vineri, 2 septembrie 2011

Ştie cineva dacă doamna Oana Badea a revenit din vacanţă?


        Noul an şcolar a început, dar proiectele de acte normative subsecvente LEN  (metodologii, regulamente,  hotărâri etc.), nu au fost publicate în Monitorul Oficial, ceea ce face ca activitatea în unităţile şcolare să fie blocată. Au apărut multe probleme acum, la început de an şcolar, dintre care semnalez, pentru început, doar două: ilegalitatea numirii directorilor cu delegaţie şi constituirea consiliilor de administraţie. 
        În acest moment, directorii nu ştiu cum să constituie noile consilii de administraţie. Ar fi normal ca acestea să fie constituite potrivit prevederilor LEN, care este în vigoare, dar metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar a rămas doar la stadiul de proiect. Iată câteva dintre prevederile cuprinse în proiectul acestei metodologii:
Art.8. - Consiliul de administraţie al unităţii de învăţămât preuniversitar se înfiinţează, se constituie şi funcţionează, după cum urmează:
(1) Consiliile de adminstraţie existente la data intrării în vigoare a prezentei metodologii derulează procedurile de constituire a noului consiliu de administraţie, în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale şi ale prezentei metodologii, conform ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
(2) Directorul în funcţie, emite decizia de numire a membrilor noului consiliu de administraţie, în baza hotărârii emise de consiliul de administraţie existent la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.
(3) La data constituirii noului consiliu de administraţie conform prevederilor prezentei metodologii, vechiul consiliu se dizolvă de drept.
Art.9. -  Numărul membrilor consiliului de administraţie din fiecare unitate de învăţământ se stabileşte conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în funcţie de mărimea şcolii, gradul de complexitate al activităţii acesteia şi condiţiile specifice în mediul rural/urban, dispersia locaţiilor în care se desfăşoară procesul de învăţământ, etc.
Art. 10. -(1) Membrii consiliului de administraţie sunt aleși/ desemnați, pentru o perioadă de 1an, după cum urmează:
a)      reprezentanţii cadrelor didactice sunt aleşi, prin vot secret, de consiliul profesoral, cu majoritate simplă din voturile exprimate, din rândul cadrelor didactice angajate în unitatea de învăţământ cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Acolo unde nu există cadre didactice angajate în unitatea de învăţământ cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, pot fi aleşi şi din rândul cadrelor didactice angajate cu contract pe perioadă determinată;
b)     reprezentantul/reprezentanţii consiliului local este desemnat/sunt desemnaţi de consiliul local;
c)      reprezentantul primarului este desemnat de primar/primarul de sector;
d)     reprezentanţii părinţilor sunt desemnaţi de către Consiliul reprezentativ al părinţilor, dintre părinţii elevilor şcolarizaţi în unitatea de învăţământ;
e)      reprezentantul/reprezentanţii desemnaţi, în unităţile de învăţământ cu secţii de predare într-o limbă maternă, proporţional cu numărul de clase ale secţiei/secţiilor respective;
f)       reprezentantul elevilor este ales de către consiliul elevilor.
 (2) Pentru a fi ales în consiliul de administraţie, personalul didactic trebuie să aibă calităţi manageriale, morale şi performanţe didactice deosebite.
(4) Pentru a fi desemnaţi în consiliul de administraţie, reprezentanţii primarului, consiliului local/judeţean şi reprezentantul părinţilor trebuie să facă dovada studiilor absolvite, cel puţin nivel liceal, cu diplomă de bacalaureat.
(5) Toţi membrii consiliului de administraţie, indiferent pe cine reprezintă, au aceleaşi drepturi şi obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, privind exercitarea mandatului pentru care au fost aleşi/desemnaţi.
(6) Incompatibilităţi privind membrii consiliului de administraţie:
a) nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional;
b) nu pot avea calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie soţul, soţia, fiul, fiica, rudele până la gradul al IV-lea şi afinii;
c) nu trebuie să fi primit o sancţiune în ultimii 3 ani;
d) nu trebuie să se afle în litigii directe cu şcoala, conflicte de interese, alte situaţii specificate de legislaţia în vigoare şi, în acest caz, preşedintele de şedinţă are obligaţia de a suspenda calitatea de membru în consiliul de administraţie a persoanei respective;
e) daca are cazier judiciar

f) nu poate avea calitatea de membru al consiliului de administraţie primarul aflat în  perioada exercitării mandatului la momentul constituirii consiliului de administraţie; 
Art.11. - (1) Membrii consiliului de administraţie au obligaţia de a face dovada participării în ultimii 5 ani la programe/cursuri de formare specifice managementului unităţilor de învăţământ şi managementului calităţii în educaţie. 
(2) Membrii consiliului de administraţie care nu îndeplinesc condiția de la alin (1) au obligaţia ca, în primul an de mandat, să participe la programe de formare specifice managementului unităţilor de învăţământ şi managementului calităţii în educaţie.
(3) Conducerea unităţii de învăţământ va asigura fondurile necesare pentru participarea la  cursurile de pregătire organizate în cel mult 6 luni de la constituirea consiliului de administraţie. 
Art.12. - (1) În prima şedinţă statutară, membrii consiliului de administraţie aleg un preşedinte de şedinţă din rândul cadrelor didactice, din unitatea de învăţământ, membre ale consiliului de administraţie, prin hotărâre adoptată cu votul secret al majorităţii.
Art.13.(1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri.
(2) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de administraţie este obligatorie. Şedinţele sunt statutare dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de administraţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(3) După prima şedinţă statutară, consiliul de administraţie se consideră constituit.
(4) Dacă, după 3 convocări, în decursul intervalului de o lună de la emiterea deciziei de numire a membrilor noului CA de către directorul unităţii de învăţămât, consiliul de administraţie nu se întruneşte în şedinţă statutară, se reconfirmă fiecare membru, după caz. Acolo unde este cazul, vor fi reluate demersurile pentru reconstituirea componenţei consiliului de administraţie.
(5) Directorul unităţii de învăţământ  solicită în scris consiliului local, primarului, consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului reprezentativ al elevilor, după caz, înlocuirea persoanelor care şi-au pierdut calitatea de membru al consiliului de administraţie.
(6) Directorul unităţii de învăţământ actualizează decizia privind numirea membrilor, după caz, pe baza comunicării preşedintelui de şedinţă.

Art.14. - (1) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se  face cu votul a 2/3 din membrii consiliului de administraţie.
(1)  Revocarea membrilor  consiliului de administraţie  este de drept în următoarele situații:
a)      înregistrarea a 3 absenţe consecutive/5 absenţe în decursul unui an școlar la ședințele ordinare ale consiliului de administraţie;
b)     retragerea, înlocuirea, în scris,  de către autoritatea care a desemnat membrul respectiv;
în cazul în care se află într-o situaţie conflictuală, de natură juridică, cu unitatea de învăţământ;
c) Membrii consiliului de administraţie care nu îndeplinesc condițiile menționate la alin. (1) şi (2) ale art. 11 din prezenta metodologie, la sfârşitul primului an de mandat.
d) prin demisie;
e) a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni sau a fost lipsită de dreptul de a  ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
(2) Revocarea membrilor  consiliului de administraţie   se face prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, în următoarele situaţii:
a) săvârşirea de  abateri care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii de învăţământ;
b) neîndeplinirea din culpă a atribuţiilor delegate  în cadrul consiliului de administraţie;
Art.15. - La şedinţele consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai altor parteneri educaţionali interesaţi, în funcţie de problematica din ordinea de zi.
Art.16- În prima şedinţă statutară, consiliul de administraţie aprobă proiecţia  anuală a tematicii şedinţelor lunare şi stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie.
Art.18. - Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie se aprobă prin Ordin al Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.19. - Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar se înfiinţează şi se constituie în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale, după cum urmează:
(1) Directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică declanşează procedura de constituire a consiliului de administraţie, în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale prezentei metodologii.
(2) Directorul unităţii de învăţământ aflat în funcţie la momentul aprobării OMECTS privind Organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie în unităţile de învăţământ preuniversitar, solicită în scris consiliului local, primarului, consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor în vederea constituirii consiliului de  administraţie, conform legii şi emite decizia de numire a membrilor consiliului de administraţie, aleşi sau desemnaţi, conform prezentei metodologii.
Art.20. - La data intrării în vigoare a ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea prezentei metodologii, se abrogă prevederile Secţiunii 4 din Regulamentul de   organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.CT. nr 4925/2005.

4 comentarii:

Adrian spunea...

E f. interesant art. 10 alin. (6) lit. d), fixare pe slugarnicie, nu alta. Adica, acel c.d. membru in consiliul de administratie care constata ca i s-a incalcat un drept salarial nu are dreptul sa-l revedindice sub nici o forma: nici in consiliul de administratie, nici in justitie? Este nu numai nelegal ci si anticonstitutional. Dreptul la justitie este garantat tuturor cetatenilor fara nici un fel de discriminare. Mai lipsea un alineat din metodologie: interdictia membrilor c.a. de a face parte dintr-un sindicat. Oare, din partea sindicatelor cine a lucrat la aceasta metodologie? Sau a fost "finisata" dupa aceea?

Adrian spunea...

Imi cer scuze. Nu am fost atent ca e forma din proiect. E posibil sa se fi modificat ceva. Sa vedem. Am devenit f. curios. Dar nu e lipsit de importanta sa constatam cum incearca STATUL LUI BASESCU sa interzica drepturile democratice. (in cest caz este interzicerea dreptului de a primi un salariu potrivit muncii depuse).

Adrian spunea...

Si totusi aceasta metodologie este in forma definitiva. Deci,cum fiecare care didactic (inclusiv directorii) are cel putin o sentinta judecatoreasca neexecutata, cum mai sunt procese pe rol, inseamna ca nici un cadru didactic nu va mai putea face parte din consiliul de administratie, nici un cadru didactic nu va mai putea sa fie director. In plus, in caz de greva, vom avea spargatori de greva obligati prin lege.
Este formidabil!

Daniel Mălăelea spunea...

Adrian, este forma finala a metodologiei, dar inca nu a fost publicata in M.O. Se pare ca nu mai vor sa le puna in aplicare.