duminică, 18 decembrie 2011

C A L E N D A R U L mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2012 - 2013


Anexa nr. 16 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2012 - 2013

I. Ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ, inspectoratele şcolare revizuiesc deciziile de restructurare a reţelei şcolare şi în baza acestora emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular al sistemului naţional de învăţământ afectat de aceste schimbări.
Pentru cadrele didactice titulare pe nivel gimnazial/şcoala de arte şi meserii în unităţi cu clase  V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care îndeplinesc condiţiile de ocupare a unui post didactic de nivel liceal, la solicitarea acestora, inspectoratele şcolare emit noi documente de numire în care se precizează nivelul cel mai înalt de învăţământ al unităţii, în funcţie de postul/catedra ocupat(ă). 
Perioada: 3-6 ianuarie 2012


II. Ordinea desfăşurării etapelor mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2012-2013 este următoarea:
1. Întocmirea de către unităţile de învăţământ a listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare  la 1 septembrie 2012 si comunicarea lor la inspectoratul şcolar:
a) pentru limită de vârsta;
b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parţială.
Perioada: 5-10 ianuarie 2012

2. Constituirea catedrelor şi încadrarea personalului didactic titular în învăţământ conform prezentei Metodologii pentru anul şcolar 2012-2013:
a) la nivelul unităţilor de învăţământ;
Perioada: 11 -25 ianuarie 2012
b) analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul şcolar.
Perioada: 26 ianuarie-8 februarie 2012

3. Transferarea personalului didactic titular al sistemului naţional de învăţământ disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare:
a)    afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate;
Termen: 15 februarie 2012
b)   afişarea la inspectoratele şcolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2012;
Termen: 15 februarie 2012
c)    depunerea solicitărilor de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate pentru obţinerea consimţământului în vederea soluţionării restrângerii de activitate;
Perioada: 16-22 februarie 2012
d)   analiza în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ a solicitărilor si comunicarea hotărârii cu privire la acordarea / neacordarea consimţământului;
Perioada: 23-27  februarie 2012
e)    înregistrarea cererilor personalului didactic care solicita soluţionarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar;
Perioada: 28 februarie - 6  martie 2012
f)     desfăşurarea probelor practice/orale;
Perioada: 7-9 martie 2012
g)    afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita soluţionarea restrângerii de activitate;
Perioada: 7-9 martie 2012
h)    înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate
Perioada: 12-13 martie 2012
i)      soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea punctajelor finale;
Termen: 14 martie 2012
j)     soluţionarea cererilor de restrângere de activitate în şedinţă publică;
Perioada: 15-16 martie 2012
k)   înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a restrângerilor;
Perioada: 19-20 martie 2012
l)      soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 21 martie 2012
m)   emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
Termen: 22 martie 2012

4. Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar:
a)    afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluţionării restrângerilor de activitate şi ca urmare a acordării  prelungirii contractelor pe perioadă nedeterminată/determinată pentru anul şcolar următor la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;
Termen: 28  martie 2012
b)   afişarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;
Termen: 28  martie 2012
c)    verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs şi a graficului de desfăşurare a probelor  la unităţile de învăţământ si la inspectoratele şcolare;
Termen: 30 martie 2012
d)   înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul unităţii de învăţământ/centrului care organizează concurs şi pentru candidaţii care solicită angajare în baza notelor de la concursul din iulie 2010 şi/sau la concursul din iulie 2011;
Perioada: 2-12 aprilie 2012
e)    verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 18-27 aprilie 2012
f)     validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs;  
Perioada: 20-28 aprilie 2012
g)    afişarea listei candidaţilor înscrişi si a graficului privind susţinerea probelor practice/orale si a inspecţiilor la clasă;
Termen: 30 aprilie 2012
h)    organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale si a inspecţiilor la clasă;
Perioada: 2 mai-8 iunie 2012
i)      desfăşurarea probelor scrise, evaluarea lucrărilor scrise, rezolvarea contestaţiilor si afişarea rezultatelor finale;
Perioada: 15 iunie-5 iulie 2012

4.1. Etapa I de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7,00 (şapte) la concursul din iunie-iulie 2012, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminata:
a) repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminata;
Perioada 9-11 iulie 2012
b) reactualizarea şi afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate pentru angajare pe perioada determinata la centrele/unităţile de învăţământ care organizează concurs;
Termen: 12-16  iulie 2012
c) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 16 iulie 2012

4.2. Etapa a II-a de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul din iunie-iulie 2012 si a candidaţilor care solicită angajare în baza notelor de la concursul din iulie 2010 şi/sau la concursul din iulie 2011, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioada determinata:
a) repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul din iunie-iulie 2012 si a candidaţilor care solicită angajare în baza notelor de la concursul din iulie 2010 şi/sau la concursul din iulie 2011, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioadă determinată, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioadă determinată;
Perioada 17-18 iulie 2012
b) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 19 iulie 2012
 c) transmiterea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate,  a listei candidaţilor repartizaţi si a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi
Termen: 19 iulie 2012
d) publicarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate,  a listei candidaţilor repartizaţi si a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi
Termen: 23 iulie 2012

5. Ocuparea  posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate la nivelul inspectoratului şcolar
a) depunerea dosarelor pentru completarea normei didactice si a cererilor candidaţilor care au susţinut concurs în alte judeţe si au rămas nerepartizaţi
Perioada 24-25 iulie 2012
b) afişarea punctajelor 
Termen:26 iulie 2012
c) depunerea contestaţiilor la punctaje 
Perioada:26-27 iulie 2012
d) soluţionarea contestaţiilor si afişarea listelor finale 
Termen:30 iulie 2012


5.1. Etapa a III-a de repartizare - repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în şedinţă publică, la nivel judeţean, a cadrelor didactice titulare pentru completare de normă didactică şi a candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul din iunie-iulie 2012, precum şi a candidaţilor care solicită angajare în baza notelor de la concursul din iulie 2010 şi/sau la concursul din iulie 2011
a) numirea pe funcţiile de conducere, îndrumare si control neocupate prin concurs;
Termen: 13 august 2012
         b) reactualizarea listei posturilor didactice
Termen: 20 august 2012
Termen: 21 august 2012
         d) reactualizarea listei posturilor didactice
Termen: 22 august 2012
e) repartizarea profesorilor debutanţi aflaţi în stagiul practic si a candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul din iunie-iulie 2012, precum si a candidaţilor care solicită angajare în baza notelor de la concursul din iulie 2010 şi/sau la concursul din iulie 2011
Perioada: 23-27 august 2012
j) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 31 august 2012
a) depunerea dosarelor pentru plata cu ora  la nivelul unităţilor de învăţământ
Perioada 24-25 iulie 2012
b) afişarea punctajelor 
Termen:26 iulie 2012
c) depunerea contestaţiilor la punctaje 
Perioada:26-27 iulie 2012
d) soluţionarea contestaţiilor si afişarea listelor finale 
Termen:30 iulie 2012
e) atribuirea orelor în plata cu ora la nivelul unităţilor de învăţământ
Termen:29 august 2012
f) transmiterea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate,  a listei posturilor ocupate prin plata cu ora, a listei candidaţilor care au solicitat plata cu ora rămaşi nerepartizaţi si a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate datorita neprezentării la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare
Termen: 6 septembrie 2012
g) afişarea listei posturilor vacante/rezervate
Termen: 10 septembrie 2012
h) repartizarea candidaţilor conform art.112 din prezenta Metodologie
Perioada: 11-13 septembrie 2012


III. Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
                                                                                                           Termen: 16 septembrie 2012

Niciun comentariu: