marți, 8 noiembrie 2011

Prevederile din ROFUIP referitoare la sancţiunile aplicate elevilor


Art. 123. –  (1) Elevii și tinerii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
(2)               Sancţiunile care se pot aplica beneficiarilor direcţi ai educaţiei sunt următoarele :
a)                  observaţia individuală;
b)                 mustrare scrisă;
c)                  retragerea temporară sau definitivă a bursei;
d)                 eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
e)                  mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
f)                   preavizul de exmatriculare;
g)                  exmatricularea.
(3)               Toate sancţiunile aplicate elevilor și tinerilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal. În contractul educațional încheiat între unitatea de învățământ preuniversitar și părinte se menționează, obligatoriu, sancțiunile care pot fi aplicate beneficiarilor direcți ai educației.
Art. 124. –  (1) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare şi consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenţia că,  în situația în care nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.
(2)               Sancţiunea se aplică de diriginte/profesorul pentru învăţământul primar sau director.
(3)               Sancţiunea este însoțită de obligația de a desfășura activitate suplimentară în școală, timp de o oră, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar, într-o sală din unitatea de învățământ, stabilită pentru desfășurarea acestor tipuri de activități și denumită sală de reflecție. Tipul de activitate suplimentară este stabilit de cel care aplică sancțiunea și poate fi: lectură suplimentară, completarea de fișe de lucru etc..
Art. 125. –  (1) Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu menționarea faptelor care au determinat sancţiunea.
(2)               Sancţiunea se stabileşte la propunerea consiliului clasei.
(3)               Sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat de către profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
(4)               Mustrarea scrisă este întocmită de profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte semnată de acesta şi de către director, înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al şcolii; documentul va fi înmânat părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire.
(5)               Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(6)               Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unității de învățământ preuniversitar.
Art. 126. –  (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.
(2)               Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, cu aprobarea consiliului profesoral al unității de învățământ preuniversitar.
Art. 127. –  (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar, în sala de lectură, în biblioteca școlii etc., în conformitate cu prevederile regulamentului intern şi stabilită, de către director, la propunerea consiliului clasei. Sancțiunea este însoțită de obligația desfășurării de activități în folosul comunității școlare. Activitățile desfășurate trebuie să fie adecvate vârstei și să nu pună în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevilor.
(2)               Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei.
(3)               Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului, în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
(4)               Această sancţiune nu se aplică elevilor de la învăţământul primar și gimnazial.
(5)               Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, cu aprobarea consiliului profesoral al şcolii.
Art. 128. –  (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris și sub semnătură, a sancţiunii, de către diriginte/profesorul pentru învăţământul primar/director, părintelui/reprezentantului legal sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(2)               Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol.
(3)               Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
(4)               Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, cu aprobarea consiliului profesoral al şcolii.
(5)               Sancțiunea nu se aplică în învățământul primar.
Art. 129. –  (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de către diriginte şi director, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează, în scris și sub semnătură, părintelui/reprezentantului legal sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(2)               Sancţiunea se aplică numai elevilor din sistemul de învăţământ liceal, profesional şi postliceal.
(3)               Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.
(4)               Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, cu aprobarea consiliului profesoral al şcolii.
Art. 130. –  (1) Exmatricularea constă în eliminarea, până la sfârşitul anului şcolar, a elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care acesta a fost înscris.
(2)               Exmatricularea poate fi:
a)                  exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ preuniversitar şi în acelaşi an de studiu;
b)                 exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ preuniversitar;
c)                  exmatriculare din toate unităţile de învăţământ preuniversitar, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.
Art. 131. –  Elevii exmatriculați din unitățile de învățământ preuniversitar, liceal și postliceal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru motive imputabile lor, se pot transfera într-o unitate de învățământ preuniversitar din rețeaua Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, numai după stabilirea cuantumului cheltuielilor de școlarizare și a modului de recuperare a acestora, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
Art. 132 –  (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ preuniversitar şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din învăţământul profesional şi din învăţământul terţiar non-universitar sau postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau de regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar.
(2)               Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.
(3)               Sancţiunea se aprobă în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului. Dacă motivul sancţionării îl reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este condiţionată de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare.
(4)               Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(5)               Sancţiunea se comunică, de către dirigintele clasei, în scris și sub semnătură, părintelui/reprezentantului legal şi chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(6)               Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00, aprobată de consiliul profesoral al școlii.
Art. 133 –  (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ preuniversitar se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din învăţământul profesional şi din învăţământul terţiar non-universitar sau postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
(2)               Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.
(3)               Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(4)               Sancţiunea se comunică de către dirigintele clasei, în scris și sub semnătură, părintelui/reprezentantului legal şi chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(5)               Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00, aprobată de consiliul profesoral al școlii.
Art. 134. –  (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ preuniversitar, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din învăţământul profesional şi din învăţământul terţiar non-universitar sau postliceal pentru abateri deosebit de grave (furt, distrugeri materiale, peste 50 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 40% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar, comercializarea în raza unităților de învățământ preuniversitar a drogurilor și a substanțelor etnobotanice, agresiune împotriva unui cadru didactic etc.).
(2)               Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se fac de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea motivată a consiliului profesoral.
(3)               Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor şi în registrul matricol.
(4)               Sancţiunea se comunică, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în scris și sub semnătură, părintelui/reprezentantului legal şi chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(5)               Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00, aprobată de consiliul profesoral al școlii.
Art. 135 –  (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele 125-127 (mustrare scrisă, retragerea bursei, eliminare de la cursuri 3-5 zile) dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula.
(2)               Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.
   Multi profesori nu cunosc prevederile ROFUIP si daca le cunosc, nu le aplică. Nu este tolerabilă situaţia în care elevii să aibă peste 100 de absenţe nemotivate şi să nu aibă măcar un avertisment  de exmatriculare. În multe cazuri părinţii habar nu au care este situaţia şcolară a elevilor. Sunt părinţi care nu ştiu că odraslele lor sunt repetente sau că au abandonat şcoala. Toţi suntem datori să facem măcar ceea ce scrie în fişa postului, dar prea puţini facem. Unii sunt mai egali decât ceilalţi.

Un comentariu:

Dan Tecuceanu spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.