duminică, 31 octombrie 2010

Prevederi ale Legii educaţiei naţionale referitoare la norma didactică

Art 262

(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore,
respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde:

a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ;

b activităţi de pregătire metodico-ştiinţiflcă;

c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii;


(2) Activităţile concrete prevăzute la alin. (1), care corespund profilului, specializării şi aptitudinilor persoanei care ocupă postul didactic respectiv, sunt prevăzute în fişa individuală a postului. Aceasta se aprobă în consiliul de administraţie, se revizuieşte anual şi constituie anexă la contractul individual de muncă.

(3) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzător activităţilor prevăzute la alin.(l) lit. a) şi se stabileşte după cum urmează:


a) un post de profesor pentru învăţământul preşcolar pentru fiecare grupă cu program normal, constituită în educaţia timpurie;

b un post de profesor pentru învăţământul primar pentru fiecare clasă din învăţământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;

c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, pentru profesorii din unităţile şi clasele cu program integrat şi suplimentar de artă şi sportiv, precum şi dui unităţile cu activităţi extraşcolare şi din centrele sau cabinetele de asistenţă psihopedagogică;


d) 24 de ore pe săptămână pentru profesorii de instruire practică;

e) pentru personalul didactic din învăţământul special, norma didactică se stabileşte astfel: profesori la predare - 16 ore pe săptămână; profesor-educator şi profesor pentru instruire practică - 20 de ore pe săptămână;

f) un post pentru personalul didactic din învăţământul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interşcolare, pentru personalul didactic itinerant, pentru profesori care efectuează terapiile specifice, profesori pentru cultura fizică medicală, kinetoterapie, educaţia psihomotrică şi altele, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Spoitului;

g) un post de profesor documentarist în centrele de documentare şi informare.

(4) Norma didactică de predarc-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă se reduce cu 2 ore pe săptămână în cazul cadrelor didactice care au calitatea de mentor.

Art. 263

(1) Norma didactică în învăţământul preuniversitar cuprinde ore prevăzute în planurile-cadru de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licenţă sau pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă.

(2) Prin excepţie, în norma didactică prevăzută la alin. (1), se pot include şi ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu menţinerea drepturilor salariale.

(3) în situaţia în care norma didactică nu se poate constitui conform alin. (1) şi (2), aceasta se poate completa cu activităţi prevăzute la art. 262 alin. (1) lit. c).

(4) Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate, în condiţiile prezentei legi, de profesorii pentru învăţământul primar de la grupa sau clasa respectivă, în cadrul activităţilor postului, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de competenţă. Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate şi de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora, în cazul în care profesorii pentru învăţământul primar de la grupa sau clasa respectivă nu fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de competenţă.

(5) Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate, în condiţiile prezentei legi, de profesorii pentru învăţământul primar de la clasa respectivă, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de competenţă şi sunt remunerate prin plata cu ora. Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate şi de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora.

(6) Profesorii pentru învăţământul primar de Ia clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale sunt remuneraţi, prin plata cu ora, pentru orele care depăşesc numărul de ore prevăzut în planurile de învăţământ de la clasele cu predare în limba română.

(7) în învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.

(8) în palatele şi în cluburile copiilor, norma didactică cuprinde activităţile prevăzute în planurile de educaţie corespunzătoare profilurilor cercurilor şi atelierelor, aprobate prin regulament de^iiusterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în limitele normelor stabilite la art. 262 alin. (3).

(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat parţial de norma didactică de predare, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Obervăm că profesorii cu 25 de ani vechime şi gradul didactic I nu mai beneficiază de reducerea cu 2 ore pe săptămână a normei didactice, dar beneficiază de această reducere profesorii care au calitatea de mentor. Cred că va fi înghesuială mare la înscrierea pentru aceste cursuri.

2 comentarii:

Ana spunea...

eu am curs de mentor facut deja, platit cu bani grei pentru salariile pe care le avem,insa nu am avut pana acum nici un avantaj , legea e una proasta, sa speram ca astia n-or fi vesnici si vom avea in sfarsit o lege buna atot pt dascali cat si pt elevi!

Daniel Mălăelea spunea...

Si eu sper ca nu sunt vesnici si ca vom avea o Lege a educatiei nationale buna.