marți, 9 martie 2010

Mai există directori care încă nu ştiu că această Hotărâre de Guvern este în vigoare de la 1 ianuarie 2010?

G U V E R N U L R O M Â N I E I

H O T Ă R Â R E

privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza costului standard pe elev/preşcolar pentru anul 2010În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, prevederilor art.9 alin.(1) şi (3) din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006 şi ale art.33 alin.(8) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 (1) Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se face pe baza costurilor standard pe elev/preşcolar.
(2) Costul standard pe elev/preşcolar se determină, pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învăţământ şi de mediul urban/rural.
(3) Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin.(1) se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată.
Art. 2 (1) Costul standard pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art.1 alin.(1) este prezentat în Anexa 1, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.
(2) Costul standard pe elev/prescolar a fost determinat prin aplicarea coeficienților de diferenţiere, prevăzuți în Anexa 2, la costul standard/elev din învaţământul gimnazial, mediul urban care are coeficientul 1. Costul standard/elev pentru coeficientul 1 este 2857 lei.
(3) Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale costul standard/elev a fost determinat prin aplicarea coeficienţilor de suplimentare aferenti, prezentați în Anexa 2, la costul standard/elev pentru nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu.
Art. 3 (1) Unitaţile din învăţământul preuniversitar de stat transmit consiliilor locale şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică.
(2) Consiliile locale transmit Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judetene numărul de elevi pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.
(3) Repartizarea sumelor defalcate din TVA, aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2010, pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti, se face prin decizie a directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţă tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.
(4) Calculul sumelor aferente unor unităţi administrativ-teritoriale se face prin ponderarea numărului de elevi/preşcolari cu costul standard aferent.
Art. 4 (1) Consiliile locale raspund de repartizarea sumelor şi aprobarea bugetelor pe unitate de învăţământ cu personalitate juridică.
(2) Consiliile locale şi inspectoratele şcolare răspund de reorganizarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, în condiţiile legii, cu încadrarea în costul standard/elev/preşcolar.
(3) Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat, ca ordonator terţiar de credite şi angajator răspunde de încadrarea în bugetul aprobat pe baza costurilor standard/elev/preşcolar/an.

Niciun comentariu: