duminică, 18 decembrie 2011

Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat


Art. 62 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013
(3) Organizarea şi desfăşurarea concursurilor este realizată de unităţile de învăţământ cu personalitate juridică/consorţii şcolare sau prin asocieri temporare la nivel local ori judeţean/la nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 254 alin. (3) şi (9) din Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011.
(4) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă şi probă scrisă din didactica specialităţii, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 254 alin. (8) din Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011.
(5) Inspecţia specială la clasă se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1. La această probă nu se admit contestaţii.
(6) Probele  practice de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de proba practică, se desfăşoară conform anexelor 4-11 din prezenta Metodologie si se evaluează prin note de la 10 la 1. La aceste probe nu se admit contestaţii. Nota obţinută la proba practică sau la inspecţia specială la clasă are o pondere de 25% în media de repartizare.
(7) Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.
(8) Probele scrise se dau pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituită la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului/grupului de unităţi de învăţământ care s-au asociat temporar, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului si se evaluează prin note de la 10 la 1.  Comisiile de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaţilor şi traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.
(9) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisa)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.
(10) Pentru angajarea pe perioadă determinată candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.
(11) Pentru proba scrisă se stabilesc, de către comisia de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte, din care comisia de organizare şi desfăşurare a concursului alege, prin tragere la sorţi, numărul variantei pentru proba scrisă şi al variantei de rezervă.
(12) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular se organizează o singură dată, într-un an, în perioada prevăzută de Calendar.
(13) Cadrul didactic titular, care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui alt post didactic/catedră declarat vacant/rezervat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, care nu ocupă post/catedră sau obţine o medie de repartizare mai mică de 5 (cinci) îşi păstrează calitatea de titular în unitatea/unităţile de învăţământ din care provine. 
(14) În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, departajarea candidaţilor se face în următoarea ordine, după:
a) domiciliul în localitatea în care se află postul;
b) gradul didactic: candidatul cu gradul I (sau doctorat echivalat cu gradul didactic I) are prioritate faţă de candidaţii cu gradul II, faţă de candidaţii cu definitivat şi faţă de candidaţii fără grad. Un candidat cu gradul didactic II are prioritate faţă de candidaţii cu definitivat şi faţă de candidaţii fără grad. Un candidat cu definitivat are prioritate faţă de candidaţii fără grad. Când candidaţii au grade didactice identice sau nu deţin grade didactice sunt considerate cazuri de egalitate.
c) media de departajare calculată astfel:
(i) media aritmetică, calculată cu patru zecimale, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/stat/absolvire, pentru absolvenţii studiilor superioare de lungă durată/ scurtă durată/ ciclului I de studii superioare de licenţă;
(ii) media aritmetică, calculată cu patru zecimale, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de dizertaţie, pentru absolvenţii  ciclului II de studii universitare de masterat;
(iii) media aritmetică, calculată cu patru zecimale, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de absolvire pentru absolvenţii colegiilor pedagogice/şcolilor echivalente/şcolilor postliceale/şcolilor de maiştri;
(iv) media aritmetică, calculată cu patru zecimale, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat, pentru absolvenţii liceelor pedagogice.
d) media obţinută la examenul de bacalaureat.
(15) Candidaţii care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii nu beneficiază de criteriul de departajare prevăzut la art. 13 alin. (c). Calculul mediei de departajare în cazul mediilor egale, pentru absolvenţii care au finalizat studiile în alte ţări şi au obţinut diplome echivalate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România este prevăzut în anexa nr. 14 parte integrantă din prezenta Metodologie.
Art. 63. (1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ hotărăşte, la propunerea directorului, până cel mai târziu la data de 30 martie 2012, dacă organizează concursul independent, în consorţiu sau în asociere temporară cu alte unităţi de învăţământ şi transmite hotărârea inspectoratului şcolar.
(2) Concomitent cu afişarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs inspectoratele şcolare publică lista unităţilor de învăţământ care organizează concursul individual, lista consorţiilor şcolare care organizează concursul individual şi lista centrelor de concurs rezultate din asocierile temporare de unităţi de învăţământ, cu enumerarea unităţilor componente, precum şi graficele de desfăşurare a concursurilor
(3) Unităţile de învăţământ care organizează individual concursul numesc comisiile de concurs, înscriu, examinează, selectează candidaţii şi angajează candidaţii reuşiţi la concurs pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate, în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii.
(4) Unităţile de învăţământ care fac parte din consorţii şcolare stabilesc unitatea de învăţământ la care se face înscrierea candidaţilor, examinarea şi selectarea candidaţilor. Comisiile de concurs se alcătuiesc la nivelul consorţiilor şcolare, iar angajarea candidaţilor reuşiţi se face pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate existente la unitatea/unităţile de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar, conform prevederilor prezentei Metodologii.
(5) Unităţile de învăţământ care au decis să organizeze concursul în asocieri temporare propun centrul de concurs. Propunerea va fi analizată şi avizată de inspectoratul şcolar, care emite o decizie de constituire a centrului de concurs. Candidaţii se vor înscrie la centrul stabilit, unde vor susţine probele de concurs, conform prezentei Metodologii. Comisiile de concurs se organizează la nivelul centrului, candidaţii declaraţi reuşiţi fiind repartizaţi şi încadraţi pe posturi/catedre publicate vacante/rezervate de la unităţile de învăţământ care alcătuiesc asocierea temporară, conform prevederilor prezentei Metodologii.
Art. 64. - (1) Listele cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, complete şi incomplete se reactualizează după rezolvarea restrângerilor de activitate prin:
a)    ocuparea posturilor ca urmare a prelungirii contractelor pentru anul şcolar următor, respectiv până la revenirea titularului la postul/catedra rezervat(ă), dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar următor, pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată, în baza rezultatelor obţinute la concursul din iulie 2010 şi/sau iulie 2011, precum şi a prelungirii contractelor pe perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice netitulare calificate care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei, în iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, dacă se certifică viabilitatea postului didactic/catedrei, conform hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu votul a două treimi din totalul membrilor;
b)   adăugarea de noi posturi/catedre vacante/rezervate apărute până la reactualizarea listei.
(2) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul din învăţământul primar, încadrat prin suplinire, la 1 septembrie 2009, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul naţional din iulie 2009, iar în perioada 1 septembrie 2010-31 august 2012 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea contractului în anul şcolar 2012-2013 pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, în baza rezultatelor obţinute la concursul din iulie 2009.
(3) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) lit. a) şi alin. (2) se adresează în scris consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ unde sunt încadrate cu contract pe perioadă determinată în anul şcolar 2011-2012, până la data de 21 martie 2012. Criteriile pentru prelungirea contractelor pe perioadă determinată pentru anul şcolar următor, conform alin. (1) lit. a) şi alin. (2), se stabilesc de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu votul a două treimi din totalul membrilor.
(4) Începând cu 1 septembrie 2012, poate deveni titular pe postul didactic/catedra ocupat/ă cu contract de muncă pe perioadă determinată într-o unitate sau două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică în anul şcolar 2011-2012, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:
a)    a fost repartizat în anul şcolar 2011-2012 la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată prin suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca suplinitor cu post redus, în una sau două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei, în iulie 2010, iulie 2009 sau                iunie-iulie 2008, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar            2011-2012;
b)   a dobândit definitivarea în învăţământ;
c)    postul didactic/catedra solicitat(ă) nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este complet(ă), este constituit(ă) conform art. 38 alin. (3) din prezenta Metodologie, nu este rezervat(ă) şi are o viabilitate estimată de cel puţin 4 ani;
d)   respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii;
e)    are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii.  
(5) În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (4), pentru departajare se va lua în calcul nota cea mai mare de la concursul/concursurile susţinute în iunie-iulie 2008, iulie 2009 şi/sau iulie 2010. La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 din prezenta Metodologie.
(6) În situaţia în care nici aplicarea criteriilor de la alin. (5) nu conduce la departajare se aplică în ordine următoarele criterii de departajare:
a) media aritmetică, cu patru zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/stat/absolvire. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice/şcolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu patru zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat/absolvire;
b) domiciliul în localitatea unde se află postul didactic/catedra vacant(ă). Dacă un candidat are domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra, atunci este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este  într-un sat ce aparţine de o comună/oraş, candidatul din comună/oraş este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este într-un sat ce aparţine de o comună/oraş, candidatul cu domiciliul într-un alt sat ce aparţine de acea comună/oraş este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este într-o comună/oraş, candidatul cu domiciliul într-o localitate ce aparţine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate.
(7) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (4) se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ unde sunt încadrate cu contract pe perioadă determinată în anul şcolar 2011-2012, prin depunerea unei cereri tip conform anexei nr. 3 parte integrantă a prezentei Metodologii, până la data de 21 martie 2012. Consiliul/consiliile de administraţie analizează cererile individuale şi comunică inspectoratului şcolar acordul/refuzul, până la data de 28 martie 2012.
(8) Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris, până la data de 30 martie 2012, cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului acordării titularizării pe postul didactic/catedra ocupat(ă) prin suplinire în anul şcolar 2011-2012.

Niciun comentariu: