pentru un trimestru, i se va putea acorda o suplimentare a bugetului doar după diminuarea la minim a salariilor personalului care avea salariul stabilit intre un minim si un maxim si dupa ce acesta a renuntat la acordarea drepturilor cu carcater facultativ ;
- În cazul in care se acorda o astfel de suplimentare pentru un trimestru, ordonatorul de credite are obligatia sa realizeze in trimestrul urmator economii la capitolul cheltuieli de personal, in cuantum egal cu suplimentul acordat.
- Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intreprinda toate masurile necesare pentru indeplinirea tintelor trimestriale pentru cheltuielile totale, inclusiv prin reducerea numarului de posturi finantate si bugetele acestora si, respectiv, disponibilizarea, in conditiile legii, a unei parti din personalul incadrat.

Niciun comentariu: