sâmbătă, 14 aprilie 2012

Codul de Etică pentru învăţământul preuniversitar

Din proiectul Codului de Etică pentru învăţământul preuniversitar:
Art. 9. - Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială: 
a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;
 b) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile politice şi religioase; 
c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi; 
d) între persoanele din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare; 
e) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi rezultatele profesionale; 
f) încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea didactică; 
g) orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină etc.); 
h) întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învăţământ preuniversitar, responsabile cu instruirea şi educaţia, trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ; 
i) reacţia publică - prin drept la replică, discurs public, întrunire etc. -, atunci când o anumită situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale sau de către oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea unităţii/instituţiei şcolare, sistemului de învăţământ preuniversitar românesc, oricărei persoane, membră a comunităţii educaţionale. 
Art. 10. - Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială: 
a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;
 b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice; 
c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice; 
d) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;
 e) selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în vigoare; 
f) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei deţinute;
 g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii; 
h) interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia persoanei hărţuitoare;
 i) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective.
      A fost postat pe edu.ro proiectul Codului de Etică pentru învăţământul preuniversitar, care se va afla câteva săptămâni în dezbatere publică. Nu cred că era neapărat necesar, deoarece prevederile pe care le cuprinde se regăsesc sub o formă sau altă şi în legislaţia şcolară anterioară. Eu sper ca măcar meditaţiile făcute cu proprii elevi să se reducă semnificativ.  În acest moment, aceasta mi se pare a fi una dintre cele mai grave probleme care afectează sistemul de învăţământ preuniversitar.

Niciun comentariu: