vineri, 19 martie 2010

Din Legea lui Funeriu(2)

Conducerea unitatilor de învatamânt

Art.82 (1) Unitatile de învatamânt preuniversitar sunt conduse de consiliile de administratie si
de directori, ajutati, dupa caz, de directori adjuncti. În exercitarea atributiilor ce le revin,
consiliile de administratie si directorii conlucreaza cu consiliul profesoral si cu comitetul de
parinti.
(2) Consiliul de Administratie (CA) este organul suprem de conducere a unitatii de
învatamânt si este format din 1/3 membri cadre didactice alese de catre personalul didactic al
scolii si 1/3 reprezentanti ai parintilor si 1/3 reprezentanti ai consiliului local, desemnati de
catre acestia si care nu pot fi cadre didactice în unitatea scolara respectiva.
(3) Marimea Consiliului de Administratie variaza între 7–15 membri, în functie de marimea
unitatii de învatamânt si se întâlneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
directorului, a presedintelui consiliului de administratie sau a doua treimi dintre membri.
Metodologia-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie este stabilita
prin ordin de ministru.
(4) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:
a) aproba proiectul de buget si executia bugetara la nivelul unitatii de învatamânt;
b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de învatamânt;
c) aproba CDS la propunerea consiliului profesoral;
d) stabileste pozitia scolii în relatiile cu terti;
e) organizeaza concursul de ocupare a functiei de director si aproba directorul adjunct, la
propunerea directorului;
f) aproba planul de încadrare cu personal didactic si schema de personal nedidactic;
g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice la propunerea
consiliului profesoral;
h) realizeaza evaluarea performantelor profesionale ale cadrelor didactice, cadrelor
didactice auxiliare si ale personalului administrativ;
i) sanctioneaza abaterile disciplinare etice sau profesionale ale cadrelor didactice;
j) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor.
(5) Consiliul de administratie va fi condus de catre un presedinte ales prin vot de jumatate
plus unu dintre membrii sai, dintre reprezentanti ai parintilor si ai consiliului local. Directorul
este membru de drept al consiliului de administratie, dar nu poate ocupa functia de presedinte.
Atributiile presedintelui sunt stabilite de consiliul de administratie, în limitele legislatiei în
31
vigoare, dupa o metodologie generala stabilita de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului
si Sportului.
Art.83 (1) Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de învatamânt. În cazul
unitatilor de învatamânt cu predare exclusiv în limbile minoritatilor, directorul are obligatia
cunoasterii limbii respective. În cazul unitatilor de învatamânt cu sectii de predare în limbile
minoritatilor, unul dintre directori are obligatia cunoasterii limbii respective.
(2) Directorul unitatii de învatamânt are urmatoarele atributii:
a) reprezinta legal unitatea de învatamânt si realizeaza conducerea executiva a acesteia;
b) este ordonatorul de credite al unitatii de învatamânt;
c) îsi asuma raspunderea publica pentru performantele unitatii de învatamânt pe care o
conduce;
d) propune spre aprobare consiliului de administratie regulamentul de organizare si
functionare al unitatii de învatamânt;
e) propune spre aprobare consiliului de administratie proiectul de buget si raportul de
executie bugetara;
f) raspunde de selectia, angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea, încetarea
relatiilor contractuale de munca ale personalului din unitatea de învatamânt;
g) îndeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie, conform legislatiei în
vigoare;
h) prezinta, anual, un raport asupra calitatii educatiei în unitatea sau în institutia pe care o
conduce. Raportul este prezentat în fata Comitetului de parinti si este adus la
cunostinta autoritatilor locale si a inspectoratului scolar judetean/al municipiului
Bucuresti.
Art.84 (1) Consiliul profesoral al unitatii de învatamânt este format din totalitatea cadrelor
didactice din unitatea scolara cu personalitate juridica, este prezidat de director si se reuneste
lunar sau ori de cate ori este nevoie la propunerea directorului sau la solicitarea a 2/3 dintre
membrii personalului didactic.
(2) Atributiile Consiliului profesoral sunt urmatoarele:
a) gestioneaza si asigura calitatea actului didactic;
b) stabileste codul de etica profesionala si monitorizeaza aplicarea acestuia;
c) propune consiliului de administratie masuri de optimizare a procesului didactic;
d) propune consiliului de administratie curriculumul la dispozitia scolii;
e) propune consiliului de administratie premierea si acordarea titlului de ,,profesorul
anului” personalului cu rezultate deosebite la catedra;
f) aproba sanctionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;
g) propune consiliului de administratie sanctionarea cadrelor didactice pentru slabe
performante, încalcari ale eticii profesionale;
h) propune consiliului de administratie programele de formare si dezvoltare profesionala
continua a cadrelor didactice;
i) îndeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie.
(3) La sedintele consiliului participa, fara drept de vot, si reprezentanti ai
Comitetului de parinti.2 comentarii:

codita7 spunea...

De ce nu te-ai facut tu jurist,ca tot ai terminat dreptul?

Daniel Mălăelea spunea...

Asa a fost sa fie. Nu am reusit sa ajung judecator. Doar asta mi-am dorit . Am picat de 4 ori la examenul de admitere in Inistitutul National de Magistratura. Cine esti?